Drie moties HSL aangekondigd in Tweede Kamer

In de commissievergadering Infrastructuur en Milieu spraken afgelopen week de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties over de HSL-geluidoverlast in Lansingerland. Er zijn moties ingediend door de Tweede Kamerfracties van PvdA, VVD, CDA en D66. De Tweede Kamerfracties van PvdA en VVD hebben fors ingezet op een direct bestuurlijk overleg tussen staatssecretaris Mansveld en onze wethouder Simon Fortuyn. lees meer

Dit overleg moet er toe leiden dat uiterlijk voor 1 april 2015 met de gemeente en omwonenden voor dit probleem een oplossing klaar ligt en dat in bestuurlijke afspraken is vastgelegd en dat alles in een zorgvuldig participatieproces waarin een onafhankelijke blik is gewaarborgd. PvdA en VVD hebben hiervoor een motie ingediend. De kans is groot dat deze motie komende dinsdag wordt aangenomen. Het overleg tussen de Staatssecretaris en Simon Fortuyn, de wethouder Verkeer en Vervoer van Lansingerland, kan dan snel van start gaan en de wethouder krijgt van de raad ongetwijfeld de ruimte om te kunnen onderhandelen.
De Tweede Kamerfractie van het CDA vindt dat er een commissie van wijzen moet komen, die een onafhankelijk bindend advies uitbrengt ten aanzien van deze problematiek en deze commissie van wijzen moet de opdracht krijgen in beeld te brengen wat de feitelijke overlast van de HSL is en wat redelijkerwijs een voor alle partijen goede oplossing is en welke (nieuwe) technieken daarbij mogelijk zijn. Het CDA heeft hiervoor een motie ingediend. De kans dat deze motie het in de Tweede Kamer haalt is niet zo groot, gezien de negatieve ervaringen die de Tweede Kamer heeft met commissies van wijzen. Daarbij komt ook nog dat de problematiek al in beeld is en in de afgelopen jaren ook erkend is door verschillen bewindspersonen.
De Tweede Kamerfractie van D66 zet in op het nogmaals beoordelen door de Staatssecretaris van het “Openkapplan” van de Berkelse Stichting Stop Geluidoverlast. Naast het directie overleg tussen de Staatssecretaris en Simon Fortuyn kan door de Staatssecretaris dit plan, samen met de indieners, nog eens goed tegen het licht gehouden worden, want het is en blijft een reëel plan dat voor oplossingen kan zorgen. Het is te hopen dat voor deze motie een meerderheid in de Tweede Kamer is.

Motie VVD-PvdA in Tweede Kamer Overwegende dat de bewoners van Lansingerland al vijf jaar wachten op maatregelen om de geluidsoverlast van de hsl aan te pakken; dat al tijdens de bouw concreet en meermalen is toegezegd dat overlast vanwege geluid zou worden aangepakt en dat er langs het tracé meer geluid op de gevel van woningen langs de hsl zal zijn dan eerder is berekend en toegestaan; Verzoekt de regering om, uiterlijk 1 april 2015 in overleg met de gemeente en omwonenden voor dit probleem een oplossing klaar te hebben en in bestuurlijke afspraken vast te leggen, in een zorgvuldig participatieproces, waarin een onafhankelijke blik geborgd is.

Motie CDA in Tweede Kamer Overwegende dat sinds het in gebruik nemen van het hsl-spoor er discussie en twijfel bestaat over de mate van (geluid)hinder en constaterende dat verschillende partijen zich beroepen op verschillende rapporten en toezeggingen uit het verleden; Verzoekt de regering om, een commissie van wijzen in te stellen die een onafhankelijk bindend advies uitbrengt ten aanzien van deze problematiek en aan de bedoelde commissie de opdracht te geven in beeld te brengen wat de feitelijke overlast is, wat over mitigatie is gezegd, wat redelijkerwijs een voor alle partijen goede oplossing is en welke (nieuwe) technieken daarbij mogelijk zijn. (mitigatie = verminderen van broeikasgassen)

Motie D66 in Tweede Kamer Constaterende dat door een aantal partijen een openkapplan tegen hsl-overlast in Lansingerland is ingediend, maar dat dit door de Staatssecretaris negatief is beoordeeld en overwegende dat er nog een aantal vraagtekens over deze beoordeling zijn; Verzoekt de regering, samen met de indieners van dit plan nogmaals te kijken naar de beoordeling, hoe knelpunten in het plan eventueel kunnen worden beperkt of opgelost, en de Kamer hierover voor maart 2015 te informeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*