Motie Kinderpardon – Stemmen staken in raad Lansingerland

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond werd een motie behandeld over het kinderpardon. De wens leefde bij sommige fracties om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor verruiming van het kinderpardon.

Het kinderpardon is een heikel onderwerp waar in Nederland de afgelopen maanden al veel discussie over was in de samenleving. Er zijn verschillende argumenten om voor of tegen deze motie te zijn. Een aantal raadsleden van Leefbaar 3B is van mening dat het individueel belang van het kind voorop staat. Zij stellen dat kinderen bescherming verdienen en niet gedupeerd mogen worden door de asielprocedures. Andere fractieleden van Leefbaar 3B stellen dat de wetten nageleefd moeten worden. Zij vinden dat mensen die niet hun wettelijke plicht tot vertrek vervullen, worden beloond. Ook vrezen zij een averechts effect.

Leefbaar 3B vormt een afspiegeling van de samenleving en net als in de samenleving is de fractie verdeeld over dit onderwerp. De fractieleden hebben hun hart gevolgd en verdeeld gestemd over de motie. Het resultaat in de raad was dat 16 raadsleden voor en 16 tegen de motie hebben gestemd. Daarmee staakten de stemmen. Dat betekent dat over de motie Kinderpardon in de eerstvolgende raadsvergadering van 20 december 2018 opnieuw moet worden gestemd.

5 Comments

 1. Ik vind dat ten alle tijden de wet moet worden nageleefd. En dat kinderen die door hun ouders in Europa worden gedumpt, zonder pardon naar het land van herkomst moeten worden teruggestuurd. Om daar te worden opgevoed tot eerzame burgers die met vereende krachten aan de slag gaan het vaderland op te bouwen danwel te herbouwen.

 2. Met zorg heb ik het bericht over de motie kinderpardon in de Raad van lansingerland gelezen. In feite heeft de fractie van leefbaar 3B de sleutel voor of tegen het aannemen van deze motie in handen. Ik verwacht van mijn partij dat mededogen in deze casus voorrang krijgt boven de harde, onbarmhartige wetgeving rondom dit thema. Mogen wij als kiezers nu ook lezen in de weekberichten wie van de fractie er nu voor en wie er tegen de motie heeft gestemd? Dat schept duidelijkheid en voorkomt dat we als kiezer het bandje moeten gaan afluisteren.
  Henk de Paepe

 3. Het gaat in de politiek met veel zaken niet de goede kant op en vooral niet met het kinderpardon(weer zo’n op links gerichte naam)
  Het gaat al vele jaren op gelijke wijze, man komt, wordt bijgestaan door een heel leger hulpjes,krijgt alles geregeld en doet dan de oproep via zijn mobiel, vrouw en eventueel kinderen, kom maar. Als dan blijkt dat er str…t aan de knikker was en de rechter heeft beslist, dit land graag verlaten, dan komen weer al de hulpjes te voorschijn. Ja en dan gaan deze lui naar de media en tuigen van alles op. Hard beleid is niet fout, mee janken, dat is verderfelijk.

 4. Dom, dom, dom…..
  Ik wil de Groen Linksfractie van harte feliciteren met het feit dat zij er in zijn geslaagd hét uitganspunt bij uitstek: we zijn er voor Lansingerland en niet voor landsbeleid”,te hebben weggeslagen. Voortaan nog roepen dat wij er enkel zijn voor de belangen van de eigen inwoners kan niet meer. En wat gaat de fractie in januari doen? En wat als GL eerdaags het klimaatbeleid of de PvdA de landelijke normering Bijstand aan de orde stelt? Fractie, onthoud je in die situaties van stemming en ga 2 minuten weg uit de vergaderzaal Zó hoort het en maak je duidelijk dat wij anders zijn dan anderen en daarom waard om te steunen.

 5. Sinds wanneer bemoeit de lokale politiek zich met een onderwerp als kinderpardon? Dat categorisch een verantwoordelijkheid is van de landelijke politiek. Ik was, ben en blijf van mening dat de vertegenwoordigers van Leefbaar 3B in de gemeenteraad alleen al om die reden unaniem tegen zo’n door linkse populisten (Groen Links) geïnitieerde motie zouden moeten stemmen. Om die reden heb ik juist respect voor partijen als VVD en CDA. Die dat wél en terecht onderkend hebben

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*