Masterplannen Bleiswijk zijn verbeterd door amendementen

Locatie Lange Vaart
Voor de locatie Merenweg wilde Leefbaar 3B ook naar maximaal drie bouwlagen, maar al tijdens de commissievergadering van 13 januari is duidelijk geworden dat geen enkele ander partij daar wat voor voelde. Jammer, maar misschien is er nog een mogelijkheid als de nieuwe raad het omgevingsplan vaststelt.

Bij het amendement van VVD en Leefbaar 3B om de bouwdichtheid in de locatie Lange Vaart op maximaal 25 woningen per hectare vast te stellen, staakten bij 16 voor en 16 tegen. de stemmen Leefbaar 3B (9) en VVD (7) voor en alle zes andere partijen tegen. Hier moet er in de volgende vergadering van de gemeente raad op 24 februari opnieuw over worden gestemd. Ook over het raadsvoorstel kan dan pas gestemd worden.

Locatie Merenweg (700 woningen)
Door deze motie heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk zijn amendement om de verbinding tussen de bestaande en nieuwe wijk alleen open te stellen voor langzaam verkeer aangehouden om mogelijk weer in te brengen na bespreken van de resultaten van de second opinion.

In de problematiek van de verkeersontsluiting speelt de provinciale weg N209 een cruciale rol. Leefbaar 3B heeft samen met WIJ hierover een motie ingediend en raadsbreed aangenomen. De tekst luidt:

“Roept het college op

  • Bij Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland erop aan te dringen op korte termijn en in ieder geval voor de start van de bouw van de woningen op de locatie Merenweg in Bleiswijk en zeker ook gezien de grotere belasting van de N209 door de openstelling van de A16 Rotterdam, gezamenlijk een plan te maken om de N209 tussen de A12 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan (A16 Rotterdam) toekomstbestendig te maken en dus aan te passen aan de woningbouwontwikkeling, de toename van de bedrijvigheid en de opening van de A16 Rotterdam;
  • Bij Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland er op aan te dringen de gevaarlijke en thans al overbelaste zuidelijke aansluiting van Bleiswijk op de N209 (bij Merenweg) snel en rigoureus aan te passen.”

Een raadsbrede motie is ook aangenomen om de Lijsterlaan (onderdeel locatie Merenweg) te bestemmen voor passende seniorenwoningen (koop en huur) en versnelde realisatie daar van. Heel belangrijk, voldoende goede woningen voor senioren, zowel in de sociale huur, het middensegment en de vrije sector. Leefbaar 3B is van harte mede-indiener van deze door WIJ geschreven motie.

Totale plan Bleiswijk
“De verwachting is dat op korte termijn (eind 2023, begin 2024) een start kan worden gemaakt op beide locaties. Aan de Lange Vaart wordt gestart vanaf de Edisonlaan, aan de Merenweg vanaf de Lijsterlaan. Aan te vullen met: Deze start wordt ook gemaakt, echter de fasering van de bouw wordt daarna afgestemd op het tempo van realisatie van de benodigde maatregelen op de N209 waaronder in het bijzonder de aanpassing van het kruispunt N209-Hoekeindseweg en de geluidschermen bij Bleiswijk. Hierbij wordt ervoor zorg gedragen dat de inwoners van Bleiswijk geen onevenredige verkeersoverlast krijgen doordat aanpassingen aan de N209 onverhoopt nog niet zijn uitgevoerd terwijl de bouw al vordert.”

Een motie van VVD, Leefbaar 3B en WIJ betreffende scenario’s uitwisseling woonprogramma’s is ook met algemene stemmen aangenomen. Het dictum van de motie is: “Roept het college op

  • Scenario’s uit te werken voor mogelijke woonprogramma’s per locatie en daarbij de consequenties voor de financiële haalbaarheid, ruimtelijke inpassing en het woningaanbod per locatie inzichtelijk te maken.
  • Dit te verwerken in een startnotitie voor het op te stellen omgevingsplan en deze startnotitie uiterlijk in Q3 van 2022 aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.”

De Masterplannen Bleiswijk (locatie Lange Vaart en locatie Merenweg) zullen in de vergadering van de gemeenteraad van 24 februari 2022 worden vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*