Bezwaar tegen tijdelijk nog meer lawaai van de HSL

Op 8 september was op deze site te lezen dat Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk aan het college van B&W schriftelijke vragen heeft gesteld over de extra lawaaioverlast van de HSL door nachtelijke testritten. In de schriftelijke beantwoording van de vragen gaf het college aan geen bezwaar bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te zullen maken tegen deze extra geluidoverlast. Tijdens de raadscommissievergadering Ruimte van 17 september hebben de raadsleden er bij het college op aangedrongen wel bezwaar te maken. Wethouder Simon Fortuyn heeft in de raadscommissie aangegeven een bezwaarschrift te gaan indienen.

Hieronder kunt u het bezwaarschrift lezen.

Lees meer

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Mevrouw Van Veldhoven

30 september 2019

Geachte mevrouw Van Veldhoven,

Hierbij maken wij namens de gemeente Lansingerland bezwaar tegen uw besluit van 19 augustus 2019 (met kenmerk I&W/BSK-2019/164870) om aan ProRail tijdelijk ontheffing te verlenen van de naleving van de geluidproductieplafonds langs de HSL-Zuid. Hieronder lichten wij ons bezwaar toe.

Toelichting bezwaar
In bovengenoemd besluit heeft u aangegeven dat er in de periode van 2019 t/m 2022 voor het nieuwe intercitymaterieel (ICNG) testritten moeten worden uitgevoerd op het HSL-spoor. Waar mogelijk worden deze testritten ingepland in de dagperiode, echter een groot deel van deze testritten wordt ingepland in de nacht. Om dit mogelijk te maken is tijdelijke ontheffing noodzakelijk van de geldende geluidproductieplafonds.

Ons bezwaar richt zich met name op het testen in de nachtperiode. Zoals u weet, ervaren de inwoners van Lansingerland al sinds 2009 geluidsoverlast van de HSL. U heeft in 2015 budget beschikbaar gesteld om deze overlast in Lansingerland aan te pakken. Er is een corealisatieproces gestart om in samenwerking met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL te komen tot een uitgebalanceerd pakket aan geluidsmaatregelen in Lansingerland. Tot ons grote ongenoegen is er echter nog steeds geen start gemaakt met de uitvoering van dit maatregelenpakket in Lansingerland. Dit betekent dat de overlast nog steeds voortduurt en onze inwoners dagelijks hinder hebben van de voorbijrazende treinen. Door uw besluit van 19 augustus om ontheffing te verlenen van de geluidproductieplafonds wordt het nu ook nog mogelijk om testritten ’s nachts uit te voeren. Dit betekent een extra aanslag op de gezondheid van onze inwoners. Niet alleen ervaren zij overdag hinder, door uw besluit wordt ook hun nachtrust aangetast. Wij vinden dat de inwoners van Lansingerland op deze wijze buitenproportioneel belast worden.

Wij verzoeken u uw besluit te herzien en de testritten uitsluitend overdag te laten plaatsvinden. Tevens verzoeken wij u de realisatie van de het pakket aan geluidsmaatregelen voor Lansingerland voortvarend op te pakken en ons te informeren over uw planning voor realisatie.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*