Mobiliteitsplan Berkel Centrum en Noord wordt aangepast

mobiliteitsplanIn het najaar van 2015 heeft de raad besloten het Mobiliteitsplan te behandelen volgens het BOB-model. BOB is de afkorting van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De beeldvorming voor de raadsleden heeft de afgelopen tijd plaatsgevonden door het burgerpanel, twee keer een peiling bij de bevolking, een fietstocht raadsleden, een hoorzitting, individuele gesprekken met belanghebbenden, het rapport van de Grontmij, het bestuderen van de geschiedenis van de afgelopen 20 jaar en het voorlopig voorstel van het college van medio december 2015. Een voorlopig voorstel omdat een groot aantal wijzigingen mogelijk zouden kunnen zijn naar aanleiding van de beeldvorming. De invloed van inwoners, organisaties en bedrijven op de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad kan zo aanzienlijk zijn. lees meer

In de raadscommissie van afgelopen dinsdag werd uiteindelijk een politiek oordeel gegeven door de verschillende fracties. Naar aanleiding van de beeldvormende fase heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk in het voorlopig raadsvoorstel een aantal wijzigingen voorgesteld en een aantal nieuwe voorstellen ingebracht.

Leefbaar 3B heeft een goed beeld gekregen van wat de beste maatregelen kunnen zijn. De beeldvorming zal zeker leiden tot aanpassingen van het voorlopig voorstel van december 2015. Nu moet het politieke oordeel gegeven worden.

Dit is het politiek oordeel van Leefbaar 3B betreffende het Mobiliteitsplan Berkel Centrum en Noord:

 1. Afsluiting Noordeindseweg

In 2008 waren Leefbaar 3B en Pedro de Haas de enigen die tegen de afsluiting van de Noordeindseweg bij de Planetenweg hebben gestemd, omdat die leidt tot te veel auto’s op de Planetenweg en op de toen nog aan te leggen Naardermeerstraat en Markermeerstraat. Door nu de aansluiting richting Zoetermeer mogelijk te maken wordt het verkeer in dat gebied eerlijker verdeeld. Leefbaar 3B stemt in met de openstelling van de Noordeindseweg richting Zoetermeer bij de rotonde Planetenweg. De Noordeindseweg wordt tussen Berkel Centrum en de rotonde bij de Planetenweg een 30 km weg.

 1. Poller Herenstraat

De openingstijden van de poller worden voorlopig verruimd en zijn dan van 19:00 uur tot de andere ochtend 12:00 uur. Dus geen wisselende venstertijden van de poller en daarom is ook het display, dat aangeeft of de poller open of dicht is niet nodig.

De uitgave voor dit elektronisch bord kan worden geschrapt. Hiervoor zal in de raad van 31 maart 2016 een amendement (wijzigingsvoorstel) worden ingediend.

De wens van de winkeliers om het plein bij ’t Vierkantje autovrij te maken kan op de steun van Leefbaar 3B rekenen.

 1. Molenwerfstraat

Een goede ontsluiting van het gebied Molenwerfstraat is wel een heel lastige opgave. Er zijn twee zeer dure mogelijkheden en ze zijn bovendien niet een-twee-drie gerealiseerd. (1) Het doortrekken van het Berkelsedijkje en (2) Hergerborch slopen en het gebied daar herontwikkeling voor woningbouw inclusief een ontsluiting richting rotonde Boterdorpseweg. Verbinden van het Berkelsedijkje met de Boterdorpseweg is te risicovol voor de verkeersbelasting van de Oostersingel/Planetenweg. De herontwikkeling van de locatie Hergerborch is een betere optie en kan op een termijn van 5 tot 7 jaar worden gerealiseerd. Hiervoor zal een amendement worden ingediend.

 1. Ontwikkeling westzijde winkelcentrum

De ontwikkeling van de westzijde van het centrum (nabij de Westersingel) moet snel ingezet worden om een meer evenwichtige verkeersbelasting tussen de oost- en de westzijde van het centrum te krijgen.

 1. Raadhuislaan/Molenwerfstraat

Zolang de Molenwerfstraat (Hoogvliet/Aldi) nog niet is goed ontsloten in de richting van de rotonde Boterdorpseweg moet de inrichting van de Raadhuislaan en de Molenwerfstraat gezien de huidige verkeersbelasting sterk verbeterd.

 1. Berkelsedijkje

Het huidige Berkelse dijkje moet verboden worden voor fietsverkeer en wandelaars. Goede richtingsborden voor fietsverkeer zijn daarvoor een eerste vereiste. Hiervoor zal een amendement worden ingediend.

 1. Oostersingel/Planetenweg (naar aanleiding van de hoorzitting)

De raad heeft ruim zeven jaar geleden besloten dat de Oostersingel/Planetenweg een gebiedsontsluitingsweg is (50 km/u). Leefbaar 3B vindt het niet verstandig daar nu op terug te komen. Wel moet de Oostersingel/Planetenweg veiliger worden gemaakt:

 1. door de oversteekplaatsen bij de Wilgenlaan en het Offenbachplantsoen te voorzien van verkeers- of signaleringslichten, die door degene die oversteekt met een knop kunnen worden bediend;
 2. door bij de fietsoversteek Landscheiding/Oostersingel de fietser niet in de voorrang te zetten en dit voor de fietsers heel goed aan te geven, eventueel aangevuld met fysieke maatregelen.
 3. door de soms te hoge snelheden op de Oostersingel en de Planetenweg tegen te gaan Dit kan door het aanleggen van Gumatecdrempels (of iets dergelijks), zoals op de Jacob Marislaan in Bergschenhoek al is gedaan.
 4. Het is beter op het wegvak van de Planetenweg kort voor de rotonde een maximale snelheid te bepalen van 30 km/u. De Planetenweg is namelijk vlak voor de rotonde onoverzichtelijk vanwege het dubbelzijdig, naar beneden lopend, fietspad op de rotonde.

Hiervoor zullen amendementen worden ingediend.

 1. Bewegwijzering (naar aanleiding van de hoorzitting)

Op korte termijn moet een plan worden gemaakt en uitgevoerd voor de bewegwijzering, zodat voor auto’s en fietsen het helder en duidelijk is welke routes genomen moeten worden in de richting van winkelcentrum, parkeerplaatsen, sportpark, stations Randstadrail, Rotterdam, Zoetermeer, Delft en Pijnacker. Ook hiervoor zal een amendement worden ingediend.

Wethouder Fortuyn heeft het grote aantal wijzigingsvoorstellen een verrijking van het voorlopig raadsvoorstel genoemd. Leefbaar 3B realiseert zich dat niet alle maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen. Het college wordt gevraagd binnen twee maanden een uitvoeringsprogramma c.q. planning naar de raad te sturen waarin staat aangegeven welke maatregelen wanneer worden genomen. Tevens vragen wij in dit kader het mobiliteitsplan in het meerjarig investeringsprogramma op te nemen in de kadernota van juni 2016. In de commissie Ruimte heeft wethouder Fortuyn toegezegd dit te zullen doen.

In de vergadering van de gemeenteraad van 31 maart 2016 wordt over het Mobiliteitsplan besloten, de laatste B van het BOB-model.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*