Raad stelt Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vast

Met de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 worden de regionale ambities en doelstellingen bepaald op een drietal hoofdonderwerpen: Warmte, Elektriciteit en Brandstoffen. De doelstellingen van deze drie hoofdonderwerpen zijn nog abstract. De uitwerking volgt later. Concreet betekent dit dat elke gemeente voor zichzelf concrete lokale inzet formuleert gericht op het bereiken van die drie onderwerpen Warmte, Elektriciteit en Brandstoffen.
In de visie Lansingerland Duurzaam en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda wordt bijvoorbeeld ingezet op de uitvoering van de duurzaamheidslening of het stimuleren van zon op bedrijfsdaken en dat draagt bij aan het behalen van zowel de RES-ambities als onze eigen ambities.

Lansingerland behoort samen met de 22 andere Metropoolregiogemeenten, de waterschappen in deze regio en de provincie Zuid-Holland tot de RES Rotterdam – Den Haag. De Rijksoverheid heeft, in het kader van het klimaatakkoord, bepaald dat er verdeeld over heel Nederland RES-organisaties moeten zijn.

Het gros van de inwoners van Lansingerland heeft geen idee wat een RES is. In de aanloop naar de RES 1.0 die de raad afgelopen donderdag heeft vastgesteld zijn de inwoners te weinig betrokken geweest. Dat moet naar de RES 2.0, die in het voorjaar van 2023 moet worden vastgesteld, echt anders, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan. Vandaar ook dat hij een motie heeft ingediend om de komende twee jaar de inwoners veel meer te betrekken bij de maatregelen die in Lansingerland moeten worden genomen.

In de motie staan de volgende overwegingen:
 In aanloop naar de RES 1.0 is de invloed van de gemeenteraden niet optimaal is geweest;
 Ook de burgerparticipatie was beperkt;
 Bij de RES organisatie is geen sprake is van verlengd lokaal bestuur, waardoor de raad te beperkt betrokken is bij de RES;
 Er is geen sprake geweest van het indienen van zienswijzen, waarmee de raad heel duidelijk aan kan geven wat hij wil. Er konden wel door de raad wensen en bedenkingen worden geuit, maar dat is te vrijblijvend geweest;
 De raad en ook de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten in de vervolgstappen naar de RES 2.0 (voorjaar 2023) meer betrokken moet zijn.

De raad heeft uitgesproken:
 dat het college in aanloop naar de RES 2.0 in het voorjaar van 2023 binnen de RES regio Rotterdam – Den Haag inzet op een tweetraps werkwijze aan de hand van een eerste concept voorstel RES 2.0, waarbij aangenomen amendementen en moties in de 23 raden besproken worden en daarna leiden tot een tweede concept RES 2.0 dat door de 23 raden kan worden vastgesteld. Zo’n zelfde voorstel is door de gemeenteraad van Zoetermeer aangenomen met een motie van 17 mei 2021.
Ook heeft de raad uitgesproken:
 dat bij het eerste concept-voorstel RES 2.0 in Lansingerland uitgebreide burgerparticipatie zal plaatsvinden.

De Leefbaar 3B motie is ondertekend door Blonk (L3B), Machielse (VVD). Van der Stelt (CDA) en Verhoef (PvdA). Voor de motie stemden zeven van de acht fracties.

Inhoudelijk zijn voor Leefbaar 3B de volgende punten heel belangrijk in de aanloop naar de RES 2.0:
 Er zijn veel onzekerheden of we überhaupt volledig van het gas afkunnen;
 Er zijn ook grote onzekerheden over de hoeveelheid elektriciteit die wij in de periode tot 2030, maar ook in de volgende periode tot 2050, kunnen opwekken;
 Grote onzekerheden zijn er ten aanzien van de forse noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet;
 Veel zorgen zijn er of de energietransitie financieel neutraal kan zijn voor iedereen in Lansingerland en in het bijzonder voor de inwoners met een laag inkomen;
Deze punten zijn opgenomen in een motie van de VVD, die mede is ondertekend door Leefbaar 3B en het CDA. De motie is met 21 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*