Meer geld nodig voor A13/A16

Namens acht fracties in de gemeenteraad van Lansingerland heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk een motie ingediend om alles in het werk te stellen extra geErmittler schöpfen Millionen bei Kriminellen abld van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond bij de Bergweg Zuid in Bergschenhoek en de Oude Bovendijk bij Rodenrijs. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

De motie luidt als volgt.

De Raad van de gemeente Lansingerland, in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2015

Gehoord de beraadslaging,

Kennisgenomen hebbende van

  • de concept-Afsprakenkaart mei 2015;

Overwegende dat

lees meer

  • het OTB in september ter visie wordt gelegd;
  • de regio extra inpassingsmaatregelen kan nemen tussen nu en het ter visie leggen van het OTB;
  • in de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland de motie Saldo Nul is aangenomen;
  • beide gemeenteraden uitgaan van “Niet horen, niet zien, niet ruiken”;
  • in de raadscommissies en gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland in augustus/september wordt besloten over de Inpassingsovereenkomst;
  • er bij inwoners van Lansingerland en Hillegersberg/Schiebroek al langere tijd onrust is over de inpassing van de A13/A16;
  • een aantal voorgestelde inpassingsmaatregelen van inwoners en de regio niet zijn overgenomen.

Verzoekt het college

  • vooruitlopend op vaststelling van de Inpassingsovereenkomst, alles in het werk te stellen om extra geld van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond en de Oude Bovendijk

Verzoekt de griffie

  • deze motie nadat zij is aangenomen door de raad te verzenden aan de minister van Infrastructuur en Milieu, de Vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Provinciale Staten van Zuid-Holland, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, de Gemeenteraad van Rotterdam, het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Adviescommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat.

De motie is ondertekend door Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks.

Acht fracties in de raad van Lansingerland werken samen om de A13/A16 zo goed mogelijk ingepast te krijgen. Ook is afgesproken dat de acht fracties in de raad van Lansingerland steun gaan zoeken voor een betere inpassing bij de fracties in de raad van Rotterdam, Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Dat is echt nodig, want als Lansingerland alleen staat voor een betere inpassing van de A13/A16, is de kans voor een betere inpassing van de A13/A16 niet groot.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*