Raad stelt Masterplan ULC A12 (voormalige Greenery) vast

In de gemeenteraad van donderdag 22 september sprak de gemeenteraad over het masterplan ULC A12. Met dit masterplan worden kaders meegegeven richting de volgende fase van ontwikkeling op het voormalige Greenery terrein. Na een zorgvuldige behandeling van het voorstel in de commissievergadering stond deze raadsvergadering in het teken van ingediende amendementen en moties. Namens Leefbaar 3B voerde Machiel Crielaard het woord.

Allereerst vroeg Leefbaar 3B aandacht voor de zorgen van insprekers. Verschillende insprekers spraken in over dit onderwerp en deelden hun zorgen, voornamelijk inzake de verkeerssituatie. Daarom verzocht Leefbaar 3B de wethouder hier op te reageren. De wethouder gaf aan met inwoners in gesprek te gaan over hun zorgen.

Ten aanzien van de amendementen deelde Machiel Crielaard mee dat Leefbaar 3B veel waarde hecht aan de kaders in het masterplan. Zo staat duidelijk in het plan dat er geen afbreuk mag zijn aan het zicht vanaf de Rotte. Ook komt er een groene bufferzone en groene gevels. Aan de kant van de Rotte zal sprake zijn van een hoogte van 16,5 meter met hoogte accenten van 25 meter aan de kant van de N209. De kaders in achtnemend heeft Leefbaar 3B tegen een amendement gestemd van het CDA om te kiezen voor maximaal 20 meter. Leefbaar 3B ziet liever dat hier een ontwikkeling plaatsvindt die past binnen de omgeving, weliswaar met hoogte accenten aan de kant van de N209, dan dat er een blokkendoos komt van 20 meter. Een amendement van PvdA om uitgangspunten toe te voegen om licht- en geluidshinder zoveel mogelijk te beperken, en om zorg te dragen voor voldoende fietsvoorzieningen vindt Leefbaar 3B sympathiek en heeft daarom onze steun.

Daarnaast zijn 3 moties ingediend. In eerste aanleg twijfelde Leefbaar 3B over de motie duurzaamheid van D66. Inhoudelijk staat Leefbaar 3B achter de motie om ambities te concretiseren als het gaat om zaken als energiegebruik, toepassing van zonnepanelen of de groene inpassing. Wel merkte Machiel Crielaard op dat al deze zaken al in het masterplan staan en daarom vroeg hij of de motie wel echt noodzakelijk is. De indieners gaven aan dat zij de motie belangrijk vinden om te borgen dat de ambities van de gemeente ook echt werkelijkheid worden. Het college gaf tevens aan dat zij de motie als een goede aanvulling zien op het masterplan. Alles overziend kon Leefbaar 3B hierom instemmen met deze motie. De motie van de VVD inzake de participatie kon rekenen op de steun van Leefbaar 3B, omdat we veel waarde hechten aan een goed participatieproces. De motie van het CDA om eerst een integrale gebiedsvisie vast te stellen voor het bestemmingsplan kon niet op onze steun rekenen. Leefbaar 3B vindt een gebiedsvisie erg belangrijk en heeft de wethouder gevraagd hier tempo mee te maken, maar wil dit niet randvoorwaardelijk maken voor het bestemmingsplan, met alle gevolgen van dien. De levenscyclus van de gebouwen is namelijk op en juist voor de kwaliteit van de omgeving is het belangrijk om hier te moderniseren en zaken als ondermijning te voorkomen.

Leefbaar 3B gaat de verdere ontwikkeling van de Klappolder nauwlettend volgen en is scherp op een ontwikkeling binnen de vastgestelde kaders. Passend in en in samenspraak met de omgeving.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*