Leefbaar 3B roept op tot eenheid bij de begrotingsbehandeling‼

Geen Haagsche spelletjes, waarbij ego, baantjes en/of de partij centraal staan, maar op zijn Lansingerlands de inhoud en het beste voor je gemeente centraal stellen. Namens de fractie van Leefbaar 3B riep fractievoorzitter Don van Doorn de overige zeven partijen op om in gezamenlijkheid de voorgestelde bezuinigingen terug te draaien en een deel van de voorgestelde maar nog niet goed uitgewerkte intensiveringen uit de begroting te halen.

Omdat alle partijen instemden met die aanpak zullen de verschillende fractievoorzitters op maandag 1 november bij elkaar komen om tot een gezamenlijk amendement (wijzigingsvoorstel) te komen. Voorgaande wijzigingen zijn het primaire doel, maar het zou geweldig zijn als er na een intensieve exercitie nog voldoende geld beschikbaar blijft, om ook de geschrapte beleidsintensiveringen in het sociaal domein terug te draaien. Leefbaar 3B gaat hier in ieder geval alles aan doen.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…
Door een sterk meevallende septembercirculaire (financiële informatie van het rijk aan de gemeenten) kwam, vlak voor de bespreking in de commissie Algemeen Bestuur, de begroting in een geheel ander perspectief te staan. Met dank aan het harde werken van de ambtenaren en natuurlijk het college. Zelf konden de raadsleden door deze nieuwe informatie met een andere focus naar de voorgestelde maatregelen kijken en tot andere conclusies komen dan het college bij het opstellen van de begroting.
Lansingerland is echter nog niet in veilige haven. Den Haag blijft zich helaas als onbetrouwbare partner opstellen. Waar zij nu met miljoenen over de brug komen, zullen zij door een enorme korting in het gemeentefonds, Lansingerland volgend jaar ook weer hard treffen. Over de langere termijn hangt ons een structureel tekort van vele miljoenen euro boven het hoofd.

Steeds meer gemeenten volgen de koers van Leefbaar 3B – “geen geld, geen Zwitsers”
De fractie van Leefbaar 3B gaf tijdens de behandeling van de kaderbrief aan dat het, door een onbetrouwbare Rijksoverheid, nauwelijks mogelijk was om stabiele kaders mee te geven. Rijksopdrachten komen nog altijd zonder volledig gedekte cheque over de schutting en die forse rekeningen mogen we lokaal proberen op te lossen middels bezuinigingen of lastenverhogingen. Dat het Rijk, onder aanzwellende druk van de gemeenten, een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen met gedeeltelijk goed nieuws is gekomen, doet aan dat verwerpelijke gedrag niets af. Zolang Den Haag met zijn rug naar de samenleving blijft staan, zal Lansingerland nog erg veel last houden van dreigende bezuinigingen en onzekerheden in de begroting

Het blijft dus van groot belang dat we de motie, waarin we bepaalden dat we onvoldoende gefinancierde opdrachten niet of niet in zijn geheel zullen uitvoeren, blijven uitdragen. Daar staan we inmiddels ook niet meer alleen in. Steeds vaker zien we dat collega’s diezelfde grens hebben getrokken. Zo vindt de Raad voor Openbaar Bestuur dat de herverdeling van het gemeentefonds beter en eerlijker moet en stellen de Burgemeesters van Utrechtse gemeenten, net als wij, dat er eerst meer geld moet komen voordat zij bereid zijn afspraken te maken over nieuwe ambities als bijvoorbeeld inburgering, de WMO, verduurzaming of de omgevingswet.

De ondermijning van veiligheid hard aanpakken
Don van Doorn gaf aan dat de fractie van Leefbaar 3B zich grote zorgen maakt over de ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein. De criminaliteit verhard in extreme mate en heftige incidenten vinden zonder enige terughoudendheid en in alle openheid plaats. Moord, steekpartijen, drugslaboratoria, bedreiging, intimidatie, ondermijning, overvallen, inbraken…niets is ons meer vreemd. Helaas ook niet in Lansingerland.

Daarbij zet een tekort aan personeel en middelen, de organisaties die Nederland veilig moeten houden, steeds verder onder druk. De geschetste ontwikkeling, vraagt om daadkrachtig ingrijpen en bijsturen. Wij doen lokaal al wat we kunnen, door extra middelen beschikbaar te stellen voor ondermijning en/of door extra Boa’s (gemeentelijke handhavers) aan te stellen, maar dat zal uiteindelijk niet genoeg blijken te zijn. Gelukkig zet Lansingerland ook in op preventie want met alleen repressie kom je er niet.

