Lansingerland gaat over op Diftar

Met ingang van 1 januari 2023 gaat Lansingerland voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval over op Diftar. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad is hier voor. Diftar is een afkorting die staat voor gedifferentieerde tarieven en hoort bij een vorm van afvalscheiding die bekend staat als bronscheiding: Het afval wordt door de inwoner gescheiden voordat de grijze kliko aan de straat wordt gezet of een afvalzak in de ondergrondse container voor restafval wordt gedaan. Het gaat dan met name om thuis GFT (inclusief etensresten), papier en glas te scheiden van het restafval.

Bij Diftar in Lansingerland wordt per huishouden geregisterd hoe vaak een grijze kliko wordt geleegd of hoe vaak een vuilniszak in een ondergrondse container voor restafval wordt gedaan. Hoe minder vaak een inwoner restafval aanbiedt hoe lager het tarief van de afvalstoffenheffing zal zijn.

De nieuwe afvalstoffenheffing Diftar in Lansingerland gaat bestaan uit een vast bedrag, dat voor elk huishouden het zelfde is en een variabel bedrag dat afhankelijk is van hoe vaak de grijze kliko (restafval) geleegd wordt of hoe vaak een zak met restafval in een ondergrondse restafvalcontainer wordt gedaan.

Waarom gaat de fractie Leefbaar 3B in de raad van 25 maart instemmen het invoeren van Diftar?

 • Het is voor Leefbaar 3B een basisprincipe om goed te luisteren naar de inwoners. Er is in september 2020 een uitgebreide representatieve inwonersraadpleging geweest en die gaf in meerderheid aan dat Diftar gewenst is, omdat inwoners zelf grip willen hebben over hun eigen huishoudelijk afval.
 • Een meerderheid van de inwoners geeft ook aan het heel belangrijk te vinden afval goed te scheiden in verschillende segmenten, die daardoor geschikt worden voor hergebruik of recycling.
 • Het scheiden van afval bespaart grondstoffen en energie.

Leefbaar 3B realiseert zich ook, ondanks instemming met Diftar, dat er risico’s en onzekerheden kleven aan Diftar.

 • Of per saldo de kosten voor huishoudens, die goed scheiden, lager zullen zijn dan nu het geval is, is nog maar de vraag. De belasting die de rijksoverheid heft op restafval is de afgelopen jaren al over de kop gegaan en het einde daarvan is zeker niet in zicht. Aan de enorme stijgingen van die rijksbelasting op restafval zal naar verwachting de komende jaren geen einde komen.
 • De kosten voor het verbranden van restafval zullen de komende jaren enorm stijgen.
 • Er is nog geen inzicht wat de kosten voor de gemeente zullen zijn als huishoudens toch restafval bij het GFT, PMD (Plastic, Metalen blikjes en Drankkartonnen), Papier of Textiel doen. Die huishoudens doen dat dan uit nonchalance of om hun variabel deel van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.
 • Ook is er nog geen inzicht in de kosten van dumping van huisvuilzakken op straat, in parken of in recreatiegebieden. Hier gaat het duidelijk om de persoonlijke variabele kosten zo laag mogelijk te houden.
 • Burenruzies over het zonder toestemming gebruiken van andermans grijze kliko zijn niet ondenkbaar.

Het is dan ook heel goed dat na twee jaar Diftar een uitgebreide evaluatie gedaan zal worden over hoe het de afgelopen twee jaar gegaan is. De evaluatie zal zeker handvatten aanreiken hoe in de jaren daarna verder te gaan met het afvalbeleid in Lansingerland.

Nascheiding en omgekeerd inzamelen is ook aan de orde geweest in de raadscommissie Ruimte.

Nascheiding
De mogelijkheid van nascheiding is heel aantrekkelijk en gemakkelijker voor de inwoners. Nascheiding wil zeggen dat het PMD thuis bij het restafval gedaan kan worden. In een nascheidingsinstallatie wordt het PMD uit het restafval gehaald. Jammer is alleen dat er nog veel te weinig nascheidingsinstallaties zijn en dus nog lange tijd niet voor Lansingerland beschikbaar zijn.

