Tussenrapportage informatieronde

Aan:de fractievoorzitters van Leefbaar 3B,VVD en ChristenUnie

datum 27 juni 2011

onderwerp     Tussenrapportage informatieronde

Geachte mevrouw, mijne heren,

Inleiding

Op 13 juni 2011 heeft wethouder Bodbijl (Leefbaar 3B) zijn ontslag als wethouder ingediend. Gelet op de ontstane situatie is op diezelfde datum door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen aan mij gevraagd:

  • te onderzoeken of het mogelijk is de bestaande coalitie van Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie met een vierde partij uit te breiden, en zo ja onder welke condities, waarbij de mogelijke aanpassingen van het coalitieakkoord beperkt moeten zijn. Breng de reële mogelijkheden in kaart;
  • tevens te verkennen welke wethouderskandidaat deze partij(en) voor zou(den) willen dragen en vorm een oordeel over de mate waarin deze kandidaten aan de gestelde randvoorwaarden  voldoen. Hij/zij moet in staat zijn om snel op een adequaat bestuurlijk niveau in deze portefeuille te kunnen functioneren en moet op voldoende draagvlak bij zowel de coalitiefracties als de huidige leden van het college van B&W kunnen rekenen.

In de periode van 13 juni tot heden heb ik gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van alle raadsfracties in de gemeenteraad van Lansingerland, de burgemeester en de wethouders uit het huidige college. Tevens is aanvullend nog gesproken met de gemeentesecretaris.

In deze gesprekken heb ik in eerste instantie gevraagd een analyse te geven van de afgelopen jaren. Vervolgens is aan alle gesprekpartners gevraagd de opgaven te schetsen waarvoor de gemeente zich de komende periode geplaatst weet en daarbij aan te geven of deze opgaven een verbreding van de huidige coalitie noodzakelijk maken. Daarna is gesproken over de partij die de beoogde rol zou kunnen vervullen, een mogelijke wethouderskandidaat en de vereisten die aan een dergelijke kandidaat worden gesteld.

Verbreding coalitie

Lansingerland is een nieuwe gemeente die staat voor opgaven die bij een gemeente van meer dan 100.000 inwoners niet zou misstaan. Aan deze opgaven, die met name op het woningbouwgebied liggen,  zijn grote – financiële  – risico’s verbonden. Deze risico’s zijn aan het einde van de vorige raadsperiode als gevolg van de economische crisis en stagnerende woningbouw pregnanter geworden.Deze grote opgaven vergen een stabiel en krachtig bestuur van de gemeente.
Om uit de ontstane bestuurscrisis te komen is een oplossing nodig die voldoende kwaliteit in zich bergt en ook duurzaam is.
Dat betekent mijns inziens dat van dit moment gebruik gemaakt moet worden om te komen tot een verbreding van het draagvlak bij raad en bevolking. En daarnaast zowel inhoudelijk in de kwaliteit van het coalitieakkoord als in de kwaliteit van het college als team te investeren.

 Op basis van de gevoerde gesprekken constateer ik dat raadsbreed verantwoordelijkheid gevoeld wordt voor de bestuurbaarheid van de gemeente. Ook de huidige oppositiepartijen geven aan bereid te zijn aan die verantwoordelijkheid vorm te geven. Daarbij merken de partijen met  2 en 1 zetels op dat het getalsmatig niet voor de hand ligt om tot de coalitie toe te treden. Reëel bezien kunnen daarom in getalsmatige zin slechts twee fracties een voldoende bijdrage leveren ter versterking van de coalitie.
Het CDA (6 zetels) en de PvdA (3 zetels) hebben zich onder condities bereid getoond om over deelname in gesprek te gaan.
Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe verstrekkend deze condities zijn en wat de invloed daarvan is op het bestaande coalitieakkoord tussen Leefbaar3B, VVD en ChristenUnie.

Kandidaat wethouders
Zowel het CDA als de PvdA hebben aangegeven in voorkomend geval een wethouder te kunnen leveren. Zowel CDA als PvdA willen echter eerst inhoudelijke gesprekken aangaan alvorens duidelijkheid te geven over een eventuele kandidaat. Aan dit punt van de opdracht kan ik derhalve op dit moment niet voldoen.
Van mijn kant wil ik meegeven dat de nieuwe wethouder iemand moet zijn die op een breed vertrouwen in de raad en daarbuiten kan rekenen, die voldoende empatisch vermogen heeft en tevens over een gedegen dossierkennis beschikt. Een aan een partij gelieerde wethouder van buiten de gemeente valt niet uit te sluiten en kan wellicht zelfs een louterende werking hebben.

Tussenadvies:
Op basis van het voorafgaande kom ik tot het navolgende tussenadvies:

  • Verbreding van de huidige coalitie is gegeven de opgave waarvoor Lansingerland zich gesteld weet, wenselijk en mogelijk;
  • Om de mate waarin het bestaande coalitieakkoord moet worden bijgesteld te kunnen vaststellen zijn er vervolggesprekken noodzakelijk met het CDA en de PvdA;
  • Bepaal op basis van de uitkomsten van deze gesprekken welke partij op basis van een gedegen coalitieakkoord kan en wil toetreden tot de coalitie;
  • Treedt vervolgens in overleg met de gekozen partij over de beoogde wethouderskandidaat waarbij de door mij genoemde kwaliteitsnormen een voorwaarde zijn.

Met een vriendelijke groet,

Marjan Haak-Griffioen
Informateur

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*