Geen draagvlak voor groei Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Verkenner Joost Schrijnen geeft aan dat er geen draagvlak is voor groei van de luchthaven buiten de bestaande geluidsruimte. De optimalisatie van het gebruik van de luchthaven moet volgens de verkenner gezocht worden binnen de bestaande geluidsruimte.

Hij heeft hiervoor een aantal opties geformuleerd, die het vliegveld en de regio kunnen gebruiken om een proces op te starten waarbinnen Rotterdam The Hague Airport zich verder kan ontwikkelen. Met name de volgende mogelijkheden bieden een interessant perspectief voor het vervolgproces:

 • De verkenner adviseert om het nemen van een luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport te koppelen aan een regionaal besluit over een nieuwe helikopterhaven. Het maatschappelijke helikopterverkeer (dat 25% van de geluidruimte gebruikt), zoals de traumaheli, zou dan op een andere locatie dan Rotterdam The Hague Airport moeten worden afgewikkeld. ln de tussentijd kan de directie van vliegveld voortvarend werken aan het verkennen van mogelijkheden en het maken van afspraken over het vergroten van het aantal zakelijke bestemmingen. lees meer

 • lntensiveren van het zakelijk netwerk van de luchthaven met de bedrijven, onderwijsinstellingen, internationale instellingen en organisaties in de Metropoolregio om daarmee de werkgelegenheidspotentie van de luchthaven sterker met de regio te verbinden.
 • Starten met een duurzame dialoog met alle betrokkenen om vertrouwen te herstellen.
 • Betere communicatie rondom geluidhinder, onder andere door het aanstellen van een onafhankelijk bemiddelaar.
 • Met een frisse blik kijken naar geluidhinderbeperkende maatregelen.
 • Daarnaast reikt de verkenner mogelijke acties aan die voortkomen uit alles wat hij heeft gehoord en verzameld tijdens zijn verkenning.

 

 

De BRR (Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport), bestaande uit de wethouders van Lansingerland, Rotterdam en Schiedam en de gedeputeerde van de provincie die het vliegveld in hun portefeuille hebben, zal in april 2017 een concept reactie aan de staatssecretaris voorleggen. De drie gemeenteraden en Provinciale Staten gaan daarover een besluit te nemen. Het is de bedoeling dat de staatssecretaris vóór de zomervakantie wordt geïnformeerd over het regionale bestuurlijke draagvlak, waarna zij met Rotterdam The Hague Airport de voorbereidingen kan treffen voor een nieuw luchthavenbesluit.

Verkenner Joost Schrijnen adviseert een aantal acties:

 • Onderzoek van uitplaatsing van de helikopters (met vooral maatschappelijk verkeer) naar een locatie waar veel minder mensen hinder ondervinden van het helikoptergeluid. Als verplaatsing mogelijk is, ontstaat ruimte voor ander vliegverkeer;
 • De directie van de luchthaven moet er voor zorgen dat het aandeel zakelijke bestemmingen groter wordt, ten behoeve van een grotere bijdrage aan de regionale economie;
 • Inzetten op hinderbestrijding en verbetering van de leefomgeving, in samenhang met andere grote projecten in de Rotterdamse noordrand;
 • Aanstellen van een bemiddelaar die met klagers in gesprek gaat en bij de luchthaven en andere partijen nagaat in hoeverre overlast kan worden verminderd.

Eerste reactie Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk

 • Het advies van de verkenner om de geluidsruimte van het vliegveld niet te vergroten komt overeen met wat in het Leefbaar 3B Verkiezingsprogramma 2014-2018 staat.
 • Het uitplaatsen van de maatschappelijke helikoptervluchten levert een geluidsruimte op van 25%. De geluidsruimte die daarmee ontstaat wordt dan ingenomen door verkeersvliegtuigen. Of de bewoners rond het vliegveld daar beter mee uit zijn, is nog de vraag. Geluidoverlast van de traumahelikopter wordt veel meer geaccepteerd van geluidoverlast van een verkeersvliegtuig. Zeker een punt van discussie de komende maanden.
 • De informatie van de verkenner is donderdag aan het eind van de middag bekend geworden. Voor een verdere inhoudelijke reactie heeft de fractie van Leefbaar 3B meer tijd nodig en daar komen wij daar zeker op terug. De komende maanden is de discussie hierover in de drie gemeenteraden en Provinciale Staten.

Uitgebreide info te lezen via hier onderstaande link van de provincie Zuid-Holland

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/the-hague-airport/verkenner-rotterdam/

Citaat verkenner Joost Schrijnen: “Het is simpel: de lucht is vol, dus dan moet je ruimte maken”

5 Comments

 1. Houdt het aantal vliegbewegingen op de vliegweide Zestienhoven beperkt.
  Zowel om het luchtvaart-kabaal boven de 3B-hoek als om de extra CO2 uitstoot beheersbaar te houden.
  De heer Joost Schrijnen heeft goed gezien dat er geen draagvlak is voor de doorgroei !

