Verslag van 3e “uurtje informatie uitwisselen” 16-01-2013

Op woensdag 16-01-2013 hebben een aantal leden, geïnteresseerden, fractieleden en de wethouder in het “uurtje informatie uitwisselen”, dat voor de derde maal is gehouden,  acht onderwerpen met elkaar besproken. Hiervan zijn er vier nieuw ingebrachte onderwerpen, twee actuele onderwerpen en 2 onderwerpen, die al eerder besproken zijn. 

Het volgende “uurtje informatie uitwisselen” is op woensdag 6 februari en start stipt om 18.45 en eindigt net zo stipt om 19.45 uur.
Het bestuur van Leefbaar 3B  hoopt hierbij leden en geïnteresseerden weer te mogen begroeten en ontvangen graag van u nieuwe onderwerpen om met elkaar te bespreken.
Deze kunnen telefonisch aan de voorzitter worden doorgegeven
06 14 789 383 of per e-mail info@leefbaar3B.nl.

Het verslag van de besproken onderwerpen:

 1. Overlast vliegveld Rotterdam The Hague Airport ( RtHA)

De reden van inbrengen van dit onderwerp is het regelmatig vliegen van een klein toestel met de vleugels aan de voorkant en met het irriterende geluid van een mug in je oor. Tevens vroeg inbrenger of er mogelijkheden zijn om geluidsoverlast gevende vliegtuigen te weigeren en of er schadevergoeding is te vragen voor deze overlast.
De beantwoording:
Het kleine toestel blijkt een lesvliegtuigje te zijn. Voor alle geluid gemaakt door vliegtuigen geld dat deze binnen de maximaal toegestane geluidsvolume moet liggen. Dus vliegtuigen met meer lawaai zorgen er voor dat het toegestane geluidsvolume eerder opgebruikt is. Voor dag en nacht is er een apart toegestane geluidsvolume. Als vliegtuigen minder geluid maken mogen er dus meer vliegtuigen vliegen volgens het nu toegestane geluidsvolume. De wethouder is samen met de klankbordgroep van de bewonersorganisatie in gesprek met RtHA  om de toename van vliegtuigen bij minder geluidsoverlast te beperken zoals ook bij Schiphol is afgesproken met de omwonenden. Daar is een reductie van 50% afgesproken als door minder geluidmakende vliegtuigen, meer vliegtuigen zouden mogen landen of stijgen, dit wordt de Alders tafel genoemd. De inzet van de wethouder is dat met RtHA een gelijke reductie wordt afgesproken of liefst nog een betere. Voor schadevergoeding bij overlast is dus geen spraken omdat RtHA nog binnen de geluidsvolume zit. Wel is het belangrijk dat er meldingen gedaan worden van overlast.
Deze meldingen die bij DCMR moeten worden gedaan, worden geregistreerd. Met deze registratie wordt het aantal klachten in kaart gebracht, belangrijk bij de gesprekken die het college met RtHA voert. Het melden van overlast door de inwoners is dus van groot belang, helaas wordt dit nog veel te weinig gedaan. DCMR houdt samen met het college het toegestane geluidsvolume van RtHA in de gaten.
Bij nieuwe informatie zal dit punt weer op de agenda gezet worden.

 1. Snoeptenten bij scholen; kat op het spek binden?

De inbrenger vindt dat de gemeente met het toestaan van standplaatsen rekening moet houden met de gezondheid van de jeugd. Er wordt veel geld aan preventie uitgegeven voor verstandige voeding zoals voor voorlichting. Inbrenger stelt dat hierbij ook een beleid hoort omtrent het niet afgeven van vergunning voor standplaatsen van friteskramen dichtbij scholengemeenschappen. Uit de discussie blijkt dat er ook tegenstanders zijn van deze gedachte. Deze vinden dat de gemeente hierin geen taak heeft en de opvoedende rol hieromtrent bij de ouders ligt. In de discussie wordt duidelijk dat er geen gemeenschappelijke opvatting hierover is. Er is voorgesteld dat wij deze discussie uitbreiden met meer mensen en hierin ook de jeugd betrekken. Daarbij zou ook de taak van de scholen een plaats moeten krijgen. Een onderwerp dat geschikt is om bij een enquête te betrekken op een jaarmarkt, en voor het nieuwe  verkiezingprogramma. Dit onderwerp komt op de agenda terug om nog eens verder met elkaar uit te diepen.

