Staan alle seinen wel op rood?

De Heraut van afgelopen week besteedde veel aandacht aan de financiële situatie van de gemeente Lansingerland met als kop: ‘Burgemeester en wethouder financiën: “Alle seinen staan op rood”.’

De fractie van Leefbaar 3B heeft haar eigen visie op de situatie, hoe het zo gekomen is en wat eraan moet gebeuren.

Er is meer aan de hand dan de woningmarkt

Het accent wordt door het college steeds gelegd op de toestand van de huizenmarkt. Hieraan kan de gemeente weinig doen, maar er is meer en waaraan wel wat te doen is. Ten eerste wordt er nog steeds veel geld uitgegeven aan de ontwikkeling van bouwterreinen en aankoop van grond. Weliswaar is door het uit exploitatie nemen van Wilderszijde al getemporiseerd, maar er is beslist nog meer uitstel mogelijk.

De tweede opmerking is dat maar ongeveer de helft van de schulden die Lansingerland heeft, worden veroorzaakt door de grondexploitaties. De andere helft van circa 300 miljoen euro komt door de investeringen in infrastructuur, scholen, sportvelden, gemeentehuis, zwembad.

Kan er nog wat aan gedaan worden?

Uitgaven uit het verleden kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. De uitgaven voor investeringen leiden in de komende jaren tot een forse kapitaallast. Daar komt nog bij dat de gemeente veel risico’s loopt. De actuele calculatie is dat de risico’s in de komende jaren extra kosten kunnen veroorzaken die maar voor 70% gedekt worden door de aanwezige reserves.

De maatregelen liggen voor de hand: geen nieuwe investeringen die tot toename van de schulden leiden en geen nieuwe risico’s aangaan. Er moet daarom kritisch naar ieder investeringsplan gekeken worden.

De gemeenteraad heeft op voorstel van Leefbaar 3B een amendement op de begroting 2013 aangenomen waardoor de raad alle investeringsvoorstellen boven twee ton individueel op nut en noodzaak zal beoordelen. Dit kan natuurlijk alleen maar goed werken als in de ambtelijke voorbereiding en de besluitvorming van het college van B&W heel kritisch naar elk plan gekeken en tegen het geheel afgewogen wordt.

Waar moet het vandaan komen?

Zoals aangegeven kunnen de door de gemeente zelf veroorzaakte kosten nog wel in de hand gehouden worden als maar bij alle betrokkenen de sense of urgency aanwezig is. Waar we wel mee te maken krijgen is dat op de uitkering uit het gemeentefonds gekort zal worden terwijl het inwonertal niet snel genoeg groeit om dat te compenseren.

Daarbij komt nog dat verliezen op de grondexploitaties alleen al toenemen door de rente op het daarvoor geleende geld. Leefbaar 3B pleit ervoor dat in ieder geval deze rentekosten uit de jaarlijkse inkomsten bekostigd worden.

De wethouder en de burgemeester denken blijkens het artikel in de Heraut aan een mogelijke verhoging van de gemeentelijke belastingen om de problemen op te lossen. De fractie van Leefbaar 3B is daar sterk op tegen. Juist in een periode van lage consumptie is het een slecht idee om belastingen te verhogen. Dit veroorzaakt immers vermindering van de consumptie terwijl het tegenovergestelde zou moeten. Zoals de vroegere minister van Financiën Onno Ruding onlangs nog in Nieuwsuur betoogde, is het zeer wel mogelijk om te bezuinigen zonder nadelige effecten voor de economie.

Ons inziens zijn er nog mogelijkheden genoeg. Zo kan de omvang van de overhead van de organisatie substantieel verminderd worden zonder nadelige gevolgen. Volgens een recent verschenen rapport van Berenschot heeft Lansingerland 17 overheadfuncties meer dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeentes.

Om kort te gaan, Leefbaar 3B ziet geen reden het hoofd in de schoot te leggen, als er maar bij alle geledingen van de gemeente de bereidheid is om het echte probleem te onderkennen en aan te pakken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*