Goed rapport van de Rekenkamer Lansingerland over woonbeleid

Leefbaar 3B is blij met het rapport van de Rekenkamer, waarin het woonbeleid van Lansingerland onder de loep is genomen. Er zijn vier hele goede aanbevelingen aan de gemeenteraad gegeven.

  1. De huidige woonvisie aanvullen met een cijfermatige inschatting van de woningbehoefte van verschillende aandachtgroepen ten opzichte van het geschikte aanbod. En dat monitoren.
  2. De woonvisie moet gedurende de uitvoeringsperiode herijkt kunnen worden als nieuwe urgente kraptes op de woningmarkt of nieuwe afspraken met regio, provincie of rijk hier reden toe geven.
  3. Er moet een duidelijke en met heldere cijfers onderbouwde visie komen op de wisselwerking tussen de gemeente en de regio, en de rol van de gemeenteraad daarbij, en leg deze visie aan de raad voor.
  4. Evalueer het toetsingskader huisvesting flexwerkers Lansingerland en stel op basis van de uitkomsten een SMART-geformuleerd doel wat betreft het aantal te realiseren bedden in de gemeente.’

De eerste drie aanbevelingen neemt het college over. De vierde slechts gedeeltelijk. Dat verbaast Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk. De evaluatie van het toetsingskader huisvesting flexwerkers, waaronder arbeidsmigranten, neemt het college wel over, maar op basis van de uitkomsten van de evaluatie een SMART geformuleerd doel opstellen wat betreft het aantal te realiseren bedden voor flexwerkers en arbeidsmigranten in de gemeente wil het college niet overnemen. Het argument van het college is dat het aan marktpartijen is om met initiatieven te komen, de financiering op zich te nemen, alsmede de exploitatie.

De marktpartijen zoals Kafra en Greenhouse Campus (Bunnik Plants) zijn de afgelopen drie jaar gekomen met initiatieven en nemen de financiering op zich, alsmede de exploitatie en hebben ook de beschikking over de grond. Dat weet het college. Maar toch komt het niet van de grond. Het vorige, maar ook dit college ligt planologisch dwars betreffende het afgeven van vergunningen voor nieuwbouw van huisvestingscomplexen voor flexwerkers c.q. arbeidsmigranten. Leefbaar 3B zal in de raadsvergadering van 22 oktober een amendement indienen, waarbij aanbeveling 4 volledig wordt overgenomen door het college.

Sociale huurwoningen en bereikbare woningen

De bestuurlijke conclusie 1 in het rapport van de Rekenkamer hakt er goed in: “Het Lansingerlandse woonbeleid heeft in de periode 2015-2020 niet bijgedragen aan een verbeterde verhouding tussen vraag en aanbod. In deze periode bleef de inkomenssamenstelling van de Lansingerlandse huishoudens namelijk praktisch ongewijzigd, maar steeg het percentage dure woningen terwijl het percentage middeldure woningen en het percentage goedkope woningen afnamen.”

Leefbaar 3B is hierdoor niet verrast. De fractie heeft de afgelopen jaren er herhaaldelijk op aangedrongen meer sociale huurwoningen te bouwen en woningen met een huur tussen € 750 en € 950 mogelijk te maken. Het is ons jammerlijk niet gelukt. In deze periode is de krapte in het sociale huursegment zelf opgelopen en daarna weer wat afgenomen, nu nog altijd gemiddeld 4,5 jaar wachten voor een sociale huurwoning. Maar er zit verbetering in bij nieuwbouw met het bouwen van 50% zogenaamde bereikbare woningen, waarvan 25 tot 30% sociale huurwoningen. Daar wordt nu vol op ingezet. We moeten sowieso bouwen voor eigen inwoners en met name jongeren, geboren en of getogen in Lansingerland, die het ouderlijk huis verlaten en zeker ook voor senioren die anders willen gaan wonen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*