Omgekeerd inzamelen: Daar wordt niet voor gekozen. Dit zou betekenen dat de grijze kliko verdwijnt en iedereen gemiddeld zo’n 200 meter moet lopen met z’n zak restafval naar een ondergrondse container. Dat is niet klantvriendelijk en zal de kans op vervuiling van GFT, PMD, Papier en Textiel met restafval fors groter maken. In feite gebeurt omgekeerd inzamelen in Lansingerland bij etagewoningen. Vlak bij die flatgebouwen is een ondergrondse container voor restafval aanwezig, maar de loopafstand is daar wel gering.

Kwijtschelding
Hoe de kwijtscheldingsregeling afvalstoffenheffing er uit gaat zien bij Diftar is nog niet bekend en zal nog apart aan de orde komen. Leefbaar 3B heeft aangegeven dat de kwijtscheldingsregeling ook bij Diftar goed geregeld moet zijn. Inwoners die nu in aanmerking komen voor kwijtschelding afvalstoffenheffing moeten die mogelijkheid ook in de nieuwe situatie hebben.

17 Comments

 1. Ik vraag me af of de inwoners inderdaad goed koper zijn wat ik iet geloof
  Komen er meer ondergrondse containers??
  Zou wel mooi zijn dan zijn we die losse bakken kwijt en hoeven we niet te lang te wachten eer die grijze geleegd worden !!!

 2. De online raadpleging was zoals gebruikelijk geen representatieve steekproef. Er werd bovendien niet de vraag gesteld wat mensen ervan vinden als bijv. 20% van de huishoudens niet meebetaalt aan Diftar omdat ze hun afval langs andere wegen laten afstromen. De kosten worden dan hoger voor de rest, wat de prikkel vergroot om dat voorbeeld te volgen. In Bunschoten gaan ze stoppen met Diftar omdat het niet werkt:
  https://www.ad.nl/amersfoort/bunschoten-zet-omstreden-omgekeerd-afval-inzamelen-bij-grofvuil~a359dd4f/
  Het is een goed idee om de raadpleging gelijk ook bij het afval te doen, of om te leren dat het hooguit om ideevorming gaat, maar niet gebruikt kan worden voor beleidsvorming.
  Tenslotte valt op te merken dat het bij Diftar gaat om een prikkel om minder restafval aan te bieden en goed te scheiden. Dat verhoudt zich niet tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

 3. Hopelijk blijkt straks niet dat het diftar SYSTEEM een debacle is geworden. In Zoetermeer bleek dat een miljoenen kostende operatie te worden waardoor Zoetermeer stopte met deze infrastructuur wegens de hoge kosten.

 4. VANG (o.a. VNG) heeft een informatiepagina over Diftar met 5 punten:
  https://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2015/artikelen/factsheet-%27diftar-5/

  “Diftar invoeren is een relatief duur en ingewikkeld proces. Veel operationele aspecten, zoals een CMS invoeren, aanslagen opleggen en de meetapparatuur hanteren op de inzamelvoertuigen vragen om specifieke kennis. Verder moet een gemeente een nieuwe tariefstructuur vaststellen met een juiste balans tussen het vaste en het variabele tariefdeel.
  Overal waar diftar op de agenda staat ontstaat discussie tussen voor- en tegenstanders. Het gaat dan bijvoorbeeld over de eerlijkheid van diftar ten opzichte van grote gezinnen met kinderen in de luiers. Verder leidt diftar soms tot een toename van afvaldumpingen, afvaltoerisme, zakken in andermans container et cetera. Duidelijk is dat gemeenten rekening moeten houden met de ongewenste randeffecten. De meeste gemeenten die diftar gebruiken hebben ook een deel van hun budget gereserveerd om hiertegen maatregelen te kunnen nemen. Ook moet een gemeente tijdens het besluitvormingsproces en in de communicatie richting inwoners aandacht besteden aan alle voor- en nadelen. Op die manier is de kans het grootst om draagvlak te krijgen en te behouden.”

  Aan dat laatste is voorlopig niet voldaan. Er is een niet-representatieve steekproef gehouden en hop daar gaan we.

  Het wordt spannend hoe dit verder gaat. Gaat de vuilnisman steeds in de container kijken of die helemaal, half of driekwart vol is? Gaat, zoals in sommige gemeenten, de klep van de ondergrondse container meten hoe vaak je hem open doet? Betalen dan die mensen die elke dag een klein zakje erin gooien 20x zo veel als de mensen die het van een paar weken bij elkaar laten komen? En als je pasje wel piept maar de klep niet helemaal open gaat, moet je dan ook betalen? En de mensen die de zakjes hondenpoep erin gooien, betalen die daarvoor net zo veel als voor een volle zak huisvuil? Waar blijven straks de zakjes hondenpoep? En de mensen die nooit meer een zak huisvuil aanbieden (in Bunschoten 1 op de 5 huishoudens), krijgen die een brief?

