Raad Lansingerland stemt in met A13/A16

snelweg_A16De fractie van Leefbaar 3B heeft ingestemd met het inpassingsvoorstel A13/A16. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven hoe de fractie tot dat besluit is gekomen. Het is niet het ideale beeld wat dat Leefbaar 3B heeft van de inpassing, maar met de verbeteringen gekoppeld aan de extra € 15 miljoen, die de minister in september beschikbaar heeft gesteld, wil Leefbaar 3B niet gokken. Maar ook de besteding van de € 100 miljoen regionaal geld wil Leefbaar 3B niet kwijt raken en dan gaat het met name over de € 60 miljoen van de Metropoolregio voor de tunnel in het Lage Bergse Bos.

Hoe is de afweging van Leefbaar 3B geweest? lees meer

 • De inschatting is dat de extra € 15 miljoen van de minister het hoogst haalbare is en dit is in het AD ook uitstekend verwoord door professor Rinus van Schendelen. Als niet akkoord wordt gegaan met de huidige A13/A16-plannen is de kans groot dat de extra toegezegde gelden worden verspeeld.
 • Een ander punt is het geluid en de luchtkwaliteit. De weg, inclusief de bovenwettelijke investeringen van € 115 miljoen, voldoet nagenoeg aan Saldo Nul wat betreft geluid en luchtkwaliteit. Onderzoeken geven dat aan. Jan Pieter Blonk heeft namens Leefbaar 3B dat al ruim een half jaar aangegeven en dat het met name het zicht is dat Leefbaar 3B dwars zit.
 • Wat betreft het niet zien van de weg worden Leefbaar 3B-doelstellingen niet gehaald. Met name is dat het geval bij de kruising van de A13/A16 met de N471. Met vasthouden aan het volledig niet zien worden de resultaten van Saldo Nul betreffende geluid en luchtkwaliteit op het spel en dat wil Leefbaar 3B niet.
 • Daarnaast hebben wij vanaf het allereerste moment gezegd dat het van belang is dat deze weg er komt. De weg is van belang voor woningbouw, bedrijfsleven, werkgelegenheid, bereikbaarheid en verkoop bedrijventerreinen in Lansingerland

Nog even een paar puntjes op de i.

 1. Bestemming van de extra € 15 miljoen

De bestemming van de extra € 15 miljoen, die de minister medio september beschikbaar heeft gesteld, betreffen:

 • Tunnel in Lage Bergse Bos 4 meter lager (half verdiept aanleggen);
 • Onderzoek om viaduct over de Randstadrail min. 1,5 tot 2 meter lager te leggen. De kans dat dit gebeurt is redelijk groot;
 • Overal stil asfalt het zogenaamde Tweelaags ZOAB fijn;
 • Optimaliseren van de beide tunnelmonden;
 • Recreaduct tussen Lansingerland en Schiebroek minimaal 16 meter breed.
 1. Het onderliggend wegennet

In de raad van 21 september is bij motie het college gevraagd actie te ondernemen richting provincie om de nadelige verkeerseffecten op de N209, N471 en de N472, ten gevolge van de ingebruikname van de A13/A16, te verlichten. De gesprekken met de provincie zijn gaande. Maar de provincie zal zich ook aan de geluids- en luchtkwaliteitsnormen moeten houden.

 1. EMVI bij kruising A13/A16 met de N471

EMVI is de afkorting van economisch meest voordelige inschrijving. Leefbaar 3B heeft wethouder Fortuyn gevraagd alles in het werk te stellen om een zo gunstig mogelijke inpassing van de kruising A13/A16 met de N471 krijgen. Dit te doen door er bij de minister op aan te dringen om bij de aanbesteding hiervoor een gunningscriterium op te nemen, waarbij een inschrijver extra punten kan scoren voor een lagere ligging van de kruising met de N471.

 1. Co-creatie

In de raad van 21 september is bij motie het college opgedragen om met de minister van I&M overeen te komen dat co-creatie bij het aanlegproces de vorm is waarop aan de noodzakelijke brede burgerparticipatie gestalte zal worden gegeven. Ondanks een tweet van de minister dat te zullen doen, is de wethouder in de raad van 12 oktober gevraagd er gedurende de volledige periode van aanleg nauwlettend op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het is de bedoeling dat de eerste auto’s in 2022/2023 op het nieuwe stuk A16 zullen gaan rijden. A16 is de naam van wat nu A13/A16 wordt genoemd. De komende zeven à acht jaar moet Lansingerland (bestuur, fracties en inwoners) als een bok op de haverkist zitten, betreffende het realiseren van Saldo Nul voor geluid en luchtkwaliteit bij de aanleg van de weg. Overlast zullen we krijgen, maar extra overlast is uit den boze.

Aan het eind van zijn betoog heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter namens acht fracties vier moties ingediend.

Motie: Hoe fijn is ZOAB-fijn?

Draagt het college op

 • Ervoor zorg te dragen dat Lansingerland niet opdraait voor eventuele extra te maken kosten veroorzaakt door slijtage na intensief gebruik van tweelaags ZOAB-fijn;
 • Ervoor zorg te dragen dat het Rijk de tweelaags ZOAB-fijn door intensief onderhoud de geluiddempende kwaliteit van de weg op peil wordt gehouden;
 • Er voor zorg te dragen dat de “Saldo-Nul eis” van doorslaggevende betekenis blijft bij toekomstige besluitvorming rondom een eventuele vervanging van het tweelaags ZOAB-fijn

Motie: EMVI kruising A13/16 met N471

Verzoekt het college

 • Bij de minister er op aan te dringen om in de aanbesteding een gunningscriterium op te nemen waarbij een inschrijver extra punten kan scoren voor een lagere ligging van de kruising van de A13/A16 met de N471. Met een lager ligging wordt bedoeld een verlaging van ten minste 2 meter.

Motie: Inpassing kruising A13/16 met N471

Verzoekt het college

 • Zo spoedig mogelijk samen met de omwonenden en andere belangstellenden te starten met het opstellen van een inrichtingsplan voor het gebied van en rond de kruising van de A13/A16 met de N471 en hiermee niet te wachten op de voltooiing van de A13/A16.

Motie: Innovatie staat niet stil

Verzoekt het college

 • De minister op te roepen alle innovaties, die tot verbeteringen leiden van geluid, luchtkwaliteit, zicht en duurzaamheid in het algemeen (zoals bij het project Afsluitdijk) gedurende de gehele aanlegperiode van de A13/A16, actief te volgen en indien van toepassing te gebruiken bij de aanleg van de A13/A16.

De vier moties werden unaniem aangenomen. De raad heeft in grote meerderheid ingestemd met de komst van de A13/A16. Voor stemden: Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA en WIJ. Tegen stemden GroenLinks en PN.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*