Begroting 2020-2023 Gemeente Lansingerland

Het is weer verantwoord om te investeren in onze samenleving
Nadat de economische recessie diepe wonden sloeg, heeft Leefbaar 3B als grootste politieke partij in Lansingerland met enthousiasme en vertrouwen verantwoordelijkheid gepakt. De gemeente komt van een situatie met een schuld van zo’n 300 miljoen euro, een negatieve algemene reserve van zo’n 30 miljoen euro en een verwacht structureel tekort op de begroting van rond de 5 miljoen euro. Door daadkrachtig ingrijpen en intensief samenwerken met de politieke partners van zowel de coalitie als de oppositie, het bedrijfsleven en inwoners is het, met zeker ook de economische wind in de rug, gelukt het tij te keren . Na jaren van knijpen, schaven en snijden, zijn wij weer in staat om te investeren in onze prachtige gemeente. Ons huishoudboekje ziet er weer goed uit. We hebben een sluitende begroting, de financiële positie blijft stabiel, onze schulden nemen verder af naar een verantwoord niveau en er is eindelijkruimte om te investeren . We zijn er nog niet helemaal maar na de deal met Jumbo https://nieuws.jumbo.com/persbericht/jumbo-opent-nieuw-efc-in-bleiswijk/467/ schrijven wij zelfs bij BLEIZO inmiddels zwarte cijfers in de boeken en zien we Lansingerland breed meer kansen dan bedreigingen. Het gaat het erom dat we nu alert blijven en niet terugvallen.

Leefbaar 3B doet wat ze zegt en pakt door.
Fractievoorzitter Don van Doorn kon namens Leefbaar 3B met grote tevredenheid constateren dat de invulling van het coalitieakkoord en daarmee het verkiezingsprogramma van Leefbaar 2B stevig verankerd is in de begroting van Lansingerland. De veiligheid zal verder toenemen, de kwaliteit in de buitenruimte zichtbaar verbeteren , de financiën zijn blijvend op orde, de lastenverlichting voor onze inwoners zet door, de dienstverlening zien we met de dag verbeteren, er komt een stevige reserve ten gunste van het sociaal domein zodat de benodigde zorg gegarandeerd is en duurzaamheid blijft onze aandacht houden mits het bereikbaar en betaalbaar blijft. Om initiatieven vanuit de samenleving mogelijk te maken komt er een goed gevuld duurzaamheidsfonds en zien we dat ook de grote bedrijven Lansingerland massaal weten te vinden met daarmee letterlijk duizenden extra banen voor onze inwoners. Don van Doorn maakte hierbij nog de opmerking dat Leefbaar 3B er alles aan zal doen om nog deze bestuursperiode het gratis OV voor ouderen met een smalle beurs te realiseren. Eenzaamheid moet met kracht bestreden worden!

Dromen en Durven is één, maar alles valt of staat met het DOEN
De ingeslagen weg om van een strenge ‘beheersgemeente’ een gezonde ‘ontwikkelgemeente’ te worden, heeft inmiddels een volgende fase bereikt. Het is essentieel dat bestuur en organisatie zich hierop instellen en aanpassen. Natuurlijk moeten we scherp blijven en geen onverantwoorde risico’s nemen, maar de focus moet ook verschuiven van bezuinigen en knijpen naar loslaten, ontwikkelen en uitvoeren. Leefbaar 3B realiseert zich terdege dat zij in deze transitie een grote verantwoordelijkheid heeft. Om die verantwoordelijkheid ook maar direct concreet te maken, zal Leefbaar 3B bij de begrotingsbehandeling een motie indienen om meer in positie te komen ten aanzien van ‘planning en Control ’.
In het verlengde hiervan vroeg fractievoorzitter Don van Doorn zich af of de gemeente in voldoende mate in staat is de gestelde doelen ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Leefbaar 3B ziet te veel signalen dat dit wel eens niet zo zou kunnen zijn . Op een formatie van 400 is 53 vacatures vrij fors (met name op ICT, Financiën, Sociaal domein, ruimte en Economie) en stelt de introductie van een stelpost afschrijvingslasten ook niet gerust. Daarmee anticipeert het bestuur immers op het ‘niet uitvoeren’ van beleidsdoelen . De Burgemeester erkende dat dit zeker veel aandacht vraagt en was blij met de handreiking van Leefbaar 3B om aan te geven wat hij nodig denkt te hebben . Immers: alle doelen die wij met elkaar bedenken en belangrijk vinden voor de samenleving krijgen pas warde als ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Veiligheid is nooit af! Leefbaar 3B blijft scherp.
Hoewel Leefbaar 3B blij is met de forse investering in veiligheid en daarmee de extra middelen om ondermijning tegen te gaan, is het van groot belang dat we de ogen niet sluiten voor de ontwikkeling op andere veiligheidsthema’s. De kranten stonden het afgelopen jaar immers vol met berichten over de rol van Lansingerland bij grote criminele zaken (grootschalige transporten en/of handel in cocaïne dan wel de productie van heroïne en andere verdovende middelen) Op zich geen verrassende ontwikkeling want Lansingerland ontwikkelt zich ook in de ‘bovenwereld’ steeds meer als de logistieke hotspot van Nederland. Het spreekt dan voor zich dat ook de ‘onderwereld’ zich om dezelfde redenen hier willen vestigen . Leefbaar 3B zal om die reden fors blijven inzetten op het bestrijden van overlast en criminaliteit en vraagt op dit vlak speciale aandacht voor ‘verwarde personen’ https://veiligheidsalliantie.nl/bibliotheek/personen-met-verward-gedrag/ Deze groep overlastgevers hebben een erg grote invloed op de veiligheidsbeleving op straat en de aanpak vereist zorg op maat. Omdat de verschillende instanties deze zorg niet meer in voldoende mate kunnen aanbieden (instellingen zitten vol) komt de problematiek op straat te liggen en moet de politie vaak ingrijpen. Capaciteit die zo betoogde Don van Doorn besteed moet worden aan echte criminaliteit. Leefbaar 3B wil dan ook dat die problematiek aangepakt gaat worden. De Burgemeester herkende het geschetste beeld en zal samen met wethouder van Tatenhoven met een beeldvormende analyse komen die we in commissieverband kunnen bespreken .

Bouwen, Verbinden en Baas in eigen Gemeente
Leefbaar 3B was zeer tevreden dat de starterslening weer terugkeert. Dit gebeurde op initiatief van Leefbaar 3B (motie kaderbrief van de heren Meester en Erwich ) en vergroot de kansen van onze jongeren om een woning te bemachtigen . Zeer ontevreden waren wij met het feit dat de motie omtrent het terugdringen van de wachttijden voor onze eigen inwoners voor een woning niet tijdig gereed was. Deze staat nu half november 2019 op de agenda. De Wethouder snapte de boosheid en de aangeboden excuses waren terecht .
Leefbaar 3B zal zich sterk blijven maken voor de kansen van de eigen inwoners en zal in blijven zetten dat een substantieel deel van de op te leveren huizen eerst beschikbaar komen voor Lansingerlanders en mensen die een hechte binding met onze gemeente hebben. In die zin is de ontwikkeling van Wilderszijde en of de gronden in Bleiswijk een eerste kans om dit waar te gaan maken .

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*