Op aannames kun je niet sturen❗

Leefbaar 3B wil een houdbaar financieel beleid, ook op lange termijn. Dekking van structurele lasten door het inzetten van reserves is niet in lijn met die financiële visie. Maar de fractie staat wel open voor een incidentele tijdelijke uitzondering op de regel en hebben om die reden voor de motie kapitaaldekkingsreserve gestemd. De uitkomsten van het onderzoek waar de motie om vraagt worden door ons zeer kritisch beoordeeld en de steun voor de motie moet niet gezien worden dat wij a priori akkoord gaan met het vormen van kapitaallastenreserves.

Het amendement van de PvdA om alle potentiële ombuigingsmaatregelen te schrappen, konden we niet steunen. De fractie van Leefbaar 3B heeft namelijk een ander proces voor ogen dan in het amendement naar voren komt. Dat proces hebben we uitvoerig besproken tijdens de commissie en komt er kort samenvattend op neer dat wij het uitgangspunt “van grof naar fijn werken” blijven voortzetten. Dit is noodzakelijk om dat, door buiten onze directe beïnvloedingssfeer liggende factoren, nu geen zekerheid gegeven kan worden. Het vertrekpunt moet dus steeds herijkt worden als nieuwe informatie voorhanden is. Op dit moment hebben wij een fors structureel tekort en er is dus nog geen zekerheid of de voor 2022 verstrekte middelen mogen dienen als structurele dekking. Medio september zal de financiële positie van Lansingerland op dat vlak duidelijk maken in welke mate er structureel bezuinigd dient te worden, of misschien wel helemaal niet. Conform onze voorgestelde aanpak kunnen we vanaf dat moment een integrale afweging maken. Maatregelen geheel of gedeeltelijk buiten haakjes plaatsen geeft niet de benodigde richting aan het college en getuigd ook niet van verantwoordelijkheid willen nemen. Om die reden heeft de fractie van Leefbaar 3B tegen dit amendement gestemd.

De fractie diende mede de voorstellen in om te borgen dat bij de uitwerking van maatregelen minimaal één keer in de week een avondopenstelling van het gemeentehuis is, de speel- en sportplekken in de buitenruimte niet worden ontzien bij het onderhoud zodat kinderen daar onbelemmerd van kunnen blijven genieten en we zorgen ervoor dat de kosten voor een medische keuring van een gehandicaptenparkeerkaart niet voor eigen rekening komen bij de mensen in de bijstand.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*