Vertrek gemeentesecretaris

Afgelopen raadsvergadering stond er een motie van afkeuring aan het adres van wethouder Fortuyn op de agenda. De motie was ingediend door Partij Neeleman en betrof het uitspreken van afkeuring over het niet voeren van juist personeelsbeleid met betrekking tot de voormalige gemeentesecretaris, de kosten van ruim een half miljoen euro en het negatieve aanzien hierdoor naar de inwoners van Lansingerland.

Vooral vanuit de VVD, WIJ en PN werd de wethouder het vuur aan de schenen gelegd over dit onderwerp. Dit ging vooral over de communicatie en het gevoerde proces rond het vertrek van de gemeentesecretaris.

Het college gaf bij monde van wethouder Simon Fortuyn het volgen de aan:
“Wij onderkennen en betreuren de onduidelijkheid in onze communicatie op dit dossier. Dat moet echt beter in de toekomst. Wij hebben het hier over een ingewikkeld proces waarbij we in onze communicatie steeds een zorgvuldige afweging moesten maken tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaar en de informatiebehoefte van de raad en onze inwoners. Dit proces en de onduidelijkheid daarover heeft te lang heeft geduurd.
Wij kunnen ons daarom de boosheid en verontwaardiging bij mensen, hier in dit huis en daarbuiten, voorstellen. Juist vanwege de spagaat tussen de wet bescherming persoonsgegevens en de open communicatie over het proces, hebben we verschillende gesprekken gevoerd met inwoners in het gemeentehuis. Helaas heeft het nog tot 6 december geduurd voordat we met de brief naar buiten konden komen en een einde konden maken aan de speculaties in de media. lees meer


Wat betreft de inhoudelijke opmerkingen wijs ik graag op de openbare brief die het wij op 6 december aan de raad hebben gestuurd en de zes bijlagen met persoonsgegevens die de raadsleden vertrouwelijk bij de griffie hebben kunnen inzien.
Wij denken dat daarmee duidelijk is hoe het proces precies is verlopen en welke afwegingen op welk moment door het college zijn gemaakt om uiteindelijk tot de beëindiging van het dienstverband van de voormalige gemeentesecretaris te komen.
Terugkijkend op het hele proces kunnen wij zeggen dat dit zeker niet de schoonheidsprijs verdient. Het ging hier om een zeer ingewikkeld proces met verschillende belangen, waarin wij achteraf gezien communicatief en procedureel anders hadden moeten handelen. En daarvan is het college zich heel erg bewust.”

Tijdens het debat heeft de wethouder nogmaals aangegeven dat het communicatieproces niet goed is verlopen en dat het achteraf gezien beter had gekund en gemoeten. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat het inhoudelijke proces waarin de afspraken zijn gemaakt met de ex-gemeentesecretaris achteraf gezien anders gedaan had moeten worden.

Na de raadsdiscussie was er voor de fracties van Leefbaar 3B, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks geen grond meer om de motie van afkeuring te ondersteunen. De fracties van de VVD, WIJ en PN hebben wel voor de motie gestemd. Zij hebben wel aangegeven tevreden te zijn met wat wethouder Fortuyn allemaal doet voor de gemeente Lansingerland en dat hij daar mee moet doorgaan, maar dat hij op dit dossier het niet goed heeft gedaan. De motie is met 8 stemmen voor en 22 tegen verworpen.

2 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*