Belofte maakt schuld

De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het gevoerde bestuur. In december 2018 heeft zij een zogeheten stemkastsessie georganiseerd met de gemeenteraad van Lansingerland, waarbij de raadsleden konden aangeven welk onderzoek hun voorkeur had. Voor Leefbaar 3B was schuldhulpverlening een belangrijk onderwerp om onderzoek naar te laten doen. Dit onderwerp is toen ook meegenomen in het onderzoeksprogramma.

Leefbaar 3B is blij met het uitgevoerde onderzoek, want de conclusies zijn fors en vragen om verbeteringen. Zo blijkt uit het onderzoek dat de gemeente geen inzicht heeft in het aantal huishoudens met schulden buiten haar bereik. Het vastgestelde beleid is onvolledig en niet uitgewerkt. Op basis van de conclusies kwam de Rekenkamer met een aantal aanbevelingen en het college wil deze alle overnemen met uitzondering van de derde, die slechts deels overgenomen wordt. Hierin wordt het college onder meer geadviseerd om het toegangsproces van de schuldhulpverlening te verbeteren met een centrale ingang. Hierop laat het college weten dat het de toegang reeds breed georganiseerd heeft.

Op 3 december jongstleden stond dit rekenkamerrapport op de agenda van de commissie Samenleving. Machiel Crielaard voerde namens Leefbaar 3B het woord. In de vergadering vroeg hij de wethouder om een toelichting op het deels overnemen van aanbeveling 3. Ook stelde Leefbaar 3B vragen over de vroegsignalering van schuldenproblematiek. De afgelopen periode is het niet gelukt partners zoals Dunea en Eneco aan te laten sluiten bij de vroegsignalering. Wel doet Lansingerland nu mee aan een nationaal convenant dat in de toekomst ruimte moet bieden om meer partijen aan te laten sluiten. Ook vroeg Leefbaar 3B aandacht voor jongeren. Er is een toename van het aantal jongeren met schulden. Het baart onze fractie zorgen dat parallel aan deze trend jongeren ook nog hun (bij)baan (dreigen te) verliezen door de economische gevolgen van de Coronacrisis.
Op 28 januari 2021 komt het nieuwe Plan schuldhulpverlening ter bespreking naar de commissie toe. Het wordt dan belangrijk om als raad goede kaders te stellen voor een uitvoerbaar plan waarmee het college de schuldenproblematiek beter kan aanpakken. De wethouder gaf in deze commissievergadering al aan meer fte’s nodig te hebben om de nieuwe wettelijke taken omtrent vroegsignalering op te kunnen pakken. De behoefte aan extra fte’s bleek tijdens de begrotingsraad al een heikel punt en krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

1 Comment

  1. Is niet de planning dat het nieuwe Plan schuldhulpverlening in de commissie Samenleving van 14 januari 2021 besproken wordt en daarna besluitvorming in de Raad van 28 januari?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*