Voorbereidingen vestiging Factory Outlet Center (FOC) in Bleizo gaan door

Een ruime meerderheid (19 voor en 9 tegen) in de raad van Lansingerland heeft ingestemd dat de voorbereidingen voor de vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) in Bleizo kunnen doorgaan. De voorbereidingen zijn planologisch van aard, maar hebben ook betrekking op de verkeersafwikkeling en de MER (milieu effect rapportage). Daarnaast wordt met de exploitantontwikkelaar een overeenkomst voorbereid, waarbij aandacht is voor het borgen van het FOC-concept en het flankerend beleid.
Eén lid van de fractie, Kees Heugens, heeft tegen het FOC gestemd. Een deel van de aangevoerde positieve motieven kan hij niet kan
onderschrijven. Zo vindt hij de genoemde economische aanjaagfunctie eerder van toepassing als het gaat om regio’s in Brabant, Drenthe en Limburg, dan uitgerekend in ons gebied. Tevens acht hij een lage werkloosheid van 350 personen in Lansingerland voor een oplossing niet afhankelijk van deze ontwikkeling.
Verder vindt hij de aanname, dat van een ontwrichting in de winkelgebieden geen sprake zal zijn, ongetwijfeld juist is, maar tussen
ontwrichting enerzijds en geen nadelige gevolgen anderzijds ligt nog wel een nuancering, om nadelige invloed aan te geven en die zal er ongetwijfeld zijn.
Zich bewust zijnde dat dit soort ontwikkelingen behoren tot de ‘zegeningen’ van onze tijd zijn voor Kees Heugens geen reden om tegen het
FOC te zijn. De redenen om wel tegen te stemmen zijn:
  • het nog ontbreken van de inhoud van het flankerend beleid;
  • het nog ontbreken van cijfermatige onderbouwing dat bij het voldoen aan bepaalde reizigercriteria ook werkelijk zal worden overgegaan tot de bouw van een NS station;
  • de schriftelijke garantie dat de raad van de gemeente Lansingerland na realisering van het FOC dezelfde mogelijkheden zal hebben met betrekking tot de bepaling van openingstijden van winkels op zondag.
De meerderheid van de fractie heeft voor het collegevoorstel FOC gestemd. Hierna volgen verklaringen daarvoor.
Rapporten BRO en Ecorys
Deze rapporten geven aan dat er omzetverlies is te verwachten in de branches sportkleding en mode, maar de fractie verwacht niet dat dat ten koste zal gaan van de aantrekkelijkheid van de drie dorpscentra. Ook nu al zijn er op korte afstand in naburige gemeenten
voor de inwoners van Lansingerland veel mooie, vaak grote winkelcentra, waar zij inkopen gaan doen. Centra Rotterdam, Den Haag en Delft. Maar ook het Stadshart Zoetermeer en Alexandrium. Ondanks al die voorzieningen hebben met name de winkelcentra in Bergschenhoek en Berkel gewonnen aan aantrekkelijkheid, wat zich uit in grote bezoekersaantallen. Het openbaar gebied in Bleiswijk centrum wordt gerenoveerd en eind dit jaar wordt een start gemaakt met de bouw van het laatste deel van het nieuwe centrum Bergschenhoek. Wij denken dat de
winkeliers in de drie centra deze nieuwe ontwikkelingen aankunnen. Er zijn geen aanwijzingen voor de veronderstelling van de drie winkeliersverenigingen dat de drie dorpscentra spookgebieden zullen worden nadat het FOC zijn deuren heeft geopend. Ondernemen is spanning en innovatief blijven denken en doen. Maar flankerend beleid is ook nodig.

Flankerend beleid

Het zogenaamde flankerend beleid komt wat passief over. Met flankerend beleid worden de mogelijke steunmaatregelen bedoeld die samen met de winkeliers in de drie dorpskernen genomen moeten worden na opening van het FOC. Dit flankerend beleid moet nog gestalte
krijgen. De motie van Leefbaar 3B, VVD, CU en PvdA hier over is met ruime meerderheid aangenomen.

Topmerken

Het college moet actief sturen dat in het FOC alleen artikelen worden verkocht behorend tot het hoge segment, de topmerken. Dit moet volgens de fractie van Leefbaar 3B worden vastgelegd in de (koop)overkomst tussen het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Bleizo en de initiatiefnemers van het FOC. Kortom het FOC concept moet vooraf geborgd worden en er moet vooraf beleid gemaakt worden dat te kunnen handhaven.

 

NS Station

Jammer vindt Leefbaar 3B het dat er nog steeds onzekerheid is over de komst van het NS station in Bleizo. Dat maakt het ook lastiger om andere ontwikkelingen gestalte te geven. Leefbaar 3B kan zich niet voorstellen dat een dergelijk station er niet komt, maar op
korte termijn zekerheid is voor het slagen van Bleizo wel noodzakelijk. De burgemeester van Lansingerland, tevens voorzitter van de GR Bleizo heeft gezegd alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een beslissing te forceren om in Bleizo een NS station te plannen.

 

Zondagopstelling

Zoals het zich laat aanzien zal het FOC ook op zondag open moeten kunnen zijn. Het coalitieakkoord in samenhang met een brief van de burgemeester, beiden van maart 2010 leggen op voorhand geen belemmeringen op om op zondag open te zijn in het gebied Bleizo. Zodra de
exploitant van de FOC een aanvraag indient, zal de gemeenteraad daar een besluit over moeten nemen. Indien winkeliers in de drie dorpscentra van Lansingerland dan eveneens een verzoek indienen om op alle zondagen open te mogen zijn, zal dat aan de raad voorgelegd worden. Indien alles volgens de huidige planning verloopt zal het FOC Bleizo z’n poorten in 2014 openen.

 

Financien

De al ruim twee jaar lopende voorbereidingen van het FOC Bleizo nu stoppen, betekent een miljoenen nadeel voor onze gemeente. Ook dit heeft meegewogen.

De stemverhouding in de raad is als volgt. Voor de verdere voorbereidingen van het FOC Bleizo zijn Leefbaar 3B, VVD, CU, PvdA en D66. Tegen zijn CDA, Huis de Haas en Kees Heugens van Leefbaar 3B.

 

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*