Najaarsnota 2012

In de raadsvergadering van 29 november is de Najaarsnota met algemene stemmen aangenomen. De fractie van Leefbaar 3B uitte haar tevredenheid over de verbeterde vormgeving maar vond dat de informatieverstrekking nog wel kan worden verbeterd. Met name om het presteren van de organisatie te scheiden van externe invloeden.

Mede door fouten in de meerjarenbegroting 2013-2016 is twijfel gerezen aan de betrouwbaarheid van de geleverde cijfers. De beantwoording van de door Leefbaar 3B gestelde schriftelijke vragen, die ook het cijfermatige deel van de najaarsnota aan de orde stelden, heeft de twijfel over de cijfers nog niet weg kunnen nemen. Het verzoek van Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester om een kasstroomoverzicht bij de jaarrekening te leveren, werd ondersteund door het CDA en door de wethouder gehonoreerd.

Verder gaf Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk aan dat na de Voorjaarsnota en nu de Najaarsnota de gemeente Lansingerland er per saldo dit jaar (2012) weer op achteruit gaat, nu zo’n € 2,4 miljoen en daar zijn de verliezen op de grondexploitaties nog niet bij betrokken. Het is glashelder. De schuldenlast is veel te hoog. Er moet meer worden omgebogen. Er moet worden bezuinigd in het algemeen, maar ook moet minder geïnvesteerd worden, zodat de jaarlijks te betalen berg van kapitaallasten niet nog groter wordt. Het kan zo niet doorgaan en dan hebben we het nog niet eens gehad over de negatieve financiële gevolgen die het regeerakkoord op onze gemeente zal gaan hebben.

Het voorstel van Leefbaar 3B om in vervolg op het Zomerakkoord een Winterakkoord over verdere bezuinigingen te sluiten, kreeg brede steun in de raad. Ook de wethouder Financiën gaf aan dat het college van zins is een positieve bijdrage te leveren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*