Desalniettemin vraagt Leefbaar 3B zich af of alleen meer buurttoezicht, meer inzet van inwoners, camera’s, meer analyse en voorlichting een voldoende passend antwoord is op de extreem goed georganiseerde criminaliteit en de beschreven verharding. In een reactie op die vraag gaf de burgemeester aan dat Lansingerland qua aanpak van de kleine ondermijnende criminaliteit koploper is in de regio. Daar mogen en zijn we dan ook bijzonder trots op. Voor de zware high impact crime is politie en justitie aan zet. De fractie van leefbaar 3B onderzoekt de mogelijkheden om Lansingerland bij de verdeling van de 500 miljoen tegen ondermijning scherp op de kaart te krijgen

Trots op de bereikte resultaten maar we zijn zeker nog niet klaar
Terugkijkende op de afgelopen (bijna) vier jaar mogen wij als grootste raadsfractie, met enige trots, stilstaan bij de behaalde resultaten. Een kleine maar scherpe oppositie die ervoor zorgde dat een grote coalitie geen moment kon verslappen. En coalitie die op basis van respect en vertrouwen hun programma hebben uitgevoerd en er ook nooit voor schroomde het college scherp te houden. Dit alles in een ongekende crisis vol sociale beperkingen en veel persoonlijk leed in de samenleving. Het zijn jaren die nog lang zullen blijven hangen.
Met pijn in het hart hebben we nog niet het gewenste resultaat bereikt om gratis OV voor ouderen te realiseren en willen we ook dat nog veel meer dan de huidige 50% van de beschikbare woningen worden toegewezen aan onze eigen inwoners.

Lees onderstaande bereikte resultaten rustig terug op één van onze 61 webpagina’s Leefbaar3b.nl

• We stellen, ondanks de onzekere en onvoorspelbare financiering van het Rijk, toch weer ieder jaar opnieuw een sluitende begroting vast. Presenteren daarbij heel gezonde cijfers en hebben een goed gevulde bankrekening om tegenslagen op te kunnen vangen en verstandig te investeren in de samenleving.
• De woningnood is overal zichtbaar en voelbaar maar het lukt ons in Lansingerland, een substantiële bijdrage te leveren aan de oplossing. Denk aan de realisatie van Wilderszijde en het ontwikkelproces in Bleizo-West waar we nu middenin zitten. Maar naast groots en meeslepend is er ook ruimte voor innovatie en creativiteit. Denk aan Tiny Houses, flex woningen of onze wens de leegstaande kantoren / panden om te bouwen tot appartementen.
• We hebben in crisistijd de schulden gereduceerd en lasten (OZB) weten te verlagen.
• De besteding van ENECO-gelden heeft een strak kader en moet aantoonbaar maatschappelijke relevantie krijgen.
• We hebben gezorgd voor meer veiligheid en blauw op straat met het aanstellen van onze boa’s .
• Burgerparticipatie is ook een topprioriteit geworden voor zowel het college als de Raad en we hebben op belangrijke onderwerpen middels raadplegingen / enquêtes (afvalbeleid) zoals het hoort geluisterd naar wat inwoners wilden.
• De buitenruimten zijn schoon, heel en veilig door een forse upgrade van het onderhoudsniveau. De centra hangen weer vol vrolijke plantenbakken en we zijn klaar voor de organisatie van gezellige grootschalige evenementen.
• We hebben de Planning en Control scherper weggezet en met het nieuwe begrotingsformat zullen we meer inzicht en grip krijgen op het effect van de besteding van onze middelen.
• Sportvelden worden waar nodig voorzien van een upgrade en er komt een groot bruisend cultuurhuis in het centrum van Berkel en Rodenrijs met ruimte voor horeca, film, voorstellingen, muziek en een prachtige bibliotheek. Daarnaast zijn er vele plannen van aanpak en visie documenten vastgesteld in het sociaal domein waardoor we de komende periode koersvast voorwaarts kunnen.
• We waren ook achter de schermen actief.
Denk aan de verhuizing van fietshandel Hans Janssen naar de Hazenweg in Bleiswijk, de verhuizing van
RTV-Lansingerland naar een gepaste plek in het gemeentehuis, we kwamen de bewoners van de Rotte te hulp bij het herstellen van de funderingsproblemen. De scouting in Bleiswijk hielpen we aan een boothuis voor de winter en het Huttendorp heeft nu een mooie plek om hun spullen veilig en droog op te slaan, behoud van Cultuureiland de Watergang, behoud van gebouw Pecto’s nu omgedoopt tot The Hangout, Initiatiefnemers van behoud ‘t Web in Bleiswijk, toegang tot de hospice voor mensen met een kleine beurs, de bloemenkraam van Steentjes in de standplaatsensoap, slagerij De Rooij in Berkel en Rodenrijs een stem gegeven in de plannen rondom de woonlocatie Treurniet, versneld toestaan van grotere terrassen tijdens de corona maatregelen, extra geluidschermen bij station Lansingerland-Zoetermeer.
De lijst is te lang om allemaal te benoemen.

We kijken terug op een succesvolle bestuursperiode en zijn er klaar voor om ook in 2022 te blijven vlammen.
Wil jij met ons mee gaan doen? https://www.leefbaar3b.nl/doe-mee/

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*