A13/A16 – Saldo Nul kost 60 à 70 miljoen meer

70-miljoen_L3bOm Saldo Nul voor de rijksweg A13/A16 te realiseren is 60 à 70 miljoen euro meer nodig dan het miljard euro dat het Rijk nu beschikbaar heeft gesteld. Leefbaar 3B vindt dat het Rijk dit bedrag extra beschikbaar moet stellen, zoals ook gedaan is bij de inpassing van de A4 tussen Delft en de Beneluxtunnel. Afgelopen woensdagavond heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk bij de presentatie van Rijkswaterstaat in het gemeentehuis van Rotterdam aangegeven dat het Rijk bij de inpassing van de A4 andere normen hanteert dan bij de aanleg van de A13/A16. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dus extra geld voor de A13/A16.

Toenmalig Leefbaar Bergschenhoek raadslid Ronald Lermer gebruikte in 2003 voor het eerst de quote “Niet horen, niet zien en niet ruiken.” lees meerHet “Niet horen, niet zien en niet ruiken” heeft het Rijk gerealiseerd bij de aanleg van de zeven kilometer van de A4 tussen Schiedam en Delft, de weg die eind dit jaar in gebruik wordt genomen. Uit een filmpje van de A4 blijkt hoezeer Rijkswaterstaat rekening heeft gehouden met de wensen van omwonenden om de natuur van Midden-Delfland in ere te laten. Driekwart van de A4 wordt aangelegd onder maaiveldniveau, hierdoor valt het verkeer voor omwonenden minder op. Langs de A4 komen ook geluidswallen met ingebouwde lampen, zodat zowel de lichtvervuiling als de geluidsoverlast beperkt is. Ook verrijzen er beplante zichtwallen, die de weg een groen aanzicht geven. De enige overeenkomst is dat zowel bij de A4 als bij de A13/A16 de weg voor een deel in een landtunnel van zo’n 1,5 tot 2 km loopt. Voor de rest is de situatie (geluid en zicht) van de A13/A16 aanzienlijk slechter dan de situatie bij de A4.

Minister Schulz van Haegen, het kan toch niet zo zijn dat u met twee maten meet. Voteer voor de A13/A16 extra geld om “Saldo Nul” en “Niet horen, niet zien en niet ruiken” echt te kunnen realiseren, net zo als u dat gedaan heeft bij de A4.

En dan het mislukte participatieproces door middel va de gebiedstafels. Rijkswaterstaat (RWS) heeft tot nu toe de inbreng van alle gebiedstafels langs de A13/A16 genegeerd. RWS heeft de inwoners van Rotterdam en Lansingerland aangehoord en vervolgens niets tastbaars met hun inbreng gedaan. Een uitgebreid plan van de Bewonersgroep Rodenrijs West om bij de kruising van de A13/A16 met de N471 deze N471 verdiept aan te leggen, waardoor de A13/16 op die plaats niet op een acht meter hoog zandlichaam zichtbaar en hoorbaar is voor de hele omgeving, is door RWS terzijde geschoven, zonder de berekeningen daarvoor aan de bewonersgroep te overleggen. Tijdens de presentatie in het gemeentehuis van Rotterdam wilde RWS, op verzoek van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk, deze berekeningen ook niet openbaar maken. Geen goede zaak. Heeft RWS soms iets te verbergen?

Direct na de bijeenkomst in Rotterdam hebben een aantal fracties uit de raad van Lansingerland afgesproken dat een brief naar de minister gestuurd moet worden over de mislukte burgerparticipatie van de gebiedstafels en besluitvormingsproces. Een eerste concept van de brief was al beschikbaar maar deze is, na extra input van de Lansingerlandse fracties, door Jan Pieter Blonk aangepast en alle fracties zijn het donderdag eens geworden over de tekst. Belangrijk is dat de brief door de raden van Rotterdam en Lansingerland wordt ondertekend. Inmiddels hebben de Rotterdamse raadsfracties via de Lansingerlandse raadsfracties en via de griffie afgelopen vrijdag de concept brief aan minister Schultz van Haegen ontvangen. Als ook de raadsfracties in Rotterdam instemmen met de brief wordt de brief in de loop van deze week verzonden. Zie hierna de brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het participatieproces en het tijdspad van het besluitvormingsproces rond het Ontwerp Tracébesluit A13/A16.

Inleiding

Voor de nieuwe rijksweg A13/A16 wordt momenteel een Ontwerp Tracébesluit (OTB) voorbereid door Rijkswaterstaat. U heeft hierover in uw brief van 24 mei 2013 uw standpunt bepaald. Vervolgens is in de nota ‘Inpassing in samenhang’ (juni 2013) vastgelegd hoe Rijkswaterstaat en de regionale overheden afstemming tot stand brengen inzake de ruimtelijke en milieu-hygiënische inpassing van de weg. In dat document is onder meer aangegeven dat beoogd wordt om via een intensieve dialoog met bewoners en bedrijven te komen tot een kwalitatief goed OTB met zoveel mogelijk draagvlak.

Zorg ten aanzien van het participatieproces

Wij signaleren dat bewoners van onze gemeenten Rotterdam en Lansingerland in toenemende mate hun onvrede uiten (per brief aan onze gemeenteraden, per inspraakreactie tijdens onze raads- en commissievergaderingen en via de landelijke en lokale pers) over het participatieproces A13/A16. Zij voelen zich niet gehoord dan wel serieus genomen over hun ideeën en inbreng over het ontwerp van de weg en de inpassing ervan. Wij constateren dat de participatie A13/A16 door middel van de gebiedstafels is mislukt. Wij vragen u met klem er voor te zorgen dat deze participatie gaat voldoen aan de normen die u zelf stelt voor een dergelijk proces. Wij verzoeken u aanvullende actie te ondernemen richting bewoners, bedrijven en andere betrokkenen in het participatieproces om hun onvrede weg te nemen.

Zorg ten aanzien van tijdspad besluitvormingsproces

Wij constateren dat het tijdspad om te komen tot besluitvorming over het OTB en de inpassing bijzonder krap is. Tijdens de informatieavond voor onze beide raden op 11 februari 2015 is door Rijkswaterstaat toegezegd dat de Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst half maart 2015 naar onze raden wordt gestuurd, zodat wij in onze raadscommissie en raadsvergadering van mei 2015 beide documenten kunnen behandelen. Hierdoor hebben wij ca. zes weken voor het bestuderen ervan en voor terugkoppeling naar bewoners over de door hun ingebrachte ideeën. Deze zes weken hebben wij minimaal nodig. Indien er toch vertraging is in de aanlevering aan onze raden van de Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst of de kwaliteit van de informatie daarin onvoldoende is voor een zorgvuldige besluitvorming, gaan wij er vanuit dat de beide raden dan op z’n vroegst in juni de twee documenten kunnen bespreken en dat daarmee de tervisielegging van het OTB later zal zijn dan in juni 2015.

Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu.

Met een vriendelijke groet, de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*