Het debat dat geen debat was

RespectEen raadsvergadering met een zwarte rand. Zo ervaart Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer de afgelopen vergadering waar de coalitie en oppositie recht tegenover elkaar stonden. Leefbaar 3B betreurt de houding van de totale oppositie, die zich vooraf al geharnast had in haar standpunt. De teleurstelling zit vooral de onwil om er samen uit te willen komen. Het standpunt van de oppositie is gebaseerd op feitelijke onjuiste interpretatie van de feiten, maar ook het ontbreken van de wil om er ook anders naar te willen kijken. Leefbaar 3B kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het een voor ingenomen doel was om het college te beschadigen. Een zwarte avond voor de inwoners van Lansingerland.

Actieve informatievoorziening

Heeft het college willens en wetens en met opzet verzuimd actief de raad te informeren?( Lees meer)De oppositie is er heilig van overtuigd. Leefbaar3B betreurt deze grondhouding, omdat de feiten echt anders liggen. De commotie ging over een brief van 20 oktober van de provincie aan de gemeenteraad. In deze brief werd naast, goedkeuring van de voorjaarsnota, een zeer kritische noot geplaatst over de kadernota. De kadernota is de leidraad voor het opstellen van de gemeentebegroting 2015. De oppositie verweet het college deze informatie achter te hebben gehouden. Een nogal boute uitspraak. Zeker als blijkt dat de bewuste brief op 22 oktober op het Raadsinformatiesysteem (RIS) is geplaatst. De raad heeft er kennis van kunnen nemen en naar bewind van zaken kunnen handelen. Anders gezegd steek de hand in eigen boezem, beste collega raadsleden zo luidde de oproep van Wouter Hoppenbrouwer. Laat onverlet dat het chique was geweest als het college de raad op deze brief had gewezen. Het laatste heeft het college in haar brief op 10 december ook bevestigd, door de stellen dat met de kennis van nu de brief extra onder de aandacht zou zijn gebracht.

Inhoudelijk ophef

Leefbaar 3B vindt de inhoud van de brief van 22 oktober veel belangrijker. In deze brief stond een zeer kritische noot over de kadernota. Deze nota is de basis voor de samenstelling van de programmabegroting. Enkele oppositiepartijen zijn van mening dat zij, met de kennis van nu, weleens anders gestemd zouden kunnen hebben. Voor de fractie van Leefbaar 3B is dat een verrassende uitspraak, omdat de brief een bevestiging is van de zeer kritische taakuitvoering van de provincie. Onder aanvoering van de VVD ontkende de oppositie dat de wethouder de raad hierover had geïnformeerd. Tijdens het debat toonde Wethouder Abee aan op welke dag en welk tijdstip hij deze informatie wel aan de raad had verschaft. Wederom een bewijs dat het beschadigen van het college een bewuste actie is. Het ergste is dat het op onjuiste inhoud gebeurt. Door de gekozen insteek kon de oppositie niet terug ten koste van gezichtsverlies.

Wederom preventief toezicht in 2015

Voor aanvang van de vergadering ontving de gemeenteraad een bevestiging van hetgeen het college vooraf aan de raad had geïnformeerd. Preventief toezicht wordt nog een jaar verlengd. De provincie heeft daar een drietal redenen voor:

  1. het ontbreken van een geplande financiële doorberekening van de beheersplannen;
  2. het ontbreken van het zicht op de voorgestelde bezuinigingen;
  3. het verschil van inzicht in de waardering van Wilderszijde.

De eerste twee redenen zijn qua uitvoering niet onlogisch omdat voorlopig is volstaan het financieel inboeken en dat in 2015 gestart wordt met het uitvoeringsplan. Het gaat om heel veel geld, waardoor de provincie de vinger van de pols houdt voor Leefbaar 3B als logisch wordt ervaren. Over de waardering van Wilderszijde heeft het college zicht laten adviseren door een gerenommeerd specialist in grondwaardering. Ook hier gaat het om veel geld. De provincie verkiest voor een goed gesprek om de verschillen van inzicht te overbruggen.

Financieel solide beleid

Los van alle commotieziet Leefbaar 3B een herbevestiging van haar financiële koers. Tijdens commissiebehandeling inzake de begroting was Leefbaar 3B de enige partij die geen bezwaar had tegen het handhaven van het preventief toezicht. Leefbaar 3B herkent deels haar standpunten terug in die van de provincie. Immers, wij hebben in de begrotingsraad onze zorg uit gesproken dat het beheer van het openbaar gebied nooit mag zakken naar onderhoud niveau D. Ook onze zorg inzake de grondexploitaties en in het bijzonder de grondexploitatie van Wilderszijde krijgt de aandacht die het verdient. De dialoog met de samenleving komt in een ander daglicht te staan. Immers het door een aantal partijen veronderstelde “ongedwongen” karakter is er wel af. De provincie benadrukt het belang van aanvullende bezuinigingen in relatie tot de forse risico’s in de grondexploitaties.

Dit hoort niet thuis in onze raad

Wouter Hoppenbrouwer eindigde zijn bijdrage in het debat als volgt.

  • Leefbaar 3B is zeer teleurgesteld over de tone of voice, persoonlijke aantijgingen en beschuldigingen. Dit hoort niet thuis in onze raad!
  • Deze wijze van vergaderen vergroot de afstand tussen de politiek en haar inwoners. Dit hoort niet thuis in onze raad!
  • Het gaat niet meer over de inhoud, maar het wordt op de persoon gespeeld. Dit hoort niet thuis in onze raad!

Leefbaar 3B sluit het jaar af met een vieze smaak in de mond, maar zal het nieuwe jaar, op basis van “samen aan de slag in de raad van Lansingerland” blijven werken aan een brede raadssamenwerking op basis van respect.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*