A13/A16 – Raad Lansingerland besluit op 12 oktober over de A13/A16

A13-A16_HZZDe gemeenteraad van Lansingerland heeft maandag 21 september het raadsvoorstel betreffende de regionale inpassingsmaatregelen, net als in Rotterdam, aangehouden. Een ruime meerderheid van de raad van Lansingerland wilde het raadsvoorstel aanhouden en heeft wethouder Simon Fortuyn nogmaals naar de minister gestuurd om meer geld voor verbeteringen aan de nieuwe verbindingsweg tussen de A13 en de A16.

De fracties van VVD, PvdA en WIJ wilden direct al instemmen met A13/A16-plannen zoals deze nu zijn voorgesteld. Leefbaar 3B, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zien nog mogelijkheden voor verbeteringen van de A13/A16 door overleg met de minister.

lees meer

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, geeft de gemeenten Lansingerland en Rotterdam tot 31 oktober de tijd gegeven om te besluiten over de € 30 miljoen regionale verbeteringen. De verbeteringen kunnen dan worden opgenomen in het tracébesluit (TB). De € 30 miljoen is een onderdeel van de € 100 miljoen regionaal geld, waarvan € 70 miljoen extra voor een tunnel in plaats van een open bak.
De minister heeft deze week via een brief aan wethouder Fortuyn aangegeven dat de vorige week door het Rijk extra beschikbare € 15 miljoen om meer verbeteringen aan te brengen, beschikbaar blijven. Ook heeft zij aangegeven dat zij vasthoudt de tervisielegging van het ontwerp-tracébesluit (OTB) op 25 september en dat is ook gebeurd.

De wens van de minister was om het ontwerp-tracébesluit (OTB) A13/A16 tegelijkertijd ter visie te leggen met de Inpassingsovereenkomst A13/A16 (besteding van de regionale € 100 miljoen). Dit uitstel had als oogmerk om het ontwerp-tracébesluit A13/A16 en de gewijzigde besteding (Inpassingsovereenkomst A13/A16) op één moment te publiceren, zodat eenieder zich op dat moment een totaalbeeld zou kunnen vormen van de plannen. Dat is nu niet mogelijk omdat Lansingerland en Rotterdam meer tijd nodig hebben. De minister wil voortgang in het project houden. Daarom ligt het ontwerp-tracébesluit (OTB) met ingang van vrijdag 25 september 2015 ter inzage en kunnen gedurende zes weken door inwoners en bedrijven zienswijzen (verbeteringen) worden ingediend.

De minister heeft in een brief aan wethouder Simon Fortuyn aangegeven bereid te zijn de vorige week toegezegde aanvullende maatregelen mee te nemen ter waarde van € 15 miljoen. De minister geeft aan dat dit betreft:

  • de verdieping van de tunnel in het Lage Bergse Bos tot maximaal 4 meter;
  • een ruimere toepassing van tweelaags ZOAB-fijn (ook op een deel van de A20);
  • extra geluidschermen en verhoging van geluidschermen;
  • het onderzoek naar een lagere passage (circa 1,5 tot 2 meter) van de sporen van RandstadRail kan worden uitgevoerd.

In dit rijtje worden een aantal, verleden week door de colleges van Lansingerland en Rotterdam aangegeven, verbeteringen gemist. Dat zijn:

  • optimaliseren van de beide tunnelmonden;
  • het recreaduct minimaal 16 meter breed.

Leefbaar 3B gaat ervan uit dat hierover op korte termijn helderheid komt.

Tijdens de raadsvergadering van 21 september zijn drie moties ingediend, die voorbereid waren door acht van de negen fracties in de raad van Lansingerland.

  • Leefbaar 3B woordvoerster Georgine Zwinkels diende namens acht fracties een motie in over de provinciale wegen. Het college is gevraagd om Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te verzoeken maatregelen te nemen om de nadelige verkeerseffecten op de N209, N471 en de N472, ten gevolge van de ingebruikname van de A13/A16, te verlichten.
  • De PvdA diende namens acht fracties een motie in met het volgende dictum: “De raad van Lansingerland draagt het college op om met de minister van Infrastructuur en Milieu overeen te komen dat co-creatie bij het aanlegproces de vorm is waarop aan de noodzakelijke brede burgerparticipatie gestalte zal worden gegeven.” Via twitter heeft de minister al laten weten dit een goed idee te vinden.
  • De PvdA diende namens acht fracties vervolgens een derde motie in waarin het college de opdracht krijgt om ervoor zorg te dragen dat eventuele aanbestedingsvoordelen geïnvesteerd worden in de optimale inpassing van de A13/A16, met name ten aanzien van park De Polder geluidschermen langs de N209 bij Wilderszijde.

De drie moties werden met de grootste mogelijke meerderheid aangenomen. Alleen Eddy Neeleman stemde tegen.

Op 12 oktober vergadert de gemeenteraad van Lansingerland weer over de A13/A16.

De minister heeft aangegeven dat het Tracébesluit A13/A16 uiterlijk in maart 2016 wordt gepubliceerd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*