Derde keer bestemmingsplan “Schil om Bleiswijk” in commissie Ruimte

De Chrysantenweg houdt de gemoederen nog steeds bezig. Van een aantal voormalige bedrijfswoningen, die al jaren niet meer behoren bij een glastuinbouwbedrijf hopen de bewoners in het nieuwe bestemmingsplan op een omzetting naar burgerwoning.

Sommige bewoners wonen al jaren illegaal in deze woningen. Zij hebben deze bedrijfswoningen gekocht volgens zegge voor de prijs van een burgerwoning. Om een omzetting van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning mogelijk te maken dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. In 2009 heeft de gemeente Lansingerland voor woningen in het buitengebied beleid vastgesteld, dat nu nog steeds geldt, ondanks dat er per 1 januari 2013 een landelijke wet is aangenomen, die het mogelijk maakt agrarische bedrijfswoningen om te zetten naar Plattelandswoningen. De concept beleidsnota voor woningen in het buitengebied 2014 eveneens besproken op deze commissievergadering en komt voor besluitvorming in de raad van 29 januari. Als de nota wordt aangenomen geldt vanaf begin februari dat het beleid uit 2009 is vervallen en treedt vanaf dat moment de nieuwe nota in werking. Agrarische bedrijfswoningen kunnen dan uitsluitend omgezet worden naar Plattelandswoningen, waardoor bewoning door burgers (niet agrariërs) mogelijk is. Deze Plattelandswoningen hebben minder bescherming van uit milieutechnisch oogpunt. Het grote voordeel hiervan is dat deze woningen geen belemmeringen geven aan de nabij liggende glastuinbouwbedrijven. Een plattelandswoning kan indien nodig ook weer zonder probleem de bestemming bedrijfswoning krijgen. De waarde van een agrarische bedrijfswoning is lager dan van een burgerwoning. Dit heeft o.a. te maken dat de woning op agrarische grond is gebouwd, die aanzienlijk goedkoper is dan grond voor burgerwoningen. Daarnaast heeft de mindere milieutechnische bescherming een prijsverlagend aspect. De discussie, die speelt rond de woningen op de Chrysantenweg is of er voldaan wordt aan de voorwaarden van het beleid 2009. Hiervoor zal de gemeente voor de raadsvergadering van 29 januari bij de woningen exacte metingen doen om vast te stellen of de woningen voldoen aan de afstanden genoemd in de Milieuzonering en de Ruimtelijke zonering. Wethouder Henk de Paepe zal de huizen die voldoen aan deze voorwaarden omzetten naar burgerwoning. Wel kan er tegen deze omzetting bezwaar gemaakt worden door het nabij liggende tuinbouwbedrijf. De eigenaren van de woningen, die burgerwoning kunnen worden, zullen eventuele planschade of andere juridische kosten, door de omzetting veroorzaakt, zelf dienen te betalen en hiervoor zal vooraf een zogenaamde anterieure overeenkomst met de gemeente getekend moeten worden. Tegen een plattelandswoning kan geen bezwaar aangetekend worden omdat er geen belemmering uitgaat naar de glastuinbouw.

Paardenbakken

Een tweede aandachtspunt zijn de opgenomen Modelplan regels voor de aanleg van hobbymatige paardenbakken. Deze Modelplan regels zijn vanaf juni 2013 in bestemmingplannen opgenomen, maar niet door de raad beoordeeld. Door onderzoek is de woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, er achter gekomen dat deze regels sinds kort bestaan, maar tevens deze Modelplan regels zo rigide zijn, dat het hobbymatig houden van paarden of het beoefenen van de paardensport op eigen terrein nauwelijks meer mogelijk is. In overleg met de wethouder Henk de Paepe en de juridische afdeling zijn andere regels opgesteld, die overlast aan derde voorkomen, maar wel ruimte geeft aan het hobbymatig houden van paarden en de paardensport op eigen terrein. Cheryta Buijs zal bij de raadsvergadering van 29 januari via een amendement deze nieuwe regels inbrengen. Als het amendement wordt aangenomen, zal dit het leidende beleid worden. De bestemmingsplannen met de oude regels worden bij de volgende actualisatie hierop aangepast. Van het moment van vaststelling van de nieuwe regels zullen alle aanvragen hiernaar beoordeeld worden. Tevens zullen voortaan nieuwe of gewijzigde Modelplan regels apart genoemd worden in nieuwe bestemmingsplannen, zodat de raad hier niet meer overheen kan lezen. Hopelijk eind goed al goed.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*