Er komt schot in Mobiliteitsplan Berkel Noord (Sterrenweg en omgeving)

De raadscommissie Ruimte is woensdagavond akkoord gegaan met de aanpak van wethouder Henk de Paepe met betrekking tot het uitvoeringspakket van het Mobiliteitsplan 2008.

De ontsluiting van Berkel en Rodenrijs is van oudsher gericht op het “lint” Noordeindseweg-Rodenrijseweg. De toenemende verkeersdruk vormde al in de jaren ’90 een aantasting van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op het lint. De weg kon het verkeer nauwelijks verwerken, niet alleen verkeerstechnisch maar ook fysiek. De cultuurhistorische waarde van het lint en de naastgelegen watergang maakten een verbreding van de Noordeindseweg en de Rodenrijseweg praktisch onmogelijk en onwenselijk.

Daarom is gezocht naar nieuwe verkeersstructuren, zowel op provinciaal als op lokaal niveau. De provincie heeft een vervangende noord-zuid structuur gerealiseerd met de N470 – N471. Lokaal hebben verkeersveilige inrichting van woonwijken (door de snelheid te verlagen tot 30 km/h uur) en een verkeersluw centrum, geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe structuur van 50 km/h gebiedsontsluitingswegen die het lokale verkeer verzamelen.

Concreet heeft dit geleid tot besluitvorming in 2005 waarbij besloten is om een knip te realiseren in de Herenstraat zodat een groot aangenaam winkelplein ontstaat. De route Gemeentewerf, Laan van Romen en Raadhuislaan is aangemerkt als de belangrijkste ontsluiting van het winkelcentrum voor autoverkeer (en wordt daarmee aangeduid als parkeerring). Tevens is in 2005 gekozen om een groot 30 km/h gebied te realiseren, onder andere inclusief de Noordeindseweg, de Naardermeerstraat en de Sterrenweg. Om ‘doorgaand’ verkeer tot een minimum te beperken is destijds een knip voor autoverkeer in het plan opgenomen in de Noordeindseweg en in de Sterrenweg. De Naardermeerstraat heeft een dusdanig profiel gekregen dat deze weg voor een deel een ontsluitende functie kan vervullen, met name voor vrachtverkeer van de firma Van den IJssel.

Bij de verdere uitwerking van deze structuur in 2008 is nog geen besluit genomen over realisatie van een knip in de Sterrenweg en de locatie ervan. In het mobiliteitsplan is de weg opgenomen als 30 km/h weg.

Het Berkelsdijkje biedt de kortste route naar het centrum vanuit Berkel-noord en delen van Bergschenhoek. Tegelijkertijd is het een belangrijke fietsroute, zowel naar het Berkelse centrum als van Berkel naar Rotterdam en Zoetermeer / Bleiswijk. De geringe wegbreedte maakt de combinatie van fietsers met autoverkeer richting Berkel centrum onaantrekkelijk en relatief gevaarlijk. Een analyse van mogelijke oplossingen, variërend van 30 km/h maatregelen, afsluiting voor autoverkeer en de aanleg / verbetering van alternatieve fietsroutes is gepland om dit jaar uit te voeren.

1. Om vervolgstappen te zetten in het verkeersveiliger en leefbaarder maken van Berkel·noord, is een aantalopties mogelijk

a. Knip Herenstraat en Westersingel

De gelijktijdige realisatie van een knip bij de Herenstraat en de Westersingel draagt bij aan:

  • een verkeersluwer centrum
  • afname van ‘doorgaand’ noord-zuid verkeer.

Verkeer naar het centrum kan gebruik maken van de nieuwe 50km/h gebiedsontsluitingswegen en de parkeerring. Wij stellen voor om deze maatregelen op korte termijn in te voeren. Daarbij kan in overleg met winkeliers en omwonenden nagegaan worden of de tijden waarop verkeer de poller wel kan passeren, kan worden teruggebracht van beoogd 7-12 tot 9-12 uur. Dit leidt tot een verdere afname van doorgaand verkeer. Wij stellen u voor dat wij hierover met winkeliers en andere belanghebbenden in overleg treden.

b. Invoering 30 km/h versnellen

Om straten in de woonwijken veilig en leefbaar te maken dient de snelheid van het verkeer te worden teruggebracht naar 30 km/h uur. Dit draagt tevens ertoe bij dat automobilisten eerder gebruik maken van de 50 km/h gebiedsontsluitingswegen. Met de geplande herinrichtingen van Sterrenweg, Wilgenlaan en de aanleg van de Naardermeerstraat worden deze wegen in de komende jaren als 30km/h straten ingericht. In de komende jaren is er echter geen budget beschikbaar voor snelheidsvermindering op de Noordeindseweg tussen het centrum en de Wilgenlaan. Hiervoor is een budget van (60.000,- noodzakelijk, dat echter momenteel niet beschikbaar is. Dekking zal worden gezocht in het fonds Bovenwijks. Wij zullen hiervoor binnenkort een raadsvoorstel in besluitvorming brengen.

 c. Besluitvorming over knippen in de Sterrenweg en de Markermeerstraat opstarten

In onze presentatie hebben we twee processen beschreven die kunnen leiden tot afsluiting van de Sterrenweg. Afsluiting kan echter bij bewoners van andere wegen zoals de Naardermeerstraat en de Wilgenlaan tot onrust leiden. Om hen het vertrouwen te geven dat de knip niet tot verschuiving van problemen leidt, stellen wij voor verkeerstellingen tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Sterrenweg als basis te gebruiken voor een ontwerpverkeersbesluit over de mogelijke realisatie van knippen in de Sterrenweg en de Markermeerstraat. Zo’n voorstel kan begin 2014 in besluitvorming worden gebracht. Afhankelijk van de reacties kan het ingepast worden in de uitvoering van de 30 km/h inrichting van de Sterrenweg. Uitvoering van een knip in de Markeermeerstraat zal uiteraard gelijktijdig met die in de Sterrenweg gerealiseerd dienen te worden.

2. Om het centrum van Berkel op een veilige manier bereikbaar te maken vanuit het noordelijke deel van Berkel en Bergschenhoek hebben wij verschillende onderzoeksopties beschreven. Een analyse van verkeerskundige aspecten, inpassingsmogelijkheden en kosten zal in 2013 worden uitgevoerd. Dit onderzoek geeft uitsluitsel over de optimale oplossing en kan dienen als onderbouwing voor het verkrijgen van subsidies en het beschikbaarstellen van de eigen bijdrage.

De bewoners van en rond de Sterrenweg in Berkel Noord hebben aangegeven tevreden te zijn met de huidige gang van zaken. Wethouder De Paepe kan dus snel aan de slag met de uitvoering.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*