Gemeenteraad Lansingerland stuurt HSL brief aan Tweede Kamer

Unaniem heeft de gemeenteraad van Lansingerland besloten deze brief te sturen aan de leden van de Vaste Commissie voor infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer

 

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

T.a.v. de heer I. Sneep

Griffier Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu

mailadres cie.im@tweedekamer.nl

Verzenddatum 26 september 2014

Onderwerp HSL/ Lansingerland

Geachte heer Sneep,

De gemeente Lansingerland maakt zich zorgen over het verloop en de uitkomsten van het HSL-dossier. Daarom richten wij ons via u tot de Kamerleden. Zij kunnen namelijk tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO)- HSL, dat aanstaande maandag 29 september plaats vindt, moties indienen. Met deze brief willen wij de Kamerleden informeren aangaande de belangrijkste onderwerpen voor de moties. Wij vragen u derhalve deze brief met spoed door te sturen aan de Kamerleden, met het verzoek om moties in te dienen met onderstaande strekking. Lees meer

Input voor de moties

Er dient op korte termijn direct overleg plaats te vinden tussen staatssecretaris Mansveld en wethouder Simon Fortuyn, waarin gesproken wordt over onderstaande onderwerpen, welke breed gedragen worden door de gemeenteraad van Lansingerland:

  1. De validatie van de HSL-rapporten dient met spoed te worden afgerond, waarna de HSL-rapporten openbaar gemaakt worden en als uitgangspunt dienen in het verdere proces.
  2. Er dient op korte termijn een transparant en eenduidig participatie proces te worden opgestart, dat geleid wordt door een kleine en onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Deze commissie dient binnen drie maanden te komen met de hoofdlijnen van het maatregelenpakket.
  3. Het maatregelenpakket moet draagvlak hebben van bewoners en de gemeente.
  4. In het maatregelenpakket dienen alle gebouwde en nog niet gebouwde(Vinex)woningen in Lansingerland te worden betrokken.

Norm van 57dB(A)

Het vorenstaande laat onverlet dat wij als gemeente vasthouden aan de wettelijke grenswaarde van 57 dB(A), zoals bepaald is in het Tracébesluit en waarvan de staatssecretaris en haar voorgangers steeds hebben aangegeven dat zij die norm respecteren.

Wij vertrouwen er op dat de Kamerleden deze brief gebruiken bij het opstellen van hun moties. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking bij het doorsturen van deze brief.

Met een vriendelijke groet,

gemeenteraad van Lansingerland

drs. Marijke Walhout                                      André Nieuwlaat

Plaatsvervangend griffier                               Plaatsvervangend voorzitter

Bijlage:

Korte toelichting op de onderwerpen die in de brief worden genoemd t.b.v. de moties HSL:

  1. Validatie van de rapporten: de gemeente Lansingerland heeft met het ministerie l&M afgesproken dat de rapporten die voor de HSL worden opgesteld steeds door beide partijen worden gevalideerd. De bedoeling daarvan is om technische discussies over de rapporten te vermijden en overeenstemming te hebben over de rapporten, zodat die als onderlegger van de besluitvorming kunnen gelden. Nog niet alle rapporten zijn gevalideerd. Voordat partijen verder kunnen met de besluitvorming over een maatregelenpakket, moet de validatie eerst zijn afgerond.
  2. Staatssecretaris Mansveld heeft in de brief van 10 september 2014 aan de Tweede Kamer geschreven dat zij met bewoners en gemeenten wil praten over het maatregelenpakket voor een oplossing van de geluidsproblemen van de HSL. Om dat in het verleden het overleg met het ministerie met name door bewoners als moeizaam en vruchteloos is ervaren, wordt in de brief een kleine en onafhankelijke Commissie van Deskundigen voorgesteld als trekker in het participatieproces. Ook de Stichting Stop Geluidshinder HSL stelt prijs op de instelling van zo’n commissie van deskundigen.
  3. Het is de bedoeling dat de commissie van Deskundigen in dialoog gaat met bewoners en gemeente en vervolgens komt met een oplossing waarvoor draagvlak is onder de bewoners en bij de gemeente.
  4. In de brief die de staatssecretaris op 10 september aan de Tweede Kamer heeft geschreven, staat dat in de onderzoeksrapporten is uitgegaan van bestaande bouw en nieuwbouwwoningen waarvan de fundering op 1-1-2014 aanwezig was. Dat betekent dat er geen rekening is gehouden met woningen die later zijn en worden gebouwd. Omdat Lansingerland een Vinex-opgave heeft waarvan veel woningen nog gebouwd zullen worden langs het HSL-tracé, is het noodzakelijk dat alle gebouwde en alle nog te bouwen woningen worden betrokken in het maatregelenpakket. Ook het Tracébesluit ging uit van de Vinexopgave. Een logische consequentie daarvan is dat deze woningen ook in de besluitvorming over het maatregelenpakket worden betrokken.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*