Gewoon Doen!!

Leefbaar 3B kijkt zeer tevreden terug op de begrotingsbehandeling 2019 en de behandeling van het collegeprogramma “Lansingerland Doet ‘t.” Alle speerpunten uit het verkiezingsprogramma hebben in zowel de begroting als in het collegeprogramma een prominente plek gekregen. Leefbaar 3B lost daarmee direct al een belangrijk deel van haar verkiezingsbeloften in. Dit wil niet zeggen dat de fractie van Leefbaar 3B haar kritische bril heeft afgezet en rustig achterover gaat hangen. De uitvoering van alle plannen moeten nog plaatsvinden. Leefbaar 3B zal dit proces bijzonder scherp volgen.

Daarnaast komen er nog veel serieuze uitdagingen en kansen op onze gemeente af waarbij het van groot belang is dat Lansingerland zich goed positioneert. Simon Fortuyn, de wethouder namens Leefbaar 3B, speelt daarbij een prominente rol één die hem wel toevertrouwd is. lees meer

Op hoofdlijnen was het beeld van alle fracties positief, met op accenten soms een kritische noot. Die kritische noot ging niet zo zeer om de door de coalitie gestelde doelen, maar op de wijze waarop het doel bereikt moet worden. Alles overziend, lijkt er brede inhoudelijke steun voor de ingezette lijn. Don van Doorn keek namens Leefbaar 3B terug op het proces en gaf vervolgens een reflectie op de inhoud en de actualiteit. Leefbaar 3B wil de komende jaren, rekening houdend met de financiële positie waarin wij verkeren, raadsbreed samenwerken aan de verdere toekomst van Lansingerland. Onderstaand een weergave van de beschouwing:

Het is een klein jaar geleden dat Leefbaar 3B, samen met inwoners, de koers heeft uitgestippeld hoe we kunnen beschermen wat ons dierbaar is en ontwikkelen wat nodig en mogelijk is. Met ons verkiezingsprogramma “Samen maken we het Leefbaar” in de hand en 12 speerpunten scherp op het netvlies, heeft Leefbaar 3B om steun voor die koers gevraagd. Die heeft Leefbaar 3B bij de gemeenteraadsverkiezing van afgelopen maart met een kwart van de kiezers aan hun zijde ook echt gekregen. Door middel van een sterke en betrouwbare coalitie ontstond een ruime meerderheid van 70% en kon het college aan de slag om dit breed gedragen kader te vertalen in een begroting en uitvoeringsprogramma.

Gesterkt door het draagvlak aan de ene kant en de constatering dat de speerpunten van Leefbaar 3B uit het verkiezingsprogramma duidelijk terug te vinden zijn aan de andere kant, maakt het dat Leefbaar 3B zeer positief is over de realisatie van deze speerpunten. Het niet lullen maar poetsen dat Leefbaren zo kenmerkt, is blijkbaar inspirerend geweest voor het college bij de naamgeving van hun programma: Lansingerland Doet ‘t. Wat doen de Leefbaar 3B speerpunten voor Lansingerland?


We zien het prettige leven in Lansingerland onder andere verbeteren door:

 1. Lastenverlaging door verlaging van de OZB
 2. Investeren in veiligheid door meer en beter opgeleide handhavers op straat, cameratoezicht en meer recent nog de aandacht voor meer agenten, het politiebureau en aandacht voor de toenemende overlast van verwarde personen
 3. Meer betaalbare woningen en actieve ondersteuning bij het toewijzen van woningen aan de eigen inwoners. Leefbaar 3B wil conform afspraak zo snel als mogelijk is op de gestelde 20% sociale woningbouw komen. Ook zullen wij toetsen op welke wijze de eigen inwoners een betere positie krijgen bij het toekennen van die woningen. Er zijn zorgen over het te kleine aantal nieuw te bouwen woningen voor de komende jaren. Dat is gemiddeld 400 per jaar en dat is echt veel te laag.
 4. Verbeteren van de kwaliteit in de buitenruimten. We investeren fors om de kwaliteit zichtbaar te verbeteren.
 5. Opwaarderen huishoudelijke hulp voor senioren. Hiermee komt extra ruimte voor een persoonlijke en warme benadering met oog voor de persoon zelf. Leefbaar 3B is ontevreden over het voorgestelde tijdpad en hoopt dat 2019 optimaal benut wordt om sneller stappen te kunnen zetten.


