Begroting 2012 vastgesteld

Begroting 2012 is door de gemeenteraad van Lansingerland aangenomen. Het is door de slechte economische situatie in een heel groot deel van de wereld en door de eurocrisis een zeer sobere begroting geworden. Geld voor nieuw beleid is er niet of nauwelijks. Ruimte voor extra subsidies is er niet, tenzij het ten koste gaat van andere voorzieningen. Ruimte voor andere extra uitgaven is er evenmin. Gezien de jaarlijks achteruitgaande financiële positie van onze gemeente zouden bezuinigingen op de huidige exploitatie van de gemeente eigenlijk op z’n plaats zijn.

Namens Leefbaar 3B heeft fractievoorzitter Jan Pieter Blonk in de begrotingsraad aangegeven dat na een onrustige periode in de lokale politiek gewerkt moet worden aan de stabiliteit van het bestuur van Lansingerland. Helderheid en duidelijkheid dienen daarin leidend te zijn.
Financieel zijn er veel risico’s en zorgen.

 • Al vanaf 2008 zijn er meer uitgaven dan inkomsten, wat ten koste gaat van de  reserves en het weerstandsvermogen nog meer verlaagt;
 • Bijna alle investeringen worden gedaan met geleend geld;
 • In 2010 was de te betalen rente per jaar circa € 8 miljoen. In 2011 circa € 12 miljoen en die stijgt de komende jaren naar krap € 15 miljoen in 2015;
 • Voor de sportvelden zijn geen vrijvallende kapitaalslasten, zodat voor groot onderhoud en vervanging structurele dekking gevonden moet worden;
 • Voor de beheersplannen is onvoldoende financiële dekking;
 • Voor kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.) is geen beheersplan aanwezig en geen financiële voorzieningen voor groot onderhoud en vervanging;
 • De uitvoering WMO staat onder enorme druk. De uitgaven zullen aanzienlijk hoger zijn dan geraamd;
 • De Bijzondere bijstand laat ook een forse stijging van uitgaven zien, die gezien de huidige economische vooruitzichten zeker hoger zullen worden;
 • De grondexploitaties (GREX-en) staan permanent onder financiële druk. Ook hier is een directie relatie met de slechte economische vooruitzichten;
 • Het Rijk zal bij de geplande decentralisaties naar gemeente minder geld meegeven voor de uitvoering van die taken dan het Rijk zelf nodig had. Dus te verwachten extra uitgaven voor de gemeente;
 • De kans is aannemelijk dat het Rijk, ten gevolge van de economische problemen in de wereld en de Eurocrisis op korte termijn moet gaan bezuinigen. In het kader van het trapop-trapaf principe gaan de gemeenten de trap af en dat zal leiden tot een verlaging van de Algemene uitkering (AU) vanuit het gemeentefonds. Tevens zal de werkloosheid stijgen en dan heeft de gemeente meer uitgaven betreffende de Wwb (bijstandsuitkeringen) en zoals de al eerder genoemde  Bijzondere bijstand.

Samenvattend: De begroting is materieel sluitend, maar de risico’s zijn hoog en de zorgen groot. Zuinigheid moet voorlopig het credo van onze gemeente zijn. Ruimte voor extra structurele uitgaven is er eigenlijk niet. Zeker als je bedenkt

 1. dat over de periode 2011 tot 2015 de schuld van de gemeente per inwoner constant op circa € 6000 euro blijft;
 2. dat het eigenvermogen per inwoner in dezelfde periode afneemt van € 1700 tot € 1100. De bezittingen zijn dus in materiële zin steeds meer van de bank en steeds minder van de gemeente zelf;
 3. dat de rentekosten die de gemeente per jaar per huishouden moet betalen toe nemen van € 400 in 2010, via € 585 in 2011 naar € 650 in 2015;
 4. dat de groei van het inwonertal dit afglijdend beeld niet volledig kan oplossen.

Leefbaar 3B heeft het college meegegeven dat het verstandig zou zijn om nu al maatregelen te nemen en niet te wachten tot het een echt probleem is. We willen toch onze problemen niet met een “na ons de zondvloed”-houding doorschuiven naar onze opvolgers? Omdat de marge om te sturen zo gering is, moet het college naar onze mening voortdurend zijn uiterste best doen de ruimte die nog over is, de komende jaren optimaal te benutten en het proces van gestaag interen stoppen en ombuigen. Wij gaan er vanuit dat dit echt gaat gebeuren. Zeker als wij zien dat de wethouder financiën in zijn prioriteitenlijstje heeft aangegeven: “Werken aan solide financieel (meerjaren) beleid met de risico’s reëel in beeld en weerstandsvermogen op peil”.

Het zou te wensen zijn dat het college in de komende jaren door ombuigingen meer ruimte creëert, want vier of nog meer jaren geen nieuw beleid is onwenselijk. Daarnaast denken wij dat het college heel goed moet kijken naar de eigen bedrijfsvoering. Nu kun je keuzes maken. Die keuzemomenten doorschuiven naar 2013 of 2014 zou later wel eens een verkeerde keus kunnen zijn geweest.

Een voorstel van Leefbaar 3B om met de gehele raad, het college en de ambtelijke top binnenkort een raadsdag te beleggen is door het college overgenomen. Tijdens die raadsdag zal gesproken worden over de financiële risico’s en zorgen, de jaarlijks oplopende rentelasten en de grote schuld die onze gemeente heeft. Het doel van die dag is mogelijke scenario’s neer te zetten om ondanks de gevolgen van een doorzettende recessie financiële mogelijkheden voor nieuw beleid te zoeken of bestaand beleid te versterken.

Op een viertal punten behorend tot het werkgebied van de commissie Samenleving is de fractievoorzitter nader ingegaan.

 • Wethouder Ruud Braak is gevraagd een inventariserend onderzoek te doen naar de invloed van de wijzigingen van de huurtarieven en de subsidie op de contributieontwikkeling van de sport- en andere organisaties die huren bij de gemeente. De wethouder heeft aangegeven in december met informatie te zullen komen, waarin het een en ander zichtbaar wordt en dat hierover in de commissie gediscussieerd kan worden.
 • Op de vraag aan het college de reserve van € 5 ton te oormerken voor het ouderencentrum (al of niet in combinatie met het community center) is door het college bevestigend geantwoord.
 • Leefbaar 3B heeft sterk de indruk dat de bibliotheekvoorziening financieel te veel onder druk komt te staan. Wij weten dat het college in het kader van het community center in december met een inventarisatie van de accommodaties komt. Wij willen dat afwachten en uiteindelijk bij de Kadernota 2012 een integrale afweging maken van alle subsidies en daarin de subsidiëring van de bibliotheek betrekken.
 • Blij zijn wij met de brief van het college van 1 november 2011 inzake de Belbus. Het college zet zwart op wit dat de 3B Bus niet bedoeld is als een voorliggende voorziening. Dat betekent, dat voor de indicatiestelling voor het collectief vraagafhankelijk vervoer op geen enkele wijze rekening mag worden gehouden met het particuliere initiatief 3B Bus.

Ten slotte gaf fractievoorzitter Jan Pieter Blonk aan: “Wij zitten noodgedwongen in een krap financieel keurslijf, maar ondanks dat blijft Leefbaar 3B zijn eigen speerpunten in beeld houden”, t.w.

 • Zorg voor ouderen, zieken, gehandicapten en minima;
 • Veiligheid;
 • Verkeersveiligheid;
 • Strijd tegen te veel lawaai van spoor-, weg- en luchtverkeer;
 • Vitale dorpskernen;
 • Goed onderhoud van het groen in de woonwijken;
 • Goed vestigingsklimaat voor bedrijven en
 • Burgerparticipatie.

De coalitiefracties Leefbaar 3B, VVD, ChristenUnie en PvdA hebben tijdens de begrotingsbehandeling in de raad geen aanleiding gezien om moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) in te dienen.

Het CDA heeft zeven moties ingediend. Aan het eind van het debat hebben zij zes moties ingetrokken en is er één in stemming gebracht.

 • Het betrof een motie waarin aan het college gevraagd werd de raad periodiek te informeren over de vitaliteit van het verenigingsleven. Het college gaf aan dat dit een volstrekt onmogelijk uitvoerbare vraag is. De motie is dan ook verworpen.

D66 heeft vier moties ingediend. Aan het eind van het debat hebben zij één motie ingetrokken en zijn er drie in stemming gebracht.

 • Het college werd gevraagd doelmatigheidsonderzoeken uit te voeren naar het programma integrale veiligheid, verkeersveiligheid en handhaving en het programma Burger en Bestuur. Het college gaf aan dat deze vragen te vroeg komen en op een later tijdstip zeker mee aan de gang gaat. D66 wilde daar niet op wachten. De beide moties werd niet aangenomen.
 • Ook werd het college gevraagd zij maatregelen van het FOC (Factory Outlet Center in Bleizo) in te zetten voor het Annie MG Schmidtpark. D66 bedoelde eigenlijk het afgesproken flankerend beleid vanuit het FOC. Maar dit flankerend beleid is bedoeld voor de winkeliers in de drie winkelcentra van Lansingerland. De motie is niet aangenomen.

GroenLinks heeft twee moties ingediend.

 • In de eerste motie wordt gevraagd de aanbevelingen van de energiescan op te volgen en nieuwe mogelijkheden tot het dimmen van openbare verlichting te gebruiken waar dat mogelijk is. Het college gaf aan dit te betrekken bij in 2012 te actualiseren beheersplan. Deze toezegging van het college was voor GroenLinks niet voldoende en wilde de motie in stemming brengen. De motie werd vanwege de toezegging van het college verworpen door de meerderheid van de raad.

De GroenLinks motie om werk te maken van de in het coalitieakkoord opgenomen ambitie om in 2025 CO2 neutraal te zijn, is met algemene stemmen aangenomen. Het college zal onder andere in overleg treden met lokale organisaties zoals 3B Wonen, ondernemersverenigingen en bewonersorganisaties om concrete afspraken te maken over CO2-reductie. Op basis van deze overleggen zal het college een plan van aanpak maken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*