HSL-brief aan staatssecretaris Mansveld van I&M

Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag 27 september wijzigingen voorgesteld in het gebruik van het HSL-spoor. Vorige week werd op deze site daar al over geschreven. De inwoners en de gemeente Lansingerland zijn zeer verontrust over deze plannen om het spoor ook langdurig te laten gebruiken door conventionele treinen, die in feite niet geschikt zijn voor dit hogesnelheidsspoor, omdat deze treinen nog meer lawaai maken. De wijzigingen die het Rijk wil invoeren hebben een negatieve invloed op de geluidssituatie langs het HSL-spoor in Lansingerland. Met weer opnieuw vertraging met het uitvoeren van de metingen in relatie met de pilot en het uitstel van het plaatsen van de minischermen tussen de beide sporen wordt de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het ministerie wederom minder.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober een brief aan de staatssecretaris gestuurd. In deze goede brief maakt het college namens de inwoners van Lansingerland zijn zorgen kenbaar en verzoekt de staatssecretaris dringend:

  • de vraag te beantwoorden of het voorstel past binnen de door haar gedane toezegging;
  • nogmaals bevestiging te geven van de door haar en haar ambtsvoorgangers gedane toezegging om de geluidsnorm in Lansingerland van 57dB(A) te respecteren;
  • aan te geven op welke wijze en met welke tijdsplanning zij de pilot afrondt en overgaat tot het nemen van definitieve maatregelen;
  • aan te geven welke maatregelen zij neemt om de toename van geluid te niet te doen.

De volledige brief aan de staatssecretaris:

2 oktober 2013

Geachte mevrouw Mansveld,

Afgelopen vrijdag 27 september heeft u uw plannen voor de HSL-Zuid aan de Tweede Kamer gezonden. Uw plannen zijn voor onze gemeente van groot belang. Zij zijn bepalend voor de toekomstige geluidssituatie in Lansingerland. Uw plannen zijn voor ons reden voor grote ongerustheid. Hieronder lichten wij dit toe.

Voorstel alternatief Pyra: reden tot zorg

De gemeente Lansingerland is zeer verontrust over uw plannen. Wij maken ons zorgen over de consequenties van deze ingrijpende wijziging in het gebruik van het HSL-spoor voor de geluidssituatie in Lansingerland. Sinds 2009 ervaren onze inwoners dagelijks overlast vanwege de HSL. Al in 2010 heeft de toenmalige minister Eurlings toegezegd de voorkeurswaarde van 57dB(A) te respecteren. Nu ruim drie jaar later is de geluidssituatie in Lansingerland nog steeds in onderzoek en zijn de noodzakelijk te nemen definitieve maatregelen nog steeds niet getroffen. Dat leidt begrijpelijkerwijs tot een toenemende ongerustheid en boosheid bij onze inwoners over het gebruik van dit spoor. Ook onze gemeenteraad heeft zijn zorg hierover kenbaar gemaakt in een motie van 26 september 2013. Deze motie hebben wij u per brief van 27 september toegezonden.

Onze zorg is of uw voorstel past binnen de door u gedane toezegging in uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 april 2013 inzake de geluidsmetingen HSL, om de geluidsnorm van 57 dB(A) te respecteren in Lansingerland. Wij vragen u expliciet hier een antwoord op te geven alsmede de door u en uw ambtsvoorgangers gedane bestuurlijke toezegging nogmaals te bevestigen.

Onze ongerustheid wordt nog eens extra gevoed door het feit dat u in uw brief aan de Kamer bij de zgn. “Toetsing” geen aandacht besteedt aan de gevolgen van uw voorstel voor de geluidssituatie in Lansingerland.

Pilot HSL

Al sinds enkele jaren is het ministerie bezig een pilot uit te voeren in Lansingerland om de geluidssituatie overeenkomstig uw toezegging in overeenstemming te brengen met de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) uit het Tracébesluit. In uw voorstel gaat u uit van ander materieel en andere intensiteiten dan waarop de pilot geënt is. De pilotmaatregelen zullen dus opnieuw moeten worden bezien. Dit is, gegeven de lange duur waarop de pilot nu loopt, niet meer uit te leggen aan onze inwoners. Het is dan ook van groot belang dat dit proces binnenkort wordt afgerond en dat er definitieve maatregelen worden genomen. Graag vernemen we van u op welke wijze en met welke tijdsplanning u de pilot afrondt en overgaat tot het nemen van definitieve maatregelen.

Loslaten van de bovenwettelijke normen

In uw document ‘Waarde voor de reiziger’ van 25 september 2013 refereert u aan de bovenwettelijke geluidsnormen die specifiek voor de HSL·Zuid gelden en die strenger zijn dan de geldende Europese weten regelgeving. U geeft in uw document aan deze bovenwettelijke normen los te laten voor de Eurostar en de Thalys. Dit impliceert dat de geluidspieken van het hogesnelheidsmaterieel toenemen ten opzichte van de oude afspraken. Wij eonstateren dat uw voorstel met betrekking tot de Eurostar, Thalys, IC200-treinen en de Traxx-Priotreinen een verslechtering zijn ten opzichte van de bestaande afspraken. Wij vinden dat een onrustbarende ontwikkeling. Wij vragen u dringend aan te geven welke maatregelen u neemt om deze toename van geluid te niet te doen.

Samenvattend

Wij verzoeken u dringend:

  1. de vraag te beantwoorden of uw voorstel past binnen de door u gedane toezegging
  2. nogmaals bevestiging te geven van de door u en uw ambtsvoorgangers gedane toezegging om de geluidsnorm in Lansingerland van 57dB(A) te respecteren
  3. aan te geven op welke wijze en met welke tijdsplanning u de pilot afrondt en overgaat tot het nemen van definitieve maatregelen
  4. aan te geven welke maatregelen u neemt om de toename van geluid te niet te doen.

Afschrift van deze brief zenden wij aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu, de NS en ProRail.

Graag ontvangen wij uw reactie voor het eerstvolgende Algemeen Overleg over de Fyra met de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu,

met een vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Lansingerland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*