Focus op samenleven en samenwerken ziet Leefbaar 3B duidelijk terug in:

 1. Dorpsbinding verbeteren. Het trots zijn op het dorpse karakter van de kernen en buurtschappen loopt als een rode draad door de verschillende programma’s. Hetzelfde gaat op voor Wensen en mening van de inwoner tellen. In 2019 wordt onderzocht hoe burgerraadplegingen kunnen worden uitgebreid.
 2. Dienstverlening. Het programma om de dienstverlening te verbeteren is ambitieus en nodig. De bijbehorende investering in de organisatie moet zorgen voor kwaliteitsverbeteringen die over de volle breedte zichtbaar zijn en blijven. Een indicator voor de raad is hoe dossiers zijn opgepakt, voorbereid en worden aangeboden. De opzet van het college programma waarbij acties gekoppeld worden aan jaartallen en benodigde budgetten is een opmaat om het snel breder door te voeren. De verwachting op dat vlak voor volgend jaar is hooggespannen
 3. Een gevoelige is Gratis Openbaar Vervoer voor inwoners in Lansingerland met een AOW. Dit speerpunt hebben wij helaas nog niet volledig kunnen binnenhalen. De fractie van Leefbaar 3B heeft veel vertrouwen in het onderzoek naar gratis OV voor onze eenzame ouderen. Mogelijk dat dit wel realistisch en uitvoerbaar is. Er ontstond bij Groen Links wat verwarring over de gemaakte koppeling met het hebben van een te smalle beurs. Door de financiële belemmering middels een gratis buskaartje deels weg te nemen, wordt het bezoek voor een grotere groep ouderen aan gemeenschappelijke voorzieningen en/of familie weer een stuk realistischer. Iedere grote reis begint met een eerste stap! “We geven dus zeker niet op om ons einddoel uiteindelijk te realiseren”.


Bij de laatste speerpunten die besproken werden ziet Leefbaar 3B veel kansen voor een schoner Lansingeland:

 1. Werken aan het klimaat zijn allemaal no regret maatregelen, die breed terugkomen in de verschillende programma’s en bijdragen aan de leefbaarheid. Het is echter ook een enorm lastige discussie omdat het klimaat niet stopt bij de gemeente- of landsgrenzen. Terwijl wij ons hier nu druk maken over de vraag of het aantal zonnepanelen niet een tandje extra kan, het wagenpark toch niet iets sneller kan verduurzamen, de inkoop nog duurzamer moet plaatsvinden en we nog meer ledlampen zouden moeten indraaien, is er mondiaal een groepje van slechts 100 bedrijven verantwoordelijk voor 71% van alle broeikasgassen.

  Ons bloedeigen Shell, nummer 9 op deze vervuilingslijst, is de kwaadste niet en wil graag meedoen. Maar dan wel na ontvangst van een miljard euro om deze ‘onrendabele investering te bekostigen’. Moeten we hierdoor niets doen? Nee, beslist niet. Maar het zorgt er, wat Leefbaar 3B betreft, wel voor dat we deze gedragsverandering als samenleving stap voor stap moeten maken en goed blijven nadenken hoe we onze beperkte middelen het beste voor de inwoners kunnen inzetten. Is het gezien de complexiteit van dit onderwerp en de mondiale afhankelijkheid bijvoorbeeld niet verstandiger onze gemeente nu eerst te wapenen tegen de gevolgen en die veiligheid te waarborgen?

 2. In die zin ziet Leefbaar 3B een grote kans bij het Flexibel Openbaar Vervoer. Het beeld dat Leefbaar 3B hierbij heeft is, dat onderzocht wordt of in de regio een trekker te vinden is van kleinere, bij voorkeur elektrische busjes, die in een fijnmazig netwerk, de inwoners van deur tot kern of van deur tot OV-knooppunt en vice versa brengen. Op die wijze kunnen we door de krachten en programma’s te bundelen bijdragen aan minder auto’s, minder ongelukken, minder parkeerdruk, een schoner Lansingerland en dorpskernen die niet alleen onderling verbonden zijn, maar ook met de omliggende knooppunten naar de grote steden. Kortom: Samen maken we het schoner!

Het coalitie akkoord is een ambitieus programma en dat is terug te zien in het collegeprogramma. Ik tel door de jaren heen 122 uit te voeren acties, maar ook 42 vastgestelde doelen die ‘aandacht’ hebben maar nog geen concrete realisatie datum of bijbehorend budget. Ten slotte zijn er ook nog vier voor Leefbaar 3B belangrijke doelstellingen uit het coalitie akkoord die nog geen plek hebben gekregen in het collegeprogramma. Zodra daar middelen voor vrijvallen moeten deze met voorrang worden opgepakt en uitgevoerd.

• Verdere professionalisering en begeleiding mantelzorgers,
• Plan van aanpak om onze ouderen langer thuis te kunnen laten wonen,
• Meer ontmoetingsruimten voor senioren,
• Maatwerk aanpak verwarde ouderen.

Samen met de grote uitdagingen waar wij als gemeente voor komen te staan, ziet Leefbaar 3B het college programma dan ook als een ontwikkeldocument. Leefbaar 3B geeft dit, in overeenstemming met het coalitie akkoord, graag verder vorm en inhoud.

Hoewel onze financiën solide zijn, klimt de gemeente uit een financieel dal. Veel kengetallen staan in de begroting op rood. De gemeente heeft nog steeds pittige schulden. Een tikje kunnen we best opvangen maar een klap door bijvoorbeeld forse rentestijgingen niet. Te verwachten inkomsten vanuit bijvoorbeeld de verkoop van de aandelen ENECO moet worden ingezet om de schuld te verlagen. Verder past financiële voorzichtigheid.

De Leefbaar 3B fractie staat, bij voorkeur met de voltallige raad, klaar voor de komende 3,5 jaar.

“Samen maken wij het Leefbaar!”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*