  Veel vragen, geen communicatie.

 5. In de Heraut sprak Jan Pieter Blonk zich niet lang geleden uit tegen DIFTAR. Hoe rijmt zich dat met deze opstelling van Leefbaar 3B ? Vertegenwoordigt Jan Pieter een minderheidsstandpunt of heeft hij gewoon staan liegen bij dat interview?
  Het onderzoek van Afvalspiegel als basis voor dit besluit hanteren is dom . Er zijn daarin geen vragen over nascheiding gesteld en er is niets gezegd over de veel hogere kosten voor de burger als gevolg van diftar. Een rapport van Rijkswaterstaat van 25 jan 2021 over diftar ( zo te vinden via Google) geeft aan dat het gemiddelde bedrag dat in Nederland wordt gevraagd voor een keer legen van een restafval container op 8,61 euro ligt. Als dit was genoemd in die enquete was de uitslag totaal anders geweest. Dit soort bedragen leidt absoluut tot afvaltoerisme en burenruzies. Wethouder Fortuyn heeft daar geen last van hij woont immers niet hier maar in Krimpen !

  Begin eerst met het verhogen van de ophaalfrequentie van GFT in de zomermaanden dat voorkomt gft bij restafval zoals ik las in de Heraut. Pak daarna het goedkopere nascheiding op zodat die stinkzakken kunnen verdwijnen. Dat nascheiding morgen niet kan is mogelijk maar Rotterdam gaat het toch ook doen waarom wij dan niet ?
  Volgend jaar verkiezingen voor een nieuwe raad dan rekent de burger af met leefbaar 3B. Net als in Zoetermeer gebeurd is met D66, hoe dom kan een partij zijn.

 6. Wat een oliedom of beter gezegd gasdom besluit van deze naar links gegane partij. Wil de raad een onderzoek in deze stad waarbij 229 reacties van de inwoners als bepalend wordt gezien, gaan gebruiken in hun 1-zijdig besluit, want dit onderwerp vraagt toch meer dn 229 antwoorden of ben ik gek geworden. Dat laatste zal het zijn, want over geheel Nederland rukken we op naar linkse klimaatopstellingen aangevoerd door iemand welke in het verleden wat euro’s uit de markt heeft gehaald, zijn naam Ed Nijpels( zou hij al naast Jesse wonen. Maar dan komt het: Renewi is de ophaalfirma welke geen verbrandingsovens heeft en bij monde van de topman Otto de Bont aangeeft volkomen achter het plan van Leefbaar3B te staan.Hij hinkt niet op 2 sporen die veel branchegenoten wel hebben, recyclen en tegelijkertijd het vullen en draaiend houden van de afvalverbrandingsovens. De laatsten worden nu draaiende gehouden door vuil uit de UK, ja en daar zit een grote aandeelhouder van Renewi.
  Nederland wil in 2050 circulair zijn, maar het planbureau voor de leefomgeving concludeerde onlangs dat dit doel nog ver weg is, dus hier in deze stad gaan wij veel meer betalen voor het afval en wel met Diftar(komt mijn strot haast niet uit) of zonder dit. Bij een mislukking gaan we nog meer betalen. Wie heeft er belang bij om bij Renewi te blijven, zijn er een aantal lieden met aandelen?. Partij u zult zich niet meer terugtrekken uit het standpunt, dat kennen we want de volgende 4 jaar moet er naar links worden opgeschoven. P.S. Afval heeft iedereen dus een regering had allang een wet moeten maken dat dit op kosten van de grootindustrie verbrand had moeten worden, dan hadden gekke plannen van gemeenten voorkomen kunnen worden en waren er minder afvalophalers welke eventueel de onjuiste kant opgaan, kent u Zegwaard nog! Oh ja, er zijn gezien de reacties nog inwoners welke niet alles geloven.

 7. In Zoetermeer leidde Diftar in 2002 tot een politieke crisis. Wethouder Paul Scheffer trad af.
  Bij de raadsverkiezingen wonnen de twee partijen die tegen Diftar waren. SP en D66 sprongen allebei van 3 naar 7 zetels .
  Er was sprake van hevige buurtruzies en dumping in de natuur of op bedrijventerreinen , waar ondernemers hun kosten voor parkmanagement omhoog zagen gaan.
  Ik hoor alleen maar van gemeenten die van Diftar terugkomen.
  Waar gaat Lansingerland aan beginnen ?

