Leefbaar 3B grijp in en stuurt bij

Begroting 2021-2024

Vooruitzien is regeren
Het college heeft de Lansingerlandse begroting 2021-2024 met kunst en vliegwerk voor het uitvoeringsjaar 2021 sluitend gekregen. Hoewel de problematiek vooral in het Sociaal Domein zit, dragen meerdere programma’s integraal een steentje bij aan de oplossing van de tekorten op de begroting. Maar daarmee is Lansingerland, zoals u vorige week kon lezen op deze website, niet uit de gevarenzone. Het gemeentebestuur dient in 2022 (en verder) nog altijd forse financiële tekorten op te lossen. Tekorten die, door de nog altijd toenemende kosten van de coronamaatregelen en de wegduikende landelijke politieke partijen, nog aanzienlijk zullen toenemen. Alle keuzes die we in deze begroting maken, moeten in dat perspectief worden bezien.

Leefbaar 3B grijpt in op het Sociaal Domein
Dat nu in het Sociaal Domein pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, is onvermijdelijk. Maar omdat bezuinigen, in met name het Sociaal Domein, zo ingrijpend zijn voor het leven van de kwetsbaren in onze samenleving, zul je dit uiterst zorgvuldig en weloverwogen moeten doen. Die zorgvuldigheid zit allereerst in een analyse van de mate waarin ingezet beleid aantoonbaar een bijdrage heeft geleverd of waar aannames niet blijken uit te komen. Pas na bespreking en doorrekening van die analyse (midterm review) kun je concrete bedragen inboeken. Om die reden hebben wij (medeondertekend door de VVD, het CDA, de CU en D66) het amendement ‘Beleidsaccenten’ opgesteld. Gesteund door een grote meerderheid hebben we fors op de rem getrapt en de bezuiniging in 2021 weten te schrappen zodat we weloverwogen tot keuzes kunnen komen. De bezuigingsreeks blijft voor 2022 en verder wel staan! Zo houden we focus op het gegeven dat maatregelen treffen op de langere termijn onontkoombaar zijn

Herbestemmen gemeentehuis, winkel- en kantoorpanden in woningen
In de commissie gaf de fractie van Leefbaar 3B al nadrukkelijk aan dat alles uit de kast getrokken moet worden om onze jongeren en ouderen zo snel mogelijk aan een betaalbare woning te helpen. De Leefbaar3B-motie ‘kantoren ombouwen tot woningen’ werd met een raadsbrede ondertekening aangenomen. Het college zal met daadkracht en creativiteit naar leegstaande kantoren, het gemeentehuis en naar winkelpanden kijken of deze geschikt zijn voor een herbestemming. Leefbaar 3B zal dit proces streng volgen en het niet accepteren dat we na dit onderzoek met lege handen staan. Het college beschrijft in haar college niet voor niets een Lansingerland waar iedereen zegt:
we doen ’t!

Op weg naar 2022
De fractie van Leefbaar 3B noemde al dat de financiële uitdagingen voor Lansingerland hardnekkig zullen blijken te zijn en dat er in de aanloop naar de kaderbrief 2022 wederom kritisch naar de effectiviteit van alle beleidsdoelen gekeken moet worden. Daarbij zal Leefbaar 3B (net als dat wij dat zojuist beschreven bij de beleidsaccenten) scherp gaan toetsen of te maken kosten in balans zijn met de daadwerkelijk bijdrage aan de kwaliteit en ontwikkeling van Lansingerland. De raadsbreed aangenomen motie ‘bezuinigingsscenario’s’ van D66, die zij samen met Leefbaar 3B hebben ingediend, zorgt dat die afweging tijdig en grondig zal worden uitgevoerd.

Eén en ander zal ook effect hebben op de formatie van de ambtelijke organisatie. De coalitie vond het, gezien de het financiële perspectief dat we hebben, niet gepast om het budget voor de benodigde personele groei van de ambtelijke organisatie structureel met € 1.450.000 te verhogen. Het is echter ook zo dat Lansingerland als ontwikkelgemeente niet kan wachten met het uitvoeren vastgesteld beleid (veiligheid, handhaving APV, uitvoeren wettelijke taken WMO, projectondersteuning, etc) Het amendement ‘Loonkosten’ dat de coalitie partijen indienden regelt dat Lansingerland in 2021 door kan gaan met alle werkzaamheden maar dat we pas definitieve keuzes maken als ten aanzien van 2022 en verder alle bezuinigingsopties (doorgerekend) in beeld hebben voor 2022. De fractie van Leefbaar 3B is content met de aangepaste begroting en constateert tevreden dat we nog altijd koersvast door de crisis varen.

Help mee deze keuzes te maken door lid te worden van Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*