Verklaring met betrekking tot verbreding coalitie

Verklaring gegeven door Jan Pieter Blonk namens de fracties van Leefbaar 3B, VVD, ChristenUnie en PvdA in gemeenteraad 29 september 2011 met betrekking tot de verbreding van de coalitie

Voorzitter,

Bij de totstandkoming van de uitbreiding van de coalitie hebben wij vooraf afgesproken volledige transparantie te zullen geven. Met de bekendmaking op 19 september van alle documenten en verslagen vanaf begin juli 2011 t/m 13 september 2011, zijn wij deze belofte nagekomen. Ik moet u zeggen, dat bevalt ons wel en verdient navolging in maart 2014.

Na het aftreden van wethouder Bodbijl heeft de fractie van Leefbaar 3B de coalitiefracties VVD en ChristenUnie voorgesteld om, gezien de moeilijke situatie waarin onze gemeente Lansingerland zich bevindt, te onderzoeken of de coalitie mogelijk kan worden uitgebreid. Als dat niet haalbaar is, levert Leefbaar 3B een nieuwe wethouder.

In overleg is mevrouw Marjan Haak-Griffioen aangesteld als informateur om te onderzoeken of uitbreiding van de coalitie mogelijk is. In haar rapportage heeft zij aangegeven dat er mogelijkheden zijn de coalitie uit te breiden met of het CDA of de PvdA.

Na de informatieronde zijn vanaf 8 augustus, onder leiding van de heer Hans van Miltenburg, gesprekken gevoerd met het CDA en de PvdA.

 Op 25 juli 2011 zijn door Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie aan beide fracties de randvoorwaarden voor uitbreiding van de coalitie aangegeven.

  1. Het belang van een goed gemeentebestuur staat boven aan. Veel belang wordt gehecht aan de stabiliteit van het openbaar bestuur;
  2. Eén op één vervanging portefeuille Bodbijl, met uitzondering van het locoburgemeesterschap;
  3. Aanpassingen van het coalitieakkoord zijn niet uitgesloten, maar wel beperkt in omvang en importantie;
  4. Het herroepen van genomen raadsbesluiten tast de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur aan, daarom worden genomen raadsbeslissingen niet teruggedraaid;
  5. Het is belangrijk consensus te hebben over een aantal belangrijke dossiers:

–   Financiën

–   Grondexploitaties

–   Woningbouw (o.a. starterswoningen)

–   Factory Outlet Center Bleizo

–   P&O

–   A13/A16

–   HSL

Graag wil ik nu stil staan bij de gesprekken met het CDA

De gesprekken zijn door alle vier de fracties zeer intensief en diepgaand gevoerd. Een compliment voor de wijze waarop dat is gedaan is op z’n plaats.

Het CDA heeft aangegeven het niet eens te zijn met de door Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie aangegeven randvoorwaarden.

–          Het CDA wilde de portefeuille Bodbijl niet één op één overnemen;
–          Het CDA wilde aanzienlijke, majeure wijzigingen van het coalitieakkoord;
–          Het CDA wilde dat een volledig nieuw akkoord werd geschreven;
–          Het CDA wilde recent genomen raadsbesluiten terugdraaien;
–          Maar bovenal gaf het CDA aan geen vertrouwen te hebben in het nieuwe met het CDA uitgebreide college.

Vertrouwen is de basis waarop samengewerkt moet worden. Het ontbreken van vertrouwen zet de zojuist door mij aangegeven punten in een ander daglicht. Ook al zou je het met elkaar eens zijn over de noodzakelijke inhoudelijke punten, maar er is geen vertrouwen, dan is er geen basis om samen te werken. En dat vind ik, wat ik eerder via de pers heb aangegeven, jammer. Jammer dat het aan vertrouwen van het CDA in de nieuwe situatie heeft ontbroken. Stabiliteit van het openbaar bestuur bestaat bij de gratie van onderling vertrouwen.

Voorzitter, nu wil ik graag stil staan bij de gesprekken met de PvdA

Ook dit zijn inhoudelijk heel intensieve gesprekken geweest. Afgesproken is dat het coalitieakkoord van maart 2010 ongewijzigd blijft en dat een addendum (een toevoeging aan het coalitieakkoord) wordt opgesteld.

Na het eerste overleg van 8 augustus zijn door fracties reeds concept deelteksten voor het addendum aangeleverd. Na drie lange overleggen is aan de vier fracties, met een positief advies van de onderhandelaars, gevraagd in te stemmen met de uitbreiding van de coalitie met de PvdA en in te stemmen met het addendum. Daarna zijn nog een aantal kleine wijzigingen in het addendum doorgevoerd.

De fracties van Leefbaar 3B, VVD, ChristenUnie en PvdA hebben het vertrouwen dat zij de komende 2,5 jaar goed kunnen en zullen samenwerken.

De fractievoorzitter van de PvdA zal zo dadelijk bij het volgende agendapunt namens de fracties van Leefbaar 3B, VVD, ChristenUnie en PvdA de heer Ruud Braak kandidaatstellen voor de wethoudersvacature in het college.

Voorzitter, hartelijk dank zijn wij verschuldigd aan de informateur, mevrouw Marjan Haak-Griffioen. Haar advies heeft er toe geleid dat de raad vanavond tot uitbreiding van de coalitie zal overgaan. Zij heeft zich belangeloos ingezet. Zij heeft daarvoor een attentie van de gemeente ontvangen.

Heel tevreden zijn wij geweest met de verslaglegging van de gesprekken met het CDA en de PvdA door Marianne Jansen-Versluis. Zij heeft dat zeer professioneel gedaan.

Ook hartelijk dank zijn wij verschuldigd aan de voorzitter van de coalitiebesprekingen de heer Hans van Miltenburg. Hij heeft ons uitstekend begeleid in de totstandkoming van de nieuwe coalitie.

Voorzitter, als u mij toestaat, wil ik, voordat ik deze verklaring afrond, graag de heer Hans van Miltenburg, die vanavond aanwezig is, namens de gemeente een attentie overhandigen voor zijn belangeloze inzet.

Voorzitter, tot slot. Wij realiseren ons dat deze uitbreiding van de coalitie geen politiek alledaagse gewoonte is. Dit is een besluit dat in eerste instantie op 6 juni 2011 door Leefbaar 3B is genomen in het belang van onze gemeente Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*