A13/A16: Brief aan minister en Saldo Nul moet!

Het is belangrijk dat de raad naar de minister een signaal geeft over het participatieproces dat niet verloopt zoals het zou moeten, zo begon Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk afgelopen donderdag zijn spreekbeurt in de raad van Lansingerland. In de brief staat dat het participatieproces door middel van de Gebiedstafels is mislukt. Verder geeft de brief ook een schot voor de boeg aan de minister om als raad voldoende tijd te krijgen om te kunnen oordelen over de Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst A13/A16.

De brief is onder redactie van Jan Pieter Blonk opgesteld en unaniem door de raad van Lansingerland vastgesteld. Jammer is het dat de gemeenteraad van Rotterdam uiteindelijk toch de brief niet wilde meetekenen. lees meer

Los van de brief gaf Jan Pieter Blonk aan dat het van groot belang is dat de raad unaniem achter Saldo Nul blijft staan. Saldo Nul betekent geen toename geluid en verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie in 2012. Bij het, in het komend voorjaar, door de raden van Rotterdam en Lansingerland en door Provinciale Staten vaststellen van de Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de 0Inpassingsovereenkomst moet tot uiting komen dat Saldo Nul opgenomen is in die Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst. Dat betekent dat er extra geld vanuit het Rijk moet komen, mijns inziens ingeschat op zo’n 60 à 70 miljoen euro. Het Rijk heeft ervaring met bijplussen. Bij de zeven km. A4 tussen Schiedam en Delft is zo’n 250 miljoen bijgeplust om “Niet horen, niet zien en niet ruiken” te realiseren. Rijkswaterstaat (RWS) pronkt bij de A4 zelfs met Saldo Nul. Vorige week heeft Jan Pieter Blonk daarover bij de presentatie van RWS van gezegd “Gelijke monniken, gelijke kappen”, dus extra geld naar de A13/A16. En ook bij de Blankenburgtunnel trekt de minister voor tientallen miljoenen extra de portemonnee.

De Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst worden door Bestuurlijke Afstemmingsgroep (BAG) na hun vergadering van 9 maart naar de beide raden, Provinciale Staten en de minister gestuurd. Het is onvoorstelbaar dat de raad van Lansingerland in mei akkoord gaat met de Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst als daarin niet zou worden uitgegaan van Saldo Nul.

Hieronder staat de brief die 20 februari 2015 is verstuurd aan de minister.

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het participatieproces en het tijdspad van het besluitvormingsproces rond het Ontwerp Tracébesluit A13/A16.

Inleiding

Voor de nieuwe rijksweg A13/A16 wordt momenteel een Ontwerp Tracébesluit (OTB) voorbereid door Rijkswaterstaat. U heeft hierover in uw brief van 24 mei 2013 uw standpunt bepaald. Vervolgens is in de nota ‘Inpassing in samenhang’ (juni 2013) vastgelegd hoe Rijkswaterstaat en de regionale overheden afstemming tot stand brengen inzake de ruimtelijke en milieu-hygiënische inpassing van de weg. In dat document is onder meer aangegeven dat beoogd wordt om via een intensieve dialoog met bewoners en bedrijven te komen tot een kwalitatief goed OTB met zoveel mogelijk draagvlak.

Zorg ten aanzien van het participatieproces

Wij signaleren dat bewoners in onze gemeente Lansingerland, maar ook in Rotterdam, in toenemende mate hun onvrede uiten (per brief aan de gemeenteraad, per inspraakreactie tijdens raads- en commissievergaderingen in beide gemeenten en via de landelijke en lokale pers) over het participatieproces A13/A16. Zij voelen zich niet gehoord dan wel serieus genomen door Rijkswaterstaat over hun ideeën en inbreng over het ontwerp van de weg en de inpassing ervan.

Wij constateren dat de participatie A13/A16 door middel van de gebiedstafels is mislukt. Wij vragen u met klem er voor te zorgen dat deze participatie gaat voldoen aan de normen die u zelf stelt voor een dergelijk proces.

Wij verzoeken u aanvullende actie te ondernemen richting bewoners, bedrijven en andere betrokkenen in het participatieproces om hun onvrede weg te nemen.

 Zorg ten aanzien van tijdspad besluitvormingsproces

Wij constateren dat het tijdspad om te komen tot besluitvorming over het OTB en de inpassing bijzonder krap is. Tijdens de informatieavond voor de raden van Rotterdam en Lansingerland op 11 februari 2015 heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de huidige planning er in voorziet dat medio maart afstemming plaatsvindt in de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG) over de concept-Afsprakenkaart en uitgangspunten Inpassingsovereenkomst, waarna de stukken vanuit de BAG ter besluitvorming naar de gemeenten worden gestuurd, zodat in de raadscommissie en raadsvergadering van mei 2015 beide documenten behandeld kunnen worden. Hierdoor hebben wij ca. zes weken voor het bestuderen ervan en voor terugkoppeling naar bewoners over de door hun ingebrachte ideeën. Deze zes weken hebben wij minimaal nodig. Indien er toch vertraging is in de aanlevering aan de beide gemeenteraden van de Afsprakenkaart en de uitgangspunten van de Inpassingsovereenkomst of de kwaliteit van de informatie daarin onvoldoende is voor een zorgvuldige besluitvorming, gaan wij er vanuit dat de beide raden dan op z’n vroegst in juni de twee documenten kunnen bespreken en dat daarmee de tervisielegging van het OTB later zal zijn dan in juni 2015.

 Afschrift

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad van Rotterdam.

 Met een vriendelijke groet, gemeenteraad van Lansingerland

drs. Marijke Walhout (griffier)                       Coos Rijsdijk (voorzitter)

1 Comment

  1. Goed artikel die de spijker op z’n kop slaat. We zijn blij met de steun van Leefbaar 3B en de andere partijen om via een gedegen proces tot een gedragen inpassing van de A13/A16 te komen. Dat betekent dat publieksparticipatie serieus moet worden genomen en niet als een soort verplicht nummer.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*