A13/A16 – Saldo Nul

Horen,zien,ruikenWoensdagochtend was Leefbaar 3B woordvoerder A13/A16 Jan Pieter Blonk in het gemeentehuis van Rotterdam bij de persconferentie van de wethouders Pex Langenberg (Rotterdam) en Simon Fortuyn (Lansingerland), die het advies kenbaar maakten dat de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) aan de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland geeft. Met de aangedragen maatregelen is aangegeven dat Saldo Nul bereikt wordt.

De beide wethouders zijn door de raden van Rotterdam en Lansingerland op pad gestuurd met de motie Saldo Nul, wat inhoudt dat ten gevolge van de aanleg van de A13-A16 er geen toename mag zijn van geluid, geen verslechtering van de luchtkwaliteit en dat de weg niet zichtbaar is vanuit woon- en recreatiegebieden. Dat samengevat in “Niet horen, niet zien, niet ruiken.” lees meer

Dubbellaags-ZOAB fijn (niet horen)

Door het gebruik van een derde generatie asfalt, het zogenaamde “dubbellaags-ZOAB fijn” wordt het geluid bij de bron: het wegdek verminderd. Hierdoor kunnen de schermen twee meter lager zijn, waardoor € 8 miljoen wordt bespaard en dat geld kan dan op een andere wijze worden ingezet voor Saldo Nul. Er zijn nog onzekerheden over het nieuwe asfalt, met name de levensduur en het onderhoud ervan, maar de BAG-leden vertrouwen erop dat die de komende zeven jaar, tot het voltooien van de weg in 2022, worden weggenomen. Over dit risico zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en regio en de financiële consequenties daarvan zijn in het investeringsbudget meegenomen. Dit roept vragen op die de Leefbaar 3B woordvoerder in de raadscommissie of raadsvergadering zal neerleggen:

  • Wat gaat er gebeuren als later blijkt dat het nieuwe asfalt niet de verwachte geluidsreductie oplevert en de geplaatste geluidschermen dan te laag blijken te zijn?
  • Wat gaat er gebeuren als al na een beperkt aantal jaren duidelijk wordt dat er meer onderhoudskosten zijn om de geluidsdempende kwaliteit van het nieuwe asfalt op peil te houden?
  • Wat gebeurt er als blijkt dat de levensduur van het nieuwe asfalt korter is dan het nu gebruikte asfalt of korter dan nu ingeschat betreffende het “Dubbellaags-ZOAB fijn”?

Hoogte geluidschermen en geluidswallen (niet zien)

De nieuwe rijksweg komt tussen de tunnelmond bij de Bergweg Zuid en de bovenweg op een talud van 6 à 7 meter hoog en daarop een scherm van 5 à 6 meter hoog. Totaal zo’n 12 meter hoog. Om dit probleem op te lossen zal Leefbaar 3B het volgende inbrengen:

  • De wethouders Pex Langenberg en Simon Fortuyn moeten de komende maanden alles in het werk stellen om bij de minister extra geld op tafel te krijgen ten einde het voorstel van de Bewonersgroep Rodenrijs-West (BGRW) te kunnen uitvoeren, zodat de nieuwe rijksweg op maaiveld kan worden aangelegd en de N471 er onderdoor. Dan wordt aan het “niet zien” grotendeels tegemoet gekomen. Ook bij het knooppunt Ankie Verbeek-Ohrlaan moet de inzet zijn ligging te verlagen.

Luchtkwaliteit (niet ruiken)

In het persbericht wordt ingegaan op de luchtkwaliteit en daarvan wordt gezegd dat het vast staat dat de belasting van de omgeving met stikstof (NO2) de komende jaren zal afnemen. Dat komt onder andere doordat de steeds schonere automotoren minder stikstof uitstoten.

De concentratie van fijnstof zal in de omgeving van de weg licht toenemen, maar die stijging komt vooral door de toename van de achtergrondconcentraties uit de ruimere omgeving, bijvoorbeeld van de Tweede Maasvlakte, en veel minder door de aanleg van de A13/A16. De concentraties blijven overal ruim onder de toegestane grenswaarden.

Dit roept vragen op die de Leefbaar 3B woordvoerder in de raadscommissie of raadsvergadering zal neerleggen:

  • Waarom wordt in de brief aan de raad niet ingegaan op de luchtkwaliteit?
  • Hoe groot is de toename van de hoeveelheid fijnstof ten gevolge van de A13/A16 in Lansingerland?

Tunnel in Lage Bergse Bos

Bij de aanbesteding van het project zal de mogelijkheid van verdiept aanleggen van de tunnel bijzondere aandacht krijgen. Afgesproken is dat Rijkswaterstaat extra punten zal toekennen aan aannemers die bij het inschrijven op het project de tunnel lager kunnen aanleggen dan op maaiveld, tot maximaal een half verdiepte ligging. Dit is een pluspunt.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven bereid te zijn de tunnelmond bij de Rotte verder naar het zuiden te verplaatsen en onderzoekt de effecten ervan. Door deze verplaatsing wordt het landschap bij de Rotte minder ingrijpend aangetast. Ook dit is een verbetering.

Weg wordt door groen ingepakt

Tussen de A13 en het begin van de tunnel zal op verzoek van de gebiedstafels West en Midden een zodanige beplanting wordt toegepast dat de weg zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Ook in het Terbregseveld zal dat gebeuren en wordt de nieuwe rijksweg zo veel mogelijk met beplanting aan het zicht onttrokken.

Ontwerp Tracébesluit (OTB)

Naar aanleiding van het verzoek van de regio in de BAG om de besluitvorming van het Ontwerp Tracébesluit en de Inpassingsovereenkomst aan elkaar te koppelen en na de zomer te laten plaatsvinden, heeft Rijkswaterstaat in de BAG-vergadering van 28 april aangegeven, dat zij de minister positief zal adviseren over het ter visie leggen van het OTB na de zomerperiode, in september. In de BAG-vergadering is bij de vertegenwoordiger van het ministerie nogmaals aangedrongen om de momenten van de ter visie legging van het OTB en de besluitvorming over het bovenwettelijke maatregelenpakket te koppelen.

Leefbaar 3B gaat er vanuit dat de minister dit verzoek zal honoreren. In de maanden tot september zullen de wethouders Pex Langenberg en Simon Fortuyn alles uit de kast moeten halen om extra geld van de minister beschikbaar te krijgen om de A13/A16, aangaande het “niet zien”, verlaagd en daardoor beter aan te leggen. Bij de aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft is door het Rijk zo’n € 250 miljoen extra voor bovenwettelijke maatregelen beschikbaar gesteld. Hier zal het om € 50 à € 60 miljoen extra gaan. “Gelijke monniken, gelijke kappen” is hier zeker van toepassing.

Link naar de brief die door het college aan de raad is gestuurd: 150430 Brief aan raad betr. A13-A16

Link naar het persbericht over de A13/A16: MRDH

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*