Boerderij van Labrijn – Bergschenhoek

Deze boerderij is al weer enige jaren in bezit van Rabo Vastgoed. De Rabo bankheeft geprobeerd de woonboerderij te verkopen maar zonder resultaat. Waarschijnlijkhoudt de prijs de aspirant-kopers op afstand, maar het is ook goed mogelijk dat hetfeit dat het woonhuis, stal en schuur een Rijksmonument is, hen afschrikt. Het valtonder Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en heeft de aanduiding “Cultureel-historisch waardevolle bebouwing.”

Naar aanleiding van vragen van Leefbaar 3B, heeft het College de Rabo Vastgoedorganisatie aangeschreven een plan op te stellen, wat moet leiden tot een gedegenrestauratie van de boerderij. In juli van dit jaar is de Rabo met een voorstel gekomen.Het komt hier op neer, dat zij de woonfunctie van de rijksmonumentale boerderijwil omzetten naar een kantoor-/bedrijfsfunctie. Het wordt een conferentieoordmet verscheidene vergaderzalen. Het raadsvoorstel werd vergezeld van diversetekeningen en schetsen.

Alle raadsleden waren unaniem van oordeel dat met deze opknapbeurt, degebouwen een verrijking voor de omgeving zullen zijn. Maar op één punt was menniet gerust. In de inrichtingschets wordt voorzien in 32 parkeerplaatsen, gesitueerd op asfalt met grind. Dat was voor Hans Dirkzwager direct aanleiding om hard op derem te trappen. Hij ziet daar graag de schaapjes lopen, die men er nu ook ziet. Dekarakteristieke bebouwing aan het zicht ontnemen door minimaal 32 geparkeerdeauto’s past niet bij een Rijksmonument. Leefbaar 3B heeft een amendementgemaakt met de volgende strekking: “Met dien verstande dat op het terreinslechts drie parkeerplaatsen worden aangelegd ten behoeve van gehandicapteautomobilisten.”In de toelichting is gesteld dat het monument zijn uitstraling als een agrarischmonument moet behouden. Er mogen best in de stal mensen vergaderen in plaatsvan dat er koeien worden gemolken, maar het geheel moet een agrarische uitstralingbehouden.

Het amendement werd mede ondertekend door Pedro de Haas (partij Behoud huisde Haas), Gerard Bovens (PvdA) en Ivana Citterbartová (Groen Links) .Helaaswilden het CDA, VVD, D66 en de CU (nog) niet met ons meedenken. ”Het is nogmaar een voorstel” claimden zij. ”Het plan komt nog in de Raad terug en dan kunnenwe altijd nog corrigerend optreden”.

In de tweede termijn heeft Dirkzwager nog een vlammend pleidooi gehouden om detegenstemmende partijen alsnog over te halen om met dit amendement direct onzeeisen vast te leggen, maar zonder resultaat.

Wordt vervolgd als men met de definitieve omzetting van woonbestemming naarbedrijven functie terugkomt in de Raad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*