Begroting 2012, fracties kregen te weinig tijd in de commissie

Alle fracties hebben voor de behandeling van de begroting 2012 in de drie commissies Samenleving, Ruimte en Algemeen Bestuur heel weinig tijd gekregen. Een uur beschikbaar voor negen fracties inclusief beantwoording door burgemeester en wethouders is minder dan mager. Een pleister op de wond is dat volgend jaar zowel bij de behandeling in de commissie van de Kadernota in juni 2012 en de begroting in oktober voor elk van de drie commissies een hele avond beschikbaar is. Dat zal de kwaliteit van de besluitvorming zeker ten goede komen.

Een aantal zaken is door Leefbaar 3B in de commissie Samenleving aan de orde gesteld

–          Leefbaar 3B wil graag inzicht hebben hoeveel subsidie elke sportvereniging in Lansingerland in 2011 heeft gekregen en met hoeveel procent dat in 2012 wordt verminderd.

–          Ook wil de fractie inzicht hebben in het percentage huurverhoging voor 2012 voor elke sportvereniging.

–          De gereserveerde € 500.000 voor investering ouderenwerk Berkel moet gehandhaafd blijven.

–          Leefbaar 3B wil inzicht hebben op welke onderdelen het WMO budget wordt overschreden.

–          In het vierde kwartaal wordt de notitie collectief vraagafhankelijk vervoer besproken en ook in het vierde kwartaal komt de visie en het uitvoeringsplan “Spelen en ontmoeten”, inclusief de in bij de kadernota aangenomen de motie inzake trapveldjes, ter beraadslaging naar de raad. Is daar geld voor in 2012?

–          De bij de kadernota aangenomen motie om het  subsidie bedrag per inwoner te verhogen, zodat dat de bibliotheek alle hedendaagse taken verantwoord kan verrichten, wordt helaas verdaagd naar de kadernota 2012, dus de begroting 2013.

–          Het is onbekend hoe het staat met nieuwe investeringen en de investeringen van de afgelopen tien jaar in de sport in relatie met een gunstig BTW regime.

–          In de commissie Samenleving moeten de komende tijd zo’n twintig nota’s worden behandeld worden. Hiervoor moet zeker een prioriteit in worden aangebracht.

 Een aantal zaken is door Leefbaar 3B in de commissie Ruimte aan de orde gesteld
–          In het rijtje voor het gemeentelijke geluidbeleid wordt wel over een inspanning van hinder van Rotterdam the Hague Airport en de HSL gesproken, maar mist Leefbaar 3B de N209. Er moeten ook maatregelen genomen worden de geluidsoverlast van de N209 te beperken.

–          Vergemakkelijken en verkorten van het verlenen van vergunningen voor kleine verbouwingen, zoals dakkapellen, etc. vindt Leefbaar 3B noodzakelijk.

–          Lansingerland scoort lager dan het landelijke gemiddelde wat betreft kwaliteit woonomgeving/groenvoorziening en verkeersoverlast. Als parkstad en vrijetijdsgemeente zou volgens Leefbaar 3B ruim boven het gemiddelde gescoord moeten worden. De raad zal eind november het rapport hierover ontvangen evenals de besluiten die het college neemt voor verbetering ten aanzien van de leefbaarheid in Lansingerland. Leefbaar 3B zal zich inzetten die ambitie te halen.

Een aantal zaken is door Leefbaar 3B in de commissie Algemeen Bestuur aan de orde gesteld
–          De fractie van Leefbaar 3B houdt ondanks de sluitende begroting haar financiële zorgen over de toekomst. Bij de behandeling in de raadsvergadering van 3 november 2011 gaat de fractievoorzitter daar nader op in.

–          De fractie is tevreden dat de begroting sluitend is, maar de jaarrekening wordt afgewacht. Uiteindelijk is het de jaarrekening die telt voor de financiële positie van de gemeente.

–          Leefbaar 3B denkt dat het college enkele verstandige en goede maatregelen voorstelt. We noemen de vermindering in de doorbelasting aan investeringen en grondexploitaties, waardoor minder kosten naar de toekomst worden verschoven.

–          Minder tevreden is de fractie erover dat niet genoeg rekening is gehouden met de hogere kosten voor de uitvoering van de WMO, de bijzondere bijstand en decentralisaties vanuit het Rijk, waar de gemeente waarschijnlijk zelf geld moet bijleggen.

–          Ook mist Leefbaar 3B een visie op de mogelijke gevolgen van de eurocrisis en de daaruit met grote waarschijnlijkheid voortvloeiende economische crisis. De algemene uitkering van het gemeentefonds zou daardoor wel eens lager kunnen worden en een ander effect zal vermoedelijk stijgende werkloosheid zijn, hetgeen tot meer Wwb-uitgaven (bijstand) gaat leiden.

–          Tevreden is de fractie dat de bij de Kadernota door Leefbaar 3B voorgestelde extra BOA in de begroting is opgenomen.

–          Leefbaar 3B ziet de ontwikkelingen rond de metropoolregio (samengaan Stadregio Rotterdam en Regio Haaglanden) met enige zorg aan. De burgemeester geeft aan dat alle raden van de Stadsregio hierover binnenkort hun oordeel kunnen geven. Het ligt in de bedoeling beide stadsregio’s per 1 januari 2013 samen te laten gaan.

Donderdagavond 3 november 2011 begint om 19:00 uur in het gemeentehuis Bleiswijk de begrotingsraad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*