  Ik denk dat Joost Smits gelijk heeft met zijn kritiek op de kwaliteit en de representativiteit van de bevolkingsraadpleging.Als er een is die dat professioneel kan beoordelen is hij dat wel.

  In Zoetermeer werden de raadsverkiezingen een soort referendum over Diftar. Hier wordt het om op zich valide redenen pas in 2023 ingevoerd. Maar dan zijn de raadsverkiezingen al een jaar daarvoor, in 2022 geweest en de volgende pas in 2026.

 8. Mijn laatste zin behoeft correctie. Ik begrijp nu, dat 2023 het moment is van evaluatie. Dan is het onvermijdelijk dat de raadsverkiezingen van 2022 in het licht van Diftar staan, precies hetzelfde als in Zoetermeer.

  • Het is verwarrend. Als ik het stukje op deze site nog eens goed doorlees, dan begint het met : op 1 januari 2023 wordt Diftar ingevoerd en verderop: Drie jaar na invoering wordt er geevalueerd. Dat is dus 2026.
   Zo bezien was mijn (zelf) correctie dus niet nodig. Misschien moet er in de voorlichtingsrubriek nog een keer goed uitgelegd worden, waarom de Raad nu al moet besluiten over wat pas per 1.1.23 ingevoerd wordt.
   Er zit dan een in Maart 2022 gekozen nieuwe raad.
   De huidige raad kan de besluitvorming daarom beter opschorten. Dan kan de bevolking zich met de raadsverkiezingen uitspreken en partijen pro en contra campagne voeren.

 9. Nog een aanvulling op mijn reactie. In de enquete komt het hele woord Diftar niet voor! Wel heeft men het over de vervuiler die betaald. Maar dat is iets totaal anders dan dat IEDEREEN voor ELKE zak of bak extra moet betalen . Denken dat er op grond van deze enquete draagvlak is voor diftar is grote onzin.

 10. Deze Diftar plannen vind ik zeer verontrustend. Dit komt o.a. door de slechte onderbouwing. De genoemde uitgebreide bevolkingsraadpleging is er volgens mij niet geweest. Ik weet dat je je kon opgeven om over dit onderwerp te praten maar daar had ik zelf geen zin in. Bij dit soort onderwerpen melden zich alleen de mensen die iets willen aanpassen en dat wil ik helemaal niet. Zo vorm je niet bepaald een aselecte groep en dat een belangrijke voorwaarde om iets namens de totale populatie te kunnen vaststellen. Om deze ( activistische ) groep als spreekbuis voor de totale bevolking van onze gemeente te zien is een grote fout! Als men dit wel doet dan Lijkt het er op dat men een facade zocht om een niet bepaald populair plan er door te drukken en dat is iets dat ik niet van deze partij verwacht had.
  Heb zelf het een en ander met Diftar meegemaakt. Zowel in Zwijndrecht als in Zoetermeer waren deze plannen en/of de gevolgen erg negatief. In Zwijndrecht ondervonden wij overlast van het “afvaltoerisme” vanuit Barendrecht (Barendrecht heeft het inmiddels afgeschaft) en in Zoetermeer is het na heel veel heisa onder de bevolking niet doorgegaan. Het lijkt mij verstandig om eens goed naar deze ( en andere) zaken te kijken. Zeker voor Leefbaar3b is het interessant om te zien wat de gevolgen bij een komende verkiezing kan zijn. Toen bleek dat sommige partijen dit vermaledijde systeem wilden invoeren hebben vele mensen hun stem aan een andere partij gegeven!

