Groeimodel subsidiebeleid vastgesteld

In navolging op de commissie behandeling was het moment daar om in de raadsvergadering van 31 januari 2013 de kaders van het subsidiebeleid “Maatschappelijke Ontwikkeling 2014- 2018” vast te stellen. Een intense voorbereiding is hieraan vooraf gegaan. Twee commissievergaderingen en een intensieve participatie met organisaties uit het maatschappelijk veld in Lansingerland.

In de raadsvergadering heeft Wouter Hoppenbrouwer aangegeven dat voor Leefbaar 3B de navolgende vraag centraal staat: “Biedt de kadernota Maatschappelijke ontwikkeling een handvat voor politieke sturing en controle doordat er een koppeling is tussen budget en evalueerbare maatschappelijke doelen?”

Wethouder Braak deelt de mening van Leefbaar 3B dat de vraag niet voor de volle 100% is beantwoord. De reden om de kaders nu vast te stelen heeft vooral te maken met de naleving van de beginselen van behoorlijk bestuur richting de verenigingen en maatschappelijke organisaties. Leefbaar 3B begrijpt dat maar blijft van mening dat er nog werk aan de winkel is voor zowel het college als de raad omdat er nog geen volledige invulling is gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer.

Mede op basis van de discussie in de commissie leert ons dat we onszelf ook ruimte moeten geven om samen in de nieuwe systematiek te groeien. Het aanbod van de wethouder, gesteld in de brief van 23 januari 2013, sluit aan bij dit groeiproces. In deze brief wordt de toezegging bevestigd om de raadscommissie vooraf te consulteren alvorens een definitief collegebesluit wordt genomen over de subsidietoekenning. Hierdoor heeft raad grip op de prestaties die geleverd gaan worden en grip op de gevolgen die de subsidies voor de organisaties hebben. Op aandringen van Leefbaar 3B wordt deze consultatie vroegtijdig besproken zodat er daadwerkelijk sturing vanuit de gemeenteraad mogelijk is.

Om het groeimodel inhoud te geven verzocht Leefbaar 3B een inhoudelijk discussie te voeren over:

  • De positie en rol van de bibliotheek
  • De doorontwikkeling van het vrijwilligers en mantelzorgbeleid.
  • Jeugd gezondheidsbeleid
  • Algemeen maatschappelijk werk

De wethouder zegde verdiepingsnotities toe.

Naast kadernota werd ook de subsidieverordening vastgesteld. Een overwegend administratief en juridische verhandeling. De discussie heeft zich vooral toegespitste op het wel of niet vragen van een accountantsverklaring aan de verengingen. De controle van de “boeken” stond niet ter discussie, maar wel de vele euro’s die er mee gemoeid zijn om de accountant te betalen. Leefbaar 3B ziet liever dat deze euro’s worden ingezet voor de primaire doelstelling van de verenigingen . Daarnaast zijn wij voor deregulering. Na langdurig debat zegde de wethouder toe om alleen bij uiterste noodzaak de accountantsverklaring te eisen. Voor subsidies boven de € 100.000 is altijd een accountantsverklaring nodig.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*