Leefbaar 3B vraagt aandacht voor monitoring van toegankelijkheid

Toegankelijkheid wil zeggen dat mensen met een beperking of chronische ziekte volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen en gelijkwaardig zijn. Toegankelijkheid beperkt zich niet alleen tot de openbare ruimte, maar het gaat om toegankelijk onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, mobiliteit, passende zorg en ondersteuning, participatie en dienstverlening.

In 2016 trad het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) in werking. Voor gemeenten schept dit een verplichting om inclusief beleid te maken in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda. Vijf jaar na de ratificatie concludeert het SCP dat mensen met een lichamelijke beperking nog steeds niet gelijkwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Het VN-verdrag gaat uit van het sociaal model: een beperking is persoonlijk en de handicap ontstaat vooral door de ontoegankelijkheid van de maatschappij.

Op 7 oktober 2021 – in de Week van de Toegankelijkheid – agendeerde Machiel Crielaard toegankelijkheid in de Commissie Samenleving. Als Leefbaar 3B zien we dat de gemeente zich op verschillende manieren inspant voor de doelgroep. Onlangs kreeg de raad een presentatie over hoe de gemeente zich inzet voor een inclusieve dienstverlening. Ook zijn verschillende plannen vastgesteld waarin aandacht is voor toegankelijkheid zoals de Woonvisie, het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) en de Visie op Sport en Bewegen. Voor Leefbaar 3B zit daar wel de crux. Toegankelijkheid gaat over al het gemeentelijk beleid en dat maakt het voor een raadslid ingewikkeld om overzichtelijk te krijgen wat alle beleidsontwikkelingen zijn. En als het op papier er goed uitziet wil dat nog niet zeggen dat het in de uitvoering dan ook goed gaat. Daarvoor heb je inbreng van de doelgroep nodig.

Daarom wilde Leefbaar 3B van de andere fracties horen hoe zij oordelen over toegankelijkheid in Lansingerland en de monitoring daarvan. De andere fracties zijn het met Leefbaar 3B eens dat het belangrijk is om de doelgroep te betrekken bij het opstellen van beleid over toegankelijkheid. Ook is een suggestie gedaan voor een onderzoek om te kijken hoe Lansingerland nu scoort op toegankelijkheid. De wethouder denkt dat dit een goed startpunt kan zijn voor monitoring op dit thema en wilde daarom nog geen toezegging doen. Namens Leefbaar 3B liet Machiel Crielaard weten de handschoen op te pakken en uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn tot een nulmeting toegankelijkheid. Wordt dus vervolgd!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*