  We moeten eens af van die zotte tegenstrijdigheid dat de burger enerzijds het fiscale sluitstuk is van het eigentijdse CO2- ascetisme – maar dat anderzijds elke vliegweide moet doorgroeien tot een Airport van allure.
  Dus goed voor de CO2 uitstoot van een flinke kolencentrale – door het bulderend verstoken van alle kerosine onder de vliegtuigvleugels.

  Svp geen ‘doorpakkende’ bestuurders, ‘inpakkende’ politici en ‘snelle’ lobbyisten die hun Airport groots op de kaart willen zetten .
  Dan hoeft de burger ook geen dure Milieu-Aflaat te betalen voor de extra Airport-CO2 emissie.
  Een Aflaat-penetentie , op te brengen door de polder te bebossen met torenhoge windturbine-waaibomen.

 2. Net als bij de Luchthaven Schiphol zal het ook bij RTHA wel gaan om een vast groepje beroeps- en veelklagers alsmede milieuactivisten die al jaren bezwaar maken tegen de uitbreiding van RTHA. Terwijl de vele voorstanders zich niet geroepen voelen om hun steun voor de uitbreiding van onze luchthaven in te brengen. Zelf woon ik praktisch in het verlengde van de start- en landingsbaan van onze luchthaven. En heb, net als praktisch al mijn buren, totaal geen last van de steeds stiller wordende vliegtuigen die voorbij komen. Wat mij betreft mag de luchthaven het aantal Europese vluchten z.s.m. minimaal verdubbelen. Dat is uitstekend voor de werkgelegenheid. Daar zijn ze inmiddels ook in Eindhoven wel achter gekomen.

 3. Er zijn burgers die zich niet tot de Duurzaamheid-sekte rekenen maar wier gehoor nogal fors op de proef wordt gesteld door al dat vliegtuigkabaal.

  Zulke burgers vragen zich dan kritisch af of de luchtvaart / transportsector – anders dan de kolencentrale – een soort heiige CO2-koe is bij de ‘door- en inpakkende’ bestuurders en hun ‘snelle’ lobbyisten.

  Terwijl de lobbyisten de burger in de regionale krantjes blijven bestoken met hun lage decibel verhaal knettert er dagelijks een lawaaig zakenvliegtuigje over (met die twee kleine extra vleugeltjes aan de voorkant).
  Alsof of er dagelijks een mug overvliegt die giga-versterkt zoemt met zo’n snerpend irritante toon.

  De directiekeet van de vliegweide Zestienhoven zou eigener beweging het fatsoen moeten hebben om zo’n lawaaivliegtuig de toegang te ontzeggen. Maar helaas ….

  De creatieve speculatie over het werkgelegenheid vind ik een wat onbepaald- en niet onderbouwd clichee.

  Maar wie zegt om zulk kabaal geen last te hebben adviseer ik met klem om de Schoonenberg gehoortest te gaan doen.

 4. Beste Hans en Linda,
  Het leeft de wens van “voorheen 16hoven ” dit blijkt ook hier op site.
  Vandaag lees ik in het AD een nieuw charme artikel van de algemeen directeur Louwerse.
  Zijn doelstellingen zijn duidelijk hij verpakt deze steeds charmanter.
  Groei zoals zijn ambities zijn, de vluchten van meer grote toestellen, geven meer geluid en CO2 en ultrafijnstof in de naaste omgeving.
  Geluidslast is een subjectief begrip. Maar CO2 uitstoot ,fijnstof en zeker ultrafijnstof dienen omwonenden en de locale politiek zeer serieus te nemen. Ook de steeds vaker afbuigende toestellen van de rechte vlieg beweging kunnen U Linda een fout idee geven van wat steeds meer elders ervaren wordt. Het is goed onze verschillende omvatingen / ervaringen te blijven geven via alle media.

 5. Beste heer Freek,

  Dhr Louwerse uit de directiekeet op de vliegweide Zestienhoven zal ongetwijfeld pogen om het netelige varkentje te wassen – van de CO2-uitstoot en het kabaal van opstijgende vliegtuigen – met een trits aan charme-fopspenen.

  Hopelijk zijn regionaal bestuur-en politiek nuchterder dan de argeloze Faust die zijn ziel verkocht aan de geslepen Mefistofeles (in het verhaal van Goethe).

  Want zou te gek voor woorden zijn als kolencentrales klimaat-ideologisch wel tot ware ‘oorden des verderfs’ worden gedegradeerd, maar dat er weggekeken wordt zodra het om de CO2 uitstoot van kerosiene-zuipend vliegverkeer gaat.

  Dus politiek en regionaal bestuur : laat u geen knollen voor citroenen verkopen !

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*