 11. Er zijn al veel reacties gekomen op her artikel over Diftar,maar het leek me juist om twee punten er uit te lichten.enwel:
  – het ontbreken van een duidelijk inzicht in de kosten van Diftar;
  – het schetsen van een onduidelijk beeld omtrent de mogelijkheden van het nascheiden van PMD.
  Ook in het artikel van Leefbaar 3 B wordt duidelijk aangegeven dat er nog geen inzicht is in de kosten voor de gemeente en haar inwoners.Gegeven is echter dat er in veel gemeenten de kosten vanwege Diftar zodanig de pan uitrezen dat deze met Diftar moesten stoppen.Een niet onbelangrijke post daarvan is de extra verbrandingskosten vanwege afgekeurde vrachten door vervuiling van GFT,PMD en oud papier,juist door het Diftarsysteem.
  Met deze gegevens is het onverantwoord om hier nu al een besluit over te nemen!!
  Gelukkig is Leefbaar 3 B een voorstander van het nascheiden van PMD,maar geeft aan dat vanwege plaatsgebrek bij de nascheidingsinstallaties dit voor Lansingerland nog jaren kan duren.
  Echter uit een persbericht van AVR van 2 februari j.l.waarbij de gemeente Nieuwegein heeft gekozen voor nascheiding, wordt gesteld dat de capaciteit van de installatie ieder jaar toeneemt waardoor het aantal gemeenten kan groeien die gebruik gaan maken van de installatie.Dit biedt dus meer mogelijkheden voor Lansingerland ,maar dan moet er daar wel serieus naar gekeken worden en niet weer eens jaren opschuiven tot het te laat is.
  Het ontbreekt nu aan duidelijke en eerlijk informatie aan onze inwoners.
  Dus ook weer een reden om de besluitvorming op te schuiven

 12. Een aantal dagen verder na de verkiezingen en je ziet toch dat de reacties niet zijn veranderd over Diftar. Van de vele inwoners welke hun bakken in de tuin moeten plaatsen hoor je alleen maar berichten op feestjes en verjaardagen voor de corona-tijd ” we worden gek van die stinkende bakken en de ruimte in de tuin voor de kinderen is veel te klein” maar je laten gelden op vergaderingen, bijeenkomsten of de media, daar hebben ze geen tijd of interesse in. Nu er er langere tijd een strijd is in leeftijd in vele gemeenten ” de meesten tussen de 25 en 45 jaar gaan voor het klimaat en milieu, mag hoor, maar is het te betalen? en die van boven de 45, deze houden alles goed in de gaten, ook als een JP Blonk glashard heeft gelogen in de Heraut. Zeg op 25 maart NEE of schort het besluit op.

 13. Volgens mij levert Diftar in Lansingerland een enorm potentieel financieel probleem op.

  Ik woon in een gebied waar om de hoek ondergrondse containers staan. Maar er zijn ook gebieden waar een grijze container staat. Om rechtsongelijkheid te voorkomen sta ik in mijn recht om een grijze container te willen. En andersom, de mensen in het buitengebied staan in hun recht om een ondergrondse container te willen.
  Op dit moment is er een nette scheiding waarbij, vanuit kostenoverweging, is gekozen om in het ene gebied het een en in het andere gebied het ander te doen.

  Diftar is een keuze van de gemeenteraad. Of ze zich beseffen dat de mensen uit de gemeente vinden dat ze de verkeerde keuze maken?
  Kunnen we de gemeenteraadsleden die gekozen hebben voor diftar hoofdelijk aansprakelijk stellen als dit leidt tot het volgende financiële debacle?

  Een enquête kan je schrijven op zodanige wijze dat de uitkomst datgeen wordt wat je wilt. Dat is ook hier gebeurt. De enquête heeft nergens aangegeven wat de financiële gevolgen zijn.
  Ik geloof er geen …. van dat in de enquête netjes is aangegeven wat de totale kosten worden (zowel op korte als op lange termijn).

  Ik begrijp dat nu een meerderheid van de raad voor heeft gekozen. Ik hoop dat ze straks geen spijt krijgen als ze hierop aangesproken worden door de kiezers.

 14. Ik heb eens uitgerekend wat ik in 2023 kwijt ben als ik de bedragen neem die nu bekent zijn.

  In 2022 betaal ik met mijn gezin ( 5 pers). 309.40 euro aan afvalstofheffing.

  In 2023 zal ik standaard 226.36 gaan betalen.
  De restafval bak wordt 1x per 2 weken geleegd. Dan houdt in 26 legingen per jaar a 6.38 euro per leging. In 2 weken tijd zit mijn kliko echt wel vol ondanks het scheiden van papier,plastic en glas.
  Ik kom dan op een totaalbedrag van 392,24.
  Dat is nogal wat.
  Wil ik hetzelfde gaan betalen als wat ik nu betaal dan zou dat betekenen dat ik mijn restafvalbak om de 4 weken aan de straat moet zetten….
  Ik vind dit echt ronduit schandalig..

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*