Unanieme raad scherpt zienswijze Luchtvaartnota aan

Op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk heeft de gemeenteraad, eendrachtig en in goede onderlinge samenwerking van alle acht fracties en met hulp van de griffie en de ambtelijke organisatie, een scherpe reactie op de Ontwerp-Luchtvaart aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat gestuurd.

Dit zijn de wijzigingen die de raad heeft aangebracht in de uitstekend door het college en ambtelijke afdeling opgestelde tien pagina’s tellende zienswijze* op de Ontwerp-Luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

  1. Bij Luchthavenbesluiten moet gestuurd worden op het maximum aantal vliegbewegingen. Niet op grenswaarden (zoals leefomgeving, klimaat en veiligheid) omdat die nu niet of nog niet te meten zijn.
  2. Bij toekomstige vermindering van lawaai en uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigen moet deze vermindering gelijkelijk verdeeld moet worden tussen luchtvaartsector en omwonenden van een vliegveld. Voorbeeld over lawaai: Als vliegtuigen minder lawaai maken mag dat geluidvoordeel slechts voor de helft leiden tot meer vluchten.
  3. Het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol mag niet leiden tot toename van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport.
  4. De cumulatieve hinderlijke effecten van spoorlijnen, wegen en andere bronnen moet betrokken worden bij de hinder van luchthavens. Al deze effecten moeten in samenhang worden bezien en worden meegewogen bij de omvang van de totale hinder, waarna beperkende maatregelen genomen moeten worden.
  5. Vanuit het ministerie is in de aanloop naar de Ontwerp-Luchtvaartnota niet met de gemeenten rond vliegvelden overlegd, terwijl de Vereniging van Nederlandse Gemeenten daar wel om heeft verzocht. Dat moet bij komende Luchthavenbesluiten wel gebeuren. Wat betreft het Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport heeft de directie van het vliegveld aangegeven dit te willen oppakken in een cocreatie met belanghebbenden in de regio en de gemeenten. Ter verduidelijking. Cocreatie gaat verder dan inspraak en adviseren. Dit is een hele positieve insteek van de directeur van Rotterdam The Hague Airport.
  6. De doelstelling om in 2070 volledig CO2 neutraal te vliegen, ligt wel heel ver weg. ‘Slim en duurzaam’ is het uitgangspunt van deze Luchtvaartnota. In dit kader wordt de minister gevraagd om in de Luchtvaartnota op te nemen dat er een inspanningsverplichting zal zijn op basis van alle huidige en toekomstige technologische en innovatieve mogelijkheden om in 2050 CO2 neutraal en duurzaam te kunnen vliegen. Dit moet ook gelden voor de geluidsoverlast en de uitstoot van gevaarlijke stoffen, inclusief ultra fijnstof.
  7. Wij dringen aan op meer overleg tussen het Lansingerlandse bedrijfsleven, inclusief glastuinbouwsector en Rotterdam The Hague Airport over de mogelijke waarde van het vliegveld voor de economische ontwikkeling in onze gemeente. Bij de cocreatie voor het Luchthavenbesluit moeten zij betrokken worden, maar daarbuiten is ook een regelmatig overleg tussen bedrijfsleven/glastuinbouwsector en RTHA van belang.
  8. Het ontwikkelen van alternatieven voor korte afstandsvluchten (tot zo’n 800 km) zoals bijvoorbeeld treinverbindingen zijn belangrijk om mensen een andere keuze te geven dan vliegen. Er zijn nu al alternatieve vervoersmogelijkheden met Thalys, Eurostar en ICE.
  9. Het effect van Corona COVID-19 op de luchtvaart levert een serieuze bijdrage aan de maatschappelijke discussie en de heersende opinie over luchtvaart. Omwonenden beseffen veel meer wat de impact is van de luchtvaart op het leefmilieu. De wens voor het hebben van meer rustmomenten en daarmee een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving is verder toegenomen. Dit kan van invloed zijn op de verwachte groeicijfers zoals die in de Luchtvaartnota als uitgangspositie worden genomen. Gelet op het vorenstaande is een herijking van deze uitgangspunten en ambities aan te bevelen.

De raad van Lansingerland zal binnen een jaar ook een zienswijze moeten gaan schrijven op het ontwerp Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport. Een nog belangrijker onderwerp, omdat daarin van alles en nog wat wordt geregeld op en rond het vliegveld. Inclusief op welke tijdstippen van dag, nacht en in de randen van de nacht geland en opgestegen mag worden van Rotterdam The Hague Airport.

(*Een zienswijze is een brief waarin je aangeeft wat je van een voorstel vindt, maar ook wat je er in mist en aangevuld wil hebben en wat je veranderd wilt hebben.)

1 Comment

  1. Het voorstel in uw punt 2 is te stellig en het lijkt uit te gaan van van de huidige handgavingsregels: deze zijn inadequaat, ontoerikend en ondoelmatig en daardoor ondeugdelijk. Bovendien neemt u de huidige stand van het aantal vluchten en geproduceerd geluid als uitgangspunt/startpunt/maatstaf voor het “verdelen” van de vermindering van (geluids)hinder waarbij de helft daarvan benut kan worden voor een toename van het aantal vluchten. Dit voorstel is dan ook ondeugdelijk want deze leidt juist tot meer hinder: Afname van de gemiddelde geluidsbelasting met één Decibel levert een groeiruimte op van 16,5%. Dit %% is cumulatief/ verloopt logaritmisch: Met een afname van het gemiddelde geluidsniveau van alle toestellen met 3 Decibel kan het aantal vliegtoestellen/ vliegbewegingen met 58% toenemen; de helft daarvan is volgens uw voorstel # 2 voor de luchtvaartsector die dan het aantal vluchten met 26% mag laten toenemen. 3 Db(A) is merkbaar voor het menselijk gehoor, maar verhoogt de hinder-ervaring niet aanmerkelijk. Een toename van 26% meer toestellen per tijdseenheid levert een enorme toename van hinder in de vorm van geluid, vuile uitlaatgassen, roet, stikstof, CO2, fijnstof en Ultrafijnstof. Uw voorstel # 2 leidt tot MEER hinder en overlast door het vliegverkeer!!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*