Leefbaar 3B nog niet enthousiast over tarieven afvalverwerking

Leefbaar 3B heeft altijd een duidelijk standpunt gehad inzake het afvalbeleid. Wij voeren de landelijke “Van Afval Naar Grondstof” (VANG) doelstellingen van minimaal 75% scheidingsresultaat en/of maximaal 100 kilogram uit. Daarnaast telt de beïnvloedbaarheid van de kosten zwaar mee bij onze standpuntbepalingen. Voorgaande resultaten zijn alleen te realiseren als er een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat in samenleving. Leefbaar 3B ziet met betrekking tot dat laatste echter aanhoudend verzet in de samenleving van een substantiële groep inwoners en zal om die reden kritisch blijven kijken naar het verdere verloop en de ontwikkelingen.

Hoe zat het ook al weer

Onderdeel van het vastgestelde beleid is de invoering van een variabel tarief voor restafval per 2023. Bij de behandeling zegde het college de gemeenteraad toe dat het voorstel voor de tarieven afvalstoffenheffing 2023 met daarbij de scenario’s voor de kwijtschelding ter beoordeling en besluit aan de raad zou worden voorgelegd. De definitieve vaststelling van de tarieven en kwijtschelding vindt plaats bij het vaststellen van de Verordening afvalstoffenheffing 2023 en de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 in december van dit jaar. Woordvoerder Don van Doorn bracht woensdag 5 oktober onderstaand advies uit.

Scenario 1 geeft de minste prikkel voor scheiden en 1 persoonshuishoudens moeten gemiddeld meer betalen dan in de oude situatie. Deze zullen wij zeker niet kiezen.

Scenario 3 geeft de grootste financiële prikkel om te scheiden, maar ook de grootste prikkel om te ontwijken (afvaldump/fraude/onvrede) of de volharden in verzet tegen de voorliggende methode.

Scenario 2 zit er tussen, maar met de belangrijke kanttekening deze jaarbedragen niet spectaculair zijn. Al met al is de fractie van Leefbaar 3B nog niet onder de indruk.

Gezien de relatief beperkte prikkel van een paar tientjes wilde de fractie van Leefbaar 3B graag nogmaals bij de wethouder toetsen op welke termijn nascheiding met een vast lager tarief een uitvoerbaar alternatief is. Wethouder Muis gaf klip en klaar aan dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. Daarmee valt ons voorkeur scenario voorlopig af maar zullen we actief blijven sturen op die uitkomst.

Ten aanzien van de kwijtschelding willen we de mensen die het niet kunnen betalen kosteloos stellen op basis van de huidige situatie. Idem voor inzamelingen van grof huishoudelijk afval. Doel om het afval op de juiste plek te krijgen is belangrijker dan kostendekkendheid in dit geval. De fractie zal zich nog wel gaan buigen over de uitvoeringsconsequentie dat de te maken kosten dan door alle inwoners gezamenlijk zal moeten worden betaald.

3 Comments

 1. Het zou goed zijn om méér ondergrondse containers te plaatsen. I.p.v al die losse rolcontainers.
  Bij Nijmegen op de hoek in de Rietveld str STAAN ER 2 WAARVAN wij geen gebruik van mogen maken!!

 2. Totaal niet onder de indruk van de zienswijze van de partij over de opstelling afvalbeleid. In het verleden werd er gesteld dat indien het contract kan worden opezegd, zal L3b spoedig besluiten tegen diftar te stemmen. Maar zie er is een D66 in het college gekomen en juist op het onderwerp afval wordt het nu hand je klap.Zie ook wat D66 in Den Haag doet met de samenleving,verschrikkelijk. het is nu zo erg dat als je een andere mening hebt, dan zal de provincie ingrijpen,zie het doorduwen van windmolens in Rottterdam door een D66 wethouder.Afval is geen probleem het is net als stikstof het word je aangepraat. Het is het systeem van afval verwerking,de systemen bij de verwerkingsbedrijven zijn al lang zo ingericht dat scheiden aldaar kan gebeuren en veel beter dan ondergrondse bakken,rolcontainers en plastic zakken aan palen of na een windhoos en in de wijken en singels.Maar ja, de portefeuille afval is van L3B naar D66 gegaan en het beleid zal nog wat worden aangescherpt. Muis luistert niet meer, want ook Fortuyn luisterde niet naar het verzet van de substantiële groep welke in het verzet komen.
  In Barendrecht zijn de lasbrillen afgegaan, inwoners kom nog meer in verzet en zorg dat de lasbrillen ook hier afgaan. Dan nog even over kwijtschelding. Fractie doe snel een onderzoek naar hoe de SVHW omgaat met aanvraag kwijtschelding. Dit belastingkantoor inlichtingenbureau heeft inzage bij vele instanties en dan toch nog vragen een kopie van dit en dat bijvoegen. Voor 2 personen geeft dit al meer dan 25 vel papier en velen haken dan maar af om kwijtschelding aan te vragen. Een vluchteling wordt beter en snelle geholpen. Gemeente zeg het vertrouwen op in de SVHW en wel heel snel. Als laatste wil ik de inwoners zeggen; op het onderwerp afval helpt geen burgerparticipatie, echt niet.

 3. Leefbaar 3B weer door de bocht?
  Vorig jaar stemde Leefbaar 3B in de raad voor Diftar nadat raadslid J.P.Blonk eerder in de commissie een ander standpunt had ingenomen . Dat leidde mede tot zetelverlies bij de raadsverkiezingen . Nu is deze fractie ineens voor nascheiding. Maar hoe betrouwbaar is deze partij ? Als wethouder Muis op hun vraag (zonder enig argument te geven) , zegt dat nascheiding niet mogelijk is, slikt men dat voor zoete koek en vraagt niet door. Doet zelfs geen voorstel om de mogelijkheid van overgaan tot nascheiding verder te onderzoeken!
  Waarom het betere en goedkopere nascheiding in veel buurgemeenten ( oa Rotterdam) , Zeeuwse gemeenten en recentelijk de gemeente Westland met dezelfde AVR als verwerker echter wel kan ,begrijpt geen enkele burger. Uit de Heraut en vele gesprekken in mijn omgeving is mij volstrekt duidelijk dat er voor Diftar heel weinig draagvlak is.
  De bewering dat er voldoende draagvlak zou zijn berust op de destijds gehouden enquete en dat is een drogredenering . Als deze tarieven toen waren genoemd was de uitslag totaal anders geweest!
  Door de nu voorgestelde tarieven merk ik in mijn omgeving dat men nu al begint met het omruilen van grote containers voor kleine. Maar voor nascheiding zijn die grote containers juist een must. Die grote nu opruimen en straks weer nieuwe aanschaffen leidt alleen maar tot hoge en vermijdbare kosten die ook weer tot tariefverhoging leiden..
  Als Diftar toch wordt ingevoerd en de burger dat niet pikt, is de kiezer bij de volgende verkiezing echt niet vergeten dat Leefbaar 3B er niets aan heeft gedaan om de invoering van Diftar tegen te houden en met betere oplossingen te komen.
  Zeker omdat , volgens deze website, Leefbaar 3B nu al twijfelt aan het slagen van het invoeren van Diftar , gezien de beperkte financiële prikkel bij scenario 2 en daarnaast nu ook twijfelt aan het benodigde draagvlak om de invoering van Diftar te doen slagen, is er maar één mogelijkheid en dat is uitstel van de invoering van Diftar per 1 januari a.s. en de alternatieven eerst eens goed te onderzoeken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*