Wederom zadelt de landelijke politiek de gemeente met een probleem op!

Tijdens de commissie Samenleving werd stilgestaan bij de komst van twee à drie basisscholen in de nieuw te bouwen wijk Wilderszijde!

Vanaf 1 juni 2021 valt het stichten van een basisschool onder de Wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen ook daadwerkelijk voor bekostiging in aanmerking komen. Het begrip “richting” (godsdienst of levensbeschouwelijk) als bepalende factor wordt tevens losgelaten. In plaats daarvan komt een systeem waarin rechtstreeks bij de ouders naar de belangstelling voor een nieuwe school wordt gevraagd.

Tot voor kort had de gemeente de beslissende stem in het bepalen welke schooldenominatie (Openbaar, Protestants Christelijk, Katholiek) een school mocht stichten. Vanaf de invoering van de nieuwe wet ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie van Onderwijs. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de huisvesting voor het onderwijs.
Saillant detail: de rijksbijdrage van het stichten van een basisschool is verre van toereikend en vraagt – in navolging van de overgehevelde taken van rijk naar gemeente in relatie tot de WMO, jeugdzorg en inburgering – in het ergste geval weer een financieel offer van de inwoners van Lansingerland.

Centraal stond het vaststellen van zeven uitgangspunten, die binnenkort als leidraad moeten dienen om een zo objectief mogelijk advies te kunnen geven aan het ministerie van Onderwijs.
Naast de uitgangspunten rondom duurzaamheid, binding met de wijk, kinderopvang en dergelijke spitste de discussie zich toe op het niet willen leegtrekken van bestaande scholen en de diversiteit aan onderwijsconcepten.

1. Bestaande scholen niet leegtrekken
Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer nam het standpunt in dat het niet zo kan zijn dat bestaande scholen leeglopen en er veel geld uitgegeven moet worden voor nieuwbouw, terwijl er elders in de gemeente leegstand is en er ook geen rijksvergoeding meer ontvangen wordt, die al niet toereikend is. Hij werd hierop aangesproken omdat zijn standpunt de keuzevrijheid van de ouders zou beperken. Wordt vervolgd.

2. Diversiteit aan onderwijsconcepten
Bij de vaststelling van de onderwijsvisie (2017) bleek binnen Lansingerland behoefte te bestaan aan nieuwe onderwijsconcepten (bijvoorbeeld Montessori, vrije school). De wens zou bij de komst van de scholen in de Wilderszijde tot zijn recht kunnen komen. Leefbaar 3B heeft geen principiële problemen, maar staat er niet om te springen gelet op de slechte ervaringen met de Kleine Kapitein.
Verder schrok Leefbaar 3B van de opmerking van de insprekers (schoolbesturen) dat je maar 120 handtekeningen nodig hebt om een aanvraag tot het stichten van een basisschool te kunnen indienen. Gelukkig zijn er nog meer knock-out criteria, maar de eerste drempel is wel erg laag.

Volgende maand staat dit onderwerp weer op de agenda, omdat drie vertegenwoordigers van de bestaande schoolbesturen gezamenlijk een nieuw idee lanceerden dat om een nadere verkenning vraagt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*