Sociaal Domein

Jaarlijks stelt de gemeente een nieuwe verordening vast voor het Sociaal Domein. In de commissie Samenleving van 14 januari lag de verordening voor 2021 ter bespreking voor aan de commissieleden. De verordening kent een tweetal belangrijke wijzigingen. De tarieven voor de informele pgb’s worden verlaagd van 20 euro naar 13 euro per uur voor zowel jeugdhulp als Wmo. Dit heeft als reden dat het pgb niet bedoeld is als aanvulling op het inkomen, maar door een aantal ouders wel zo wordt gezien. Het college wil dat er in het tarief zo min mogelijk financiële prikkel zit om zorg die ouders zelf willen en kunnen bieden financieel te compenseren.

De tweede wijziging gaat over een nieuw toegevoegd hoofdstuk over de toezicht en handhaving op misbruik. Door deze toevoeging moet toezicht en handhaving beter verankerd worden in de verordening.
In de commissievergadering voerde Machiel Crielaard namens Leefbaar 3B het woord. Leefbaar 3B begrijpt de argumenten van het college om te kiezen voor een verlaging van het tarief voor informele pgb’s. Tegelijkertijd heeft Leefbaar 3B ook zorgen geuit welke consequenties dit mogelijk kan hebben voor ouders. Die mogen niet in de knel komen door de verlaging van de pgb’s.

Over toezicht en handhaving gaven we aan als Leefbaar 3B erg gelukkig te zijn met de wijziging. Wij hebben immers niet voor niets in ons verkiezingsprogramma opgenomen om misbruik van sociale voorzieningen streng aan te pakken. Voor Leefbaar 3B is het van belang dat de sociale voorzieningen terecht komen bij de mensen die deze écht nodig hebben. Andere fracties waren minder enthousiast. Sommige partijen haalden de toeslagenaffaire erbij en maakten zich grote zorgen of we ambtenaren niet te veel beleidsvrijheid geven en er zijn vragen gesteld over de rechtmatigheid. Leefbaar 3B vindt dat we als raad hier ook een grote verantwoordelijkheid in hebben.

Als gemeenteraad hebben we een controlerende taak en het is dan ook aan ons om er op toe te zien dat bij de toezicht op misbruik van sociale voorzieningen, ambtenaren en het college niet buiten hun boekje treden. De fracties van D66, Groenlinks en PvdA bleken aan het einde van het agendapunt nog erg in hun maag te zitten met toezicht en handhaving en beraden zich daarom op een amendement voor de gemeenteraadsvergadering. Leefbaar 3B ziet dit amendement met belangstelling tegemoet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*