Leefbaar 3B laat van zich horen!

ansichtkaartFractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kijkt tevreden terug op het raadsdebat over de Kadernota, waarin het opstapje naar de begroting voor 2017 is vastgesteld. Een vijftal belangrijke onderwerpen van Leefbaar 3B zijn uitvoerig aan de orde geweest.

  1. Verbetering veiligheid;
  2. Opgeruimde en schone woonomgeving;
  3. Bloeiend verenigingsleven;
  4. Sociale woningbouw ook voor Lansingerlandse jeugd;
  5. Goede dienstverlening aan inwoners.

Verbetering veiligheid

Wekelijks lezen wij in de lokale media over criminaliteit, overlast en vaak het gebrek aan een reactie als een inwoner hiervan melding maakt. De gemeenteraad van Lansingerland heeft, op initiatief van Leefbaar 3B, bij de behandeling van de Kadernota 2017 unaniem besloten € 150.000 uit te trekken voor uitbreiding van handhavers en het jongerenwerk. Met deze uitbreiding wordt voldaan aan het initiatiefraadsvoorstel “Toezicht en Handhaving” van Leefbaar 3B gemeenteraadslid Jan van der Laan. Het college komt in het najaar met een voorstel voor verbetering van het veiligheidsbeleid, onder andere door…lees meer

  1. ansichtkaartuitbreiding van het aantal handhavers;
  2. uitbreiding van jongerenwerkers op straat;
  3. een effectievere samenwerking van buurttoezicht, handhavers, jongerenwerkers en politie.

Heel belangrijk is dat handhavers en jongerenwerkers samen met het buurttoezicht en de politie in alle wijken van Lansingerland intensief samenwerken om overlast tegen te gaan. Er is op bepaalde plaatsen in Lansingerland sprake van hardnekkige overlast van groepen jongeren en daar moet meer tegen worden opgetreden. Het aantal handhavers in Lansingerland ligt veel lager dan in vergelijkbare gemeenten. De kleine extra inzet, waartoe nu is besloten, zal een eerste aanzet zijn overlast op straat meer terug te dringen.

Bijzonder is dat het aantal buurtagenten in Lansingerland de norm van 1 per 5.000 inwoners bij lange na niet haalt. In Lansingerland is dat 1 per 8.500 inwoners. Bijzonder daarin is dat de politie in de regio wel op sterkte is. Ondanks de inspanningen van burgemeester Van de Stadt in de politieregio zal deze onderbezetting de komende jaren in stand blijven. Helaas gaat de gemeente Lansingerland niet over het aantal politieagenten dat ingezet wordt in Lansingerland. Dat ligt in grote mate bij de voorzitter van de politieregio, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Opgeruimde en schone woonomgeving

Op het beleidsterrein “schoon” spreekt Wouter Hoppenbrouwer de waardering uit over het burgerinitiatief “Zwerfafval Lansingerland”. Maar ook het initiatief van Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn, om in de gehele gemeente over te gaan op ondergrondse afvalcontainers, verdient lof.

Leefbaar 3B heeft wel zorgen met betrekking tot de uitvoering van het eerder genomen raadsbesluit het kwaliteitsniveau van het groenbeheer en de bestrijding van het onkruid op trottoirs en straten van B naar C te brengen. De geleidelijke overgang van niveau B naar C wordt steeds meer zichtbaar, waarbij de beeldkwaliteit van het straatbeeld steeds meer te wensen overlaat. Indien er de komende jaren mogelijkheden zijn deze bezuiniging terug te draaien, zal Leefbaar 3B dat zeker overwegen naast mogelijke nu direct uit te voeren efficiencyslagen.

In het verlengde van “schoon” is uitgebreid gesproken over de komst van 275 E-laadpalen voor elektrische auto’s. Door inbreng van Leefbaar 3B gaat het college eerst de markt verkennen betreffende de verschillende oplaadtechnieken. Het besluit over de aankoop en plaatsing van 275 E-laadpalen zal het college betrekken in een concreet plan, met onder andere grote op benzinestations lijkende snellaadstations. Het plan zal aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitgangspunt van Leefbaar blijft dat de gemeente geen exploitant moet worden van elektrische oplaadpunten en dat de komst van E-palen niet mag leiden tot de beste parkeerplekken in de openbare ruimte.

Bloeiend verenigingsleven

Een bloeiend verenigingsleven is een van de motoren van een levendige dorpskern. Leefbaar 3B is daarom ook blij met het voorstel van het college om af te zien van de ingeboekte bezuinigingen 2017 op subsidies van culturele verenigingen en jeugd- en jongerenwerk.

In aanvulling is Leefbaar 3B van mening dat de huurtarieven van de binnensport een aanpassingen verdienen. Immers, recentelijk heeft de rekenkamer bevestigd dat de binnensport onevenredig hard is getroffen door verhoging van de huren. Vooral de huurtarieven van sporthallen en gymzalen zijn buitensporig hoog ten opzichte van de omliggende gemeenten. Leefbaar 3B wil dat haar inwoners (jeugd en volwassen) zoveel mogelijk in Lansingerland kunnen blijven sporten. Gedwongen uitwijken naar omliggende gemeenten vindt Leefbaar 3B ongewenst. Het CDA en Leefbaar 3B hebben samen een motie ingediend om t/m 2018 de tarieven niet meer te verhogen. De motie is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Sociale woningbouw ook voor Lansingerlandse jeugd

Leefbaar 3B heeft samen met de PvdA en Wij Lansingerland een motie ingediend om versneld te komen tot een herijking van het woningbouwprogramma. Naast extra beroep op de sociale woningen door de groei van eenoudergezinnen en de komst asielgerechtigden wenst Leefbaar 3B de mogelijkheden van de Lansingerlandse jeugd te vergroten, zodat zij kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, waarin zij zijn opgegroeid. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen.

Goede dienstverlening aan inwoners

In een vierde door Leefbaar 3B ingediende motie is een voorstel gedaan een onderzoek te doen om de het gesproken woord tijdens raads- en commissievergaderingen om te zetten in een tekstverslag. Nu is het voor inwoners en raadsleden moeilijk zoeken in het archief van de webcast wat raadsleden, wethouders, de burgemeester of insprekers tijdens een vergadering hebben gezegd. Door schriftelijke verslaglegging wordt het zoeken sterk vereenvoudigd. Ook deze motie kon rekenen op een grote raadsmeerderheid.

En wat verder ter tafel is gekomen tijdens de behandeling van de Kadernota 2017

ansichtkaartDe stimulering van het burgerinitiatief heeft een impuls gekregen door serieus werk te maken van buurtbudgetten. Met zo’n buurtbudget kunnen de inwoners in hun buurt zelf maatregelen nemen om het openbaar gebied in hun woonomgeving te verbeteren. De mede door Leefbaar 3B ingediende motie werd met grote meerderheid aangenomen.

Een motie van de ChristenUnie om 100% van de stemlokalen met ingang van de eerstvolgende verkiezing (Tweede Kamer maart 2017) toegankelijk te maken voor kiezers met een lichamelijke beperking, heeft Leefbaar 3B mede ondertekend en is met grote meerderheid aangenomen.

Leefbaar 3B heeft ingestemd met een motie van GroenLinks om inwoners te stimuleren minder tegels in hun tuin te leggen en daarmee te zorgen dat regenwater langer wordt vastgehouden voordat dat het water in het riool komt of tot een te hoog waterniveau in sloten leidt. De noodzaak daartoe is de afgelopen weken duidelijk geworden door de steeds vaker voorkomende forse regenbuien. Ook de beide waterschappen Delfland (Berkel) en Schieland/Krimpenerwaard (Bergschenhoek en Bleiswijk) roepen inwoners op hun tuinen minder te verharden met tegels of klinkers.

Een amendement van de PvdA om de OZB van 120% naar 110% te verlagen, waardoor de inkomsten met € 1,3 miljoen teruglopen, heeft nauwelijks steun gekregen in de raad. Ook Leefbaar 3B heeft tegen deze verlaging van de OZB gestemd. Twee jaar geleden stond de gemeente aan de financiële afgrond. Nu gaat het iets beter. De schuld is nog veel en veel te hoog, die moet verminderen. Daarnaast is er geld nodig voor verbeteringen van de veiligheid, het bevriezen van de huurtarieven voor de binnensport en extra subsidie van het jeugd- en jongerenwerk.

Het college kan nu aan de slag met het opstellen van de begroting voor 2017 en die zal in de raadsvergadering van 3 november 2016 worden besproken en vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*