Visie fietsveiligheid

In de commissie ruimte van 10 januari is het visiedocument Fietsveiligheid besproken. Niemand kan tegen meer veiligheid zijn in welke vorm dan ook. Deze visie betreft het vergroten van de veiligheid van fietsers. De fiets wordt steeds meer gebruikt. Daardoor wordt het fietsverkeer steeds drukker. Het college heeft een visie aan de raad voorgelegd met daarin drie ambities.

De ambities zijn: lees meer

  1. “Meten is weten.” In 2025 minimaal 25% minder slachtoffers van ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn. In de raad werd gezegd dat het eigenlijk 0% zou moeten zijn. Dat is natuurlijk een fantastisch streven, maar is dit realistisch?
  2. Permanente verkeerseducatie onder jongeren van zowel basisschool als voortgezet onderwijs en jong volwassenen. Ook E-fietseducatie voor ouderen moet een vast onderdeel van het fietsbeleid zijn.
  3. “Veilig fietsnetwerk.” Veilige fietsroutes naar belangrijke voorzieningen en met name veilig oversteken over de gebiedsontsluitingswegen.

De hoofddoelstelling is

“Een toegenomen verkeersveiligheid voor fietsers in de gemeente Lansingerland in 2025 (bij een toenemend fietsgebruik in dezelfde periode), waarbij:

  • het aantal dodelijke en ernstige letselongevallen sterk afneemt;
  • de beleving van de fietsveiligheid toeneemt;
  • iedereen zich verkeersveilig weet te gedragen; en
  • de fietsinfrastructuur aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.

Gedurende de discussie in de raadscommissie kwamen diversen aanvullingen en ideeën boven drijven. De visie wordt uitgewerkt naar een beleidsplan, waarna er vervolgens na een BOB procedure verder invulling wordt gegeven aan het plan. In de beeldvormende fase (de eerste B van de BOB) wil de raad graag van inwoners en belangenorganisaties ideeën ontvangen om de fietsveiligheid te verbeteren. De raadscommissie Ruimte heeft bij de wethouder aangedrongen dit snel en adequaat op te pakken.

De reactie van de Fietsersbond Lansingerland op de bespreking in de raadscommissie in de Fietsflits 2017-1 van is:

Alle politieke partijen zien de noodzaak in om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Al gauw ging het de diepte in en werd over educatie, voorlichting en onveilige verkeerssituaties gesproken. De Fietsersbond is blij dat de fietsveiligheid eindelijk op de agenda staat, maar blijft de voortgang kritisch volgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*