 1. Einde jaar, info actie ”vuurwerk, erg leuk, maar ruim na afloop de afval op”.

Inbrenger stelt voor dat via de griffie de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) benaderd wordt om te bekijken of dit een landelijke aanpak kan krijgen als spotje op de televisie. De aanwezigen zijn het eens dat dit voorstel een kans moet krijgen. Afgesproken is dat vóór de vakantieperiode 2013 dit onderwerp op de agenda terug komt om dit verder tijdig uit te werken voor het einde van het jaar. Dit onderwerp kan ook als burgerinitiatief aangepakt worden.

 1. Leefbaar 3B aan het einde van het jaar de Nieuwjaarsreceptie aan leden en belangstellenden sturen.

Deze tip van de inbrenger neemt het bestuur van Leefbaar 3B in dank aan. Het bestuur zal dan ook aan het einde van dit jaar de datum van de Nieuwjaarsreceptie, die de gemeente jaarlijks houdt, aan de leden en belangstellenden per e-mail laten weten. Het ontmoeten van elkaar bij deze gelegenheid kan dan onder de paraplu van de gemeente plaats vinden en verstevigd de banden tussen gemeente, politiek leden en geïnteresseerden.

Bijpraten actuele onderwerpen en stand van zaken van eerder besproken onderwerpen:

 • HSL ( actueel onderwerp)
  De wethouder geeft bij de commissie Ruimte maandelijks een memo af dat voor ieder is in te zien onder de agenda van de commissie vergadering. Op www.leefbaar3B.nl onder het kopje activiteiten kunt u via agenda heel gemakkelijk de agenda van de gemeente Lansingerland inzien. Natuurlijk kan dat ook via de website van de gemeente.
             
 • N209 (eerder besproken 6-11-2012)
  Voor de N209 zijn tellingen gedaan, die door fouten opnieuw handmatig verwerkt moeten worden. De tellingen zijn nodig om een geluidsonderzoek te mogen doen.  De PZH is ook bezig met een norm vast te stellen voor het toegestane geluidsvolume. Van belang is dat deze norm overal gelijk is. Door de wethouder is al eerder gevraagd om de snelheid op de N209 te verlagen naar 60km/u. Hier is PZH op tegen omdat de inrichting van de weg dit niet zou toelaten. Dat er elders op provinciale wegen wel een 60 kmregiem wordt toegepast, lijkt op willekeur. Het college wil op korte termijn een gesprek met PZH met de verantwoordelijke GS portefeuillehouders van infrastructuur en milieu over deze onderwerpen.
 • Vastlopen van communicatie met gemeente en hoe hiermee om te gaan. (actueel onderwerp)
  Dit onderwerp is geagendeerd door de voorzitter naar aanleiding van het artikel in de Heraut waarin Leefbaar 3B vraagt om bij een vastgelopen communicatie met de gemeente dit door te geven aan de fractie van Leefbaar 3B. Er gaan veel zaken goed in de gemeente, maar helaas ervaren ook nog veel inwoners een gebrekkige communicatie. Het oplossen van geschillen is iets anders dan het verbeteren van de communicatie en voor dit laatste zet Leefbaar 3B zich in, overtuigd als
  wij zijn dat bij een goede communicatie er minder geschillen zullen zijn. Naast het bundeling van de voorvallen, richten wij ons op verbetering.
 • Gemeentelijke  nee sticker voor colportage en deurverkoop.
  (eerder besproken 10-12-2012).
  In de eerder bespreking is gesteld dat dit een individuele verantwoordelijkheid is. Het onderwerp is opnieuw ingebracht waarbij
  nu besproken is dat er geïnformeerd zal worden via de griffie of de VNG een landelijke vorm hiervan wil opstellen of dat er buurgemeenten zijn die hier interesse voor hebben om een dergelijke sticker toe te passen.
  Dit onderwerp zal samen met het opruimen van vuurwerk afval met de griffie besproken worden en komt later terug op de agenda.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*