Integraal Huisvestigingsplan Primair Onderwijs in de steigers.

Donderdag 19 september 2019 startte de Commissie Samenleving direct met een onderwerp dat voor onze gemeente financieel veel impact heeft: het integraal huisvestigingsplan Primair onderwijs.

De investeringen die nodig zijn in de komende jaren worden voorlopig geraamd op 20,8 miljoen.
In een integraal huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en schoolbesturen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast. Deze gedeelde langetermijnvisie is nodig om strategische keuzes te maken en te bepalen hoe ze met investeringen ( nieuwbouw en renovatie) omgaan.

Het onderwijs is een dynamische wereld: scholen organiseren zich in netwerken en de eisen aan onderwijsgebouwen veranderen. Denk hierbij vooral aan de verduurzaming van schoolgebouwen.
Centraal stond het onderschrijven en/of aanscherpen van 9 uitgangspunten, die het College (prima) had voorbereid. De uitgangspunten variëren van duurzaamheidseisen tot de wenselijkheid om een  x-aantal dependances per school toe te staan of de mate van overschrijding van de rijksbijdrage. lees meer

Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat Leefbaar 3B van mening blijft dat de gemeente kan volstaan met het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen zoals adequate huisvesting, leerlingenvervoer, onderwijsachterstandenbeleid en het uitvoeren van de leerplicht. De onderwijsontwikkelingen en innovatie liggen wat Leefbaar 3B betreft bij de Rijksoverheid en de schoolbesturen.
Leefbaar 3B heeft de indruk dat het falen van het rijksbeleid Onderwijs (zie de recente Algemene Beschouwing Tweede kamer) lokaal gecompenseerd moet worden door kwalitatief zeer goede schoolgebouwen. In het verleden was  het beleid er op gericht om sober en doelmatig te bouwen.   De eis “sober” is van de baan en dat wordt door de meerderheid van de raad onderschreven.
Leefbaar 3B kijkt terug naar een goede inhoudelijke discussie waar de politiek via verschillende invalshoeken alle ruimte kreeg in het debat.
Leefbaar 3B is blij met de afspraak dat er een onafhankelijk toets op de meerjarige onderhoudsplanning komt. Verder zijn we content met de toezegging van de wethouder om tegen die tijd financiële helderheid te verschaffen over de kosten die voortkomen uit het uitvoeren van de wettelijk taken, welkekosten gemoeid zijn met eigen keuzes en wat de bijdrage van de schoolbesturen zal zijn.
Op 20 november staat het Integraal Huisvestigingsplan voor nadere beoordeling op de raadsagenda.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*