Reserves en Voorzieningen

In de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur is de nota Reserves en Voorzieningen besproken. Het college stelt enkele wijzigingen in het beleid voor en een groot aantal verschuivingen tussen bestemmingsreserves.

Er worden nu bijna 50 reserves en voorzieningen onderscheiden. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester vindt dat dit grote aantal reserves en voorzieningen fors moet worden teruggebracht om het financieel inzicht te verbeteren en een grotere beheersbaarheid op de reserves te verkrijgen. Jaarlijks moet heel goed gekeken worden of reserves kunnen worden opgeheven omdat het geld dat er inzit niet gebruikt wordt. Het budget moet dan overgebracht worden naar de Algemene Reserve.

Daarnaast acht de fractie van Leefbaar 3B het voorstel om het college van burgemeester en wethouders te laten besluiten tot instellen van voorzieningen strijdig met het budgetrecht van de raad en verzet zich daar dan ook tegen. Indien nodig zal daarvoor in de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2012 door Leefbaar 3B een motie worden ingediend.

Er was in de commissie veel aandacht voor de weerstandsratio, dat is een getal dat aangeeft hoe goed de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen in relatie met de hoogte van de reserves. De waarde ligt nu op 0,8, maar moet eigenlijk meer dan 1,0 zijn. Het is al beter dan eind 2011, toen het nog 0,69 was. Leefbaar 3B vindt dat er zodanige maatregelen genomen moeten worden dat stapsgewijs, in enkele jaren, de gewenste waarde zal worden bereikt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*