Metropoolregio

Het werd donderdagavond over de vorming van de toekomstige Metropoolvorming weer een onnodig lange discussie tijdens de commissie Algemeen Bestuur, waarbij het steeds weer opvalt dat de fracties, die zich tijdens de vele voorbereidende bijeenkomsten nooit lieten zien weer de meeste spreektijd nodig hadden.

Het onderwerp stond mede namens Leefbaar 3B op de agenda omdat het naar het oordeel van de fractie noodzakelijk is om als raad tijdig aan te geven in welke mate wij bij de samenwerking aspecten van overdracht van eigen gemeentelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden willen behouden, dan wel willen overdragen.

Een standpuntbepaling van de gemeente Lansingerland, voordat de raad een definitief voorstel van de initiatiefnemers (Rotterdam en Den Haag) wordt voorgelegd, is heel belangrijk. Kees Heugens toonde zich als woordvoerder namens Leefbaar 3B een warm voorstander van een dergelijke standpuntbepaling. Het college van B&W is het hiermee eens. De raad zal op korte termijn samen met het college een gemeentelijk visiedocument Metropoolregio opstellen ter voorbereiding op hetgeen na opheffing WGR+ (het opheffen van de Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden) gaat komen?

Aanleiding voor het opstellen van een gemeentelijke visie is de volgende:

De gemeenteraad van Westland heeft recentelijk een visiedocument Metropoolregio Randstad Zuid vastgesteld en onder andere aan de raad van Lansingerland gezonden. De visie behelst een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeenten en provincie Zuid-Holland op het niveau van de Zuidvleugel (stedelijk gebied vanaf Leiden, via Den Haag en Rotterdam tot Dordrecht) Het is een samenwerking op basis van concrete doelen voor economische structuurversterking uitmondend in een uitvoeringsprogramma. De inhoud van het programma bepaald vervolgens de samenwerkingsstructuren en arrangementen.

Het voorstel van de gemeente Westland poogt de voordelen van samenwerking op een groter schaalniveau (concentratie op economische doelen, meer bestuurskracht) te verzilveren terwijl er tegelijkertijd ruimte is voor partijen om zelf invulling te geven aan de manier waarop ze meedoen aan deze samenwerking. De Raad van Westland stelt dat de gemeenteraden en Provinciale Staten bevoegd zijn om te bepalen met wie zij op welke terreinen samenwerking aangaan. Het proces om te komen tot die samenwerking moet dan ook, in de visie van Westland vanuit de raden en Provinciale Staten tot stand komen. Hiermee nodigt de raad van Westland de raad van Lansingerland feitelijk uit te participeren in het samenwerkingstraject dat zij wil gaan inzetten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*