Addendum bij het coalitieakkoord 2010-2014

Lansingerland, 13 september 2011
Leefbaar 3B                 VVD                   ChristenUnie               PvdA

Inleiding

De coalitie die zich na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 heeft gevormd heeft een meerderheid in de raad, maar de marge is klein. Toen er medio 2011 een wethoudersvacature ontstond heeft Leefbaar 3B in het belang van de bestuurbaarheid van Lansingerland aan haar coalitiepartners voorgesteld om het politieke draagvlak te vergroten. Om uitbreiding van de coalitie mogelijk te maken heeft zij een van haar wethouderszetels beschikbaar gesteld. De fractie van de Partij van de Arbeid is bereid gevonden zich bij de coalitie aan te sluiten.

Het coalitieakkoord kan in grote lijnen gehandhaafd blijven, met dien verstande dat in redelijke mate recht gedaan moet worden aan het verkiezingsprogramma van de PvdA, vanzelfsprekend in redelijke verhouding tot de verkiezingsprogramma’s van Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie. Daarnaast heeft anderhalf jaar ervaring geleid tot het aanscherpen van enkele punten. Dit met inachtneming van het uitgangspunt dat goed bestuur bestendig beleid vooronderstelt.

Dit addendum vormt de weerslag van hetgeen de partners in de uitgebreide coalitie zijn overeengekomen. Het maakt onlosmakelijk deel uit van het coalitieakkoord 2010-2014 voor de gemeente Lansingerland. Bij verschillen tussen akkoord en addendum prevaleert het addendum.

Burgerparticipatie
Het begrip burgerparticipatie blijft ruim opgevat. Niet alleen het inspreken en meedenken over het gemeentelijk beleid, maar ook het betrokken zijn bij en het verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke ontwikkeling zijn belangrijk voor de gewenste samenhang in onze samenleving. Het meedoen op de arbeidsmarkt door alle Lansingerlanders en een goed ontwikkeld vrijwilligersbeleid zijn, naast het betrekken bij beleidsvoorbereiding, speerpunten voor het gemeentelijk beleid.

Kunst en Cultuur
De gemeente stimuleert initiatieven van burgers of bedrijven voor openbare kunstuitingen in brede zin. Meer in het bijzonder zullen het gemeentehuis of andere gemeentelijke accommodaties ruimte bieden aan exposities van kunst of andere cultuuruitingen.

Wonen
Het college zal in overleg met diverse partijen inspelen op de actuele marktvraag naar (grondgebonden) koopwoningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen met een (net boven) modaal inkomen. Het streven is om in overeenstemming met de marktvraag goedkope starterswoningen te bouwen (vanaf ca. € 140.000) door de grondprijzen van deze woningen meer in lijn te brengen met de grondprijzen voor sociale woningbouw. Uitgangspunt is dat de grondexploitatie niet verslechtert.

 Organisatie
De gemeente wil zich ontwikkelen tot een regiegemeente. Voor de transitie, die geleidelijk maar gestaag en doelgericht moet plaats vinden, is een goed strategisch stappenplan nodig. De keuze voor al of niet in regie opereren, moet bepaald worden door een aantoonbaar betere kwaliteit van uitvoering, in samenhang met beperking van de kosten.

De structuur en omvang van de formatie van de ambtelijke organisatie moet bepaald worden door de uit te voeren taken binnen de grenzen van de voor die taken beschikbare financiën. Verwacht wordt dat nieuwe taken als uitvloeisel van het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten moeten worden uitgevoerd. Hier zijn mogelijk nieuwe formatieplaatsen voor nodig. Anderzijds zal permanent aandacht nodig blijven voor kostenbesparing door afslanking van de organisatie waar dat kan.

Inhuur
De kosten van inhuur moeten beperkt blijven. Dat geldt in het bijzonder voor de tijdelijke opvulling van vacatures. Is schaarse expertise nodig, dan kan het college besluiten die op basis van goede argumentatie in te huren.

Financiën & weerstandsvermogen
De kadernota krijgt het karakter van een document waarin belangrijke beleidsmatige keuzes worden gemaakt. De financiële vertaling en besluitvorming vindt bij de begroting plaats.

Bij het indienen van de Kadernota zal het college jaarlijks een nader in te vullen bedrag (voor de begroting van 2013 zeg € 200.000) aan de raad voorleggen dat door de Raad bij de begrotingsbehandeling naar eigen keuze kan worden aangewend.

Het weerstandsvermogen van de gemeente Lansingerland is vanwege haar verplichtingen binnen de grondexploitatie een punt van zorg. Het is daarom noodzakelijk om het weerstandsvermogen blijvend op het niveau te brengen en te houden dat volgens de geldende norm minimaal noodzakelijk is.

Uitgangspunten zijn:

–         Financiële meevallers komen ten gunste van de algemene reserve;

–         Structurele uitgaven worden voorzien van structurele dekking.

College
Het aantal wethouders wordt bepaald op vier. Het is de wens van de coalitiepartijen dat de portefeuilleverdeling blijft zoals die was per ultimo mei 2011 met dien verstande dat de wethouder van de PvdA de taken overneemt van de afgetreden wethouder van Leefbaar 3B, behoudens het 1e locoburgemeesterschap, dat de Leefbaar 3B wethouder zal vervullen.

 Lansingerland, 13 september 2011

 Leefbaar 3B                              VVD                         ChristenUnie                   
Jan Pieter Blonk                       Leon van Noort        André Nieuwlaat              

PvdA
Gerard Bovens

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*