Leefbaar 3B wil Lansingerland nog unieker en mooier maken!

In de commissie Ruimte van 2 jun jl.i is langdurig stil gestaan bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke en sociale leefomgeving voor de lange termijn vast.

Na een uitgebreide consultering met inwoners, maatschappelijke instellingen en de inzet van de Gemeentelijke Burgerpanel, hebben zij aangeven waarom het zo fijn wonen, werken en recreëren is, hetgeen Lansingerland uniek maakt.

Leefbaar 3B las deze “Inwonerstevredenheid” met een glimlach op het gezicht. Immers, door de steun van de inwoners, draagt Leefbaar 3B reeds 10 jaar een grote bestuursverantwoordelijkheid. Enkele partij speerpunten als schoon, heel en veilig zijn een voorwaarde voor een leefbare samenleving. Net als een goede bereikbaarheid van de kernen, een sluitend netwerk voor het openbaar vervoer, behoud van dorpsbinding, de medezeggenschap van inwoners en betaalbare en bereikbare woningen. Dat alles wordt door onze inwoners gewaardeerd.

Gebruikmakend van deze unieke eigenschappen als dorp, is het nu zaak om naar de toekomst te kijken. Immers, er is nog steeds een bevolkingsgroei naar 75.000 inwoners gepland. Het behoud van de trots op Lansingerland staat centraal, terwijl er veel uitdagingen op de loer liggen. Denk aan de cumulatie van geluid (HSL. RTHA, A16, N209/N470), behoud van het dorpskarakter binnen een verstedelijkte omgeving, bereikbaarheid, verbetering van zorg en behoud van hoogwaardige sport- of culturele voorzieningen. En niet te vergeten de duurzaamheidsopgave.

In de commissiebehandeling wees woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer vooral op de positie van de levendige kernen w.o. Bleiswijk en zijn zorg over het behoud van de groene linten. Gekscherend zei hij dat als de huidige bebouwingstrend van het lint wordt doorgezet, de inwoners straks alleen nog bij de historische verenigingen kunnen lezen hoe het lint er ooit heeft uitgezien. Ook vroeg hij speciale aandacht voor de leefomgeving van de rijks- en gemeentelijke monumenten.

Tijdens de vergadering werd gevraagd om diverse aanscherpingen aan te brengen. Hierbij moet u denken aan het versterken fietsnetwerk, maar wel met respect voor de autogebruiker, de huisvesting van arbeidsmigranten, de versterking van de e-lijn, de bereikbaarheid van het NS station Lansingerland – Zoetermeer en de toekomstvisie van Bleizo West. Op verzoek van Leefbaar 3B werd – door de meerderheid van de raad – ingestemd om nog één keer met een aantal raadsleden (de bestaande klankbord groep) de puntjes op de i te zetten en de uitgangspunten vóór het zomerreces